Proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jako przejaw organizacyjnego uczenia się samorządu

Słowa kluczowe: strategia rozwoju regionalnego, uczenie się organizacji, zarządzanie strategiczne, samorząd regionalny, partycypacja

Abstrakt

Z dzisiejszej perspektywy czasowej województwa samorządowe, w tym Mało­polska, to kluczowe podmioty z punktu widzenia rozdysponowywania fun­duszy unijnych, jak również poważni aktorzy, jeżeli chodzi o realizację wielu zadań z zakresu polityki publicznej i rozwojowej. Wypracowywanie pozycji oraz praktyk związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów dokonywało się na początku XXI w., a budowa pozycji tych jednostek, oprócz tego, że obwa­rowana była ramami instytucjonalnymi, odbywała się również w trakcie i po części na podstawie prowadzonych działań. Jednym z takich kamieni milo­wych dla samorządowej Małopolski był proces przygotowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2000–2006. Proces ten nie tylko dopro­wadził do jej stworzenia, ale również ukształtował organizację i przyszłe jej praktyki. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, w świetle teorii organizacji uczącej się Petera Senge’a, w jakim stopniu tworzenie tej Strategii mogło się stać elementem kształtującym organizację – UMWM. Z przyjętej perspektywy autorzy konstatują, że proces tworzenia analizowanej Strategii był istotnym elementem, który miał wpływ na ukształtowanie się organizacji, a tym samym, że organizacje publiczne mogą się uczyć oraz że teorie doty­czące organizacji uczących się znajdują również do nich odniesienie.

Biogramy autorów

Hubert Guz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Doktor ekonomii (zarządzanie), adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, przez 20 lat związany z samorządem regionalnym, do 2019 r. dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego; doświadczenie w zarządzaniu programami, projektami i dużymi zespołami, zainteresowania: organizacyjne uczenie się, samorząd, polityka spójności UE.

Konrad Oświecimski, Akademia Ignatianum w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze oraz dokonania publikacyjne oscylują wokół wpływu politycznego, lobbingu, a także kampanii wyborczych i politycznych.

Bibliografia

Covey, S.R. (2020). 7 Nawyków skutecznego działania. Warszawa: Rebis.

Ewaluacja ex-ante (1999). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Grosse, T.G. (2012). W objęciach europeizacji, wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Harmonogram prac nad strategią (1999). Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego VII/58/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r.

Izdebski, H. i Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber.

Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Koncepcja Good Governance – refleksje do dyskusji (2008). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2001–2002, 19 czerwca 2001 r.

Księga jakości (2013). Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Kraków: UMWM.

Małopolska Lista Szans (2000). Pozyskano z: https://dziennikpolski24.pl/ malopolska-lista-szans/ar/c3-2093928 (dostęp: 12.08.2021).

Mikuła, J. (2000). Prognoza skutków wpływu na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Kraków.

Nonaka, I. (1991). The Knowledge-creating Company. Harvard Business Review, 69(6). The best of HBR 2007. https://hbr.org/2007/07/the-knowledge -creating-company

NSRO (2006). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Olejniczak, K. (red.) (2012). Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ospina, S., Esteve, M. i Lee, S. (2017). Assessing qualitative studies in public administration research. Public Administration Review, 78(4). DOI: 10.1111/puar.12837.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego za lata 2000–2003 (2003). Kraków: UMWM.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000–2006 (2004). Kraków: UMWM.

Raporty Województwo Małopolskie (2000–2006). Pozyskano z: https://www. malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/raport-o-stanie-wojewodztwa-1 (dostęp: 12.08.2021).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Sadura, P. (2016). Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje, Federacja Mazowia. Pozyskano z: https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/ Sadura_konsultacje_spoleczne_na_poziomie_wojewodzkim_mazowia. pdf(dostęp: 11.09.2021).

Senge, P.M. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 (2013). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2000–2006 (2000). Kraków: UMWM.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007–2013 (2006). Kraków: UMWM.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 (2011). Kraków: UMWM.

Szlachta, J. (2011). Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej. W M. Kolczyński i P. Żuber (red.), Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.

Wojewódzki Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Małopolski na lata 2001–2002 (2000). Kraków: UMWM.

Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Założenia do Strategii Rozwoju Województwa (1999). Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego XI/102/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r.

Zawicki, M. (2010). Deficyty współzarządzania publicznego w Unii Europejskiej. W A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki i I. Zachariasz, Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Warszawa: Liber.

Opublikowane
2021-12-30
Jak cytować
[1]
Guz, H. i Oświecimski, K. 2021. Proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jako przejaw organizacyjnego uczenia się samorządu. Perspektywy Kultury. 35, 4 (grudz. 2021), 223-236. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3504.14.
Dział
Zarządzanie międzykulturowe