Polityka konkurencji Unii Europejskiej w kontekście współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi

  • Mikołaj Sokołowski Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: Unia Europejska, USA, polityka konkurencji, handel międzynarodowy, ISDS

Abstrakt

Polityka konkurencji Unii Europejskiej stanowi jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania całej Wspólnoty Europejskiej (WE), ponieważ jej zagadnienia oscylują wokół wspólnego rynku. Aspekt gospodarczy jest zasadniczy, żeby zrozumieć działania podejmowane wokół założenia Wspólnot Europejskich (Europejska Wspólnota Gospodarcza z 1957 r.). Początkowo WE miała charakter w dominującej części gospodarczy, dopiero po wejściu w życie traktatu z Maastricht w 1993 r. Unia Europejska przeorientowała się na wspólnotę polityczną. W niniejszej pracy zostanie zestawiony wpływ siły gospodarczej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na światowe związki gospodarcze, ze szczególnym wyjaśnieniem specyfiki prowadzenia polityki handlowej przez UE i USA, a także sposobu, w jaki oddziałuje ona na wzajemne relacje handlowe. Następnie omówiona będzie polityka konkurencji Unii Europejskiej oraz jej specyficzne cechy, które odgrywają decydującą rolę w powstawaniu konfliktów gospodarczych pomiędzy partnerami z obydwu stron Atlantyku. Istotną funkcję w tej tematyce pełni również zagadnienie mechanizmu ISDS (Investor-State Dispute Settlement) oraz różnice w pojmowaniu praw pracowniczych w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej.

Bibliografia

Dokumenty źródłowe
Abuse of a dominant position. Pozyskano z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284422/oft402.pdf (dostęp: 04.06.2020).

House of Lords. Pozyskano z: https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-sub-com-c/TTIP/ucEUC051213ev13.pdf (dostęp: 11.06.2020).

Policy Department: Economic and Scientific Policy . Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf (dostęp: 27.05.2022).

The Lisbon Strategy 2000-2010 analysis. Title V Article 218 TFEU. Pozyskano z: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL, (dostęp: 10.06.2020).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=GA (dostęp: 05.06.2020).

Opracowania
Bieńkowski, W., Prokopowski, A.K. i Dąbrowska, A. (2015). The Transatlantic Trade and Investment Partnership. The 21st Century Agreement. Warsaw: Lazarski University Press.

Charter of Fundamental Rights of the European Union. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Colomo, P.I. i Kalintiri, A. (2020). The Evolution of EU Antitrust Policy: 1966–2017. Modern Law Review, January, nr 2.

Competition assessments and abuse of dominance. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2018_11_en.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Competition cooperation and enforcement Inventory of Cooperation Agreements. Pozyskano z: https://www.oecd.org/daf/competition/competition-inventory-european-competition-network.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Czermińska, M. (2014). Stosunki handlowe Unii Europejskiej i USA w warunkach współpracy transatlantyckiej. Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2.

Dangerous Liaisons: The new trade trio. How the US and the EU are using TTIP, TPP and TiSA to outmanoeuvre other WTO members. Pozyskano z: https://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/11/foe-trade-bookletWEB.pdf (dostęp: 27.05.2022).

EU proposal – text outline for GI’s. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154385.%20Paper%20-%20GIs%20skeleton%20FINAL.pdf (dostęp: 27.05.2022).

EU proposal on wine and spirit. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154374.pdf (dostęp: 27.05.2022).

EU’s proposal for an annex on medical devices in TTIP. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154797.pdf, (dostęp: 27.05.2022).

Financial Services Group. Pozyskano z: https://servicescoalition.org/images/TTIP_Comment_Letter_FINAL.pdf (dostęp: 16.06.2020).

Fox, E.M. US and EU Competition Law: A Comparison. Pozyskano z: https://www.piie.com/publications/chapters_preview/56/10ie1664.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Gorynia, M. i Łąźniewska, E. (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, nr 177 .

Intellectual Property Right. Pozyskano z: https://law.duke.edu/sites/default/files/lib/intprop.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Investor Dispute Settlement Navigator. Pozyskano z: http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS (dostęp: 27.05.2022).

Krajewski, M. i Hoffman, R.T. (2017). The European Comission’s Proposal for Investment Protection in TTIP. Friedrich–Ebert–Stiftung, 7–8.

Kuźnar, A. (2016). TTIP a interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie własności intelektualnej. W: E. Czarny i M. Słok-Wódkowska (red.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Labour rights and civil society participation in TTIP. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153014.1%20SD%20discussion%20paper%20-%20approach,%20issues,%20questions.pdf (dostęp: 7.05.2022).

Latoszek, E. i Kłos, A. The European Union Competition Policy In the Context of Globalization of the World Economy. Pozyskano z: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/Documents/THE%20EUROPEAN%20UNION%20COMPETITION%20POLICY%20-%20E.%20Latoszek_A.%20K%C5%82os.pdf, (dostęp: 27.05.2022).

Marginean, M. Positive and Negative Effect Analysis In Abuse of Dominance. Pozyskano z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83750/1/MPRA_paper_83750.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Menkes, M. (2017). Arbitraż inwestycyjny w Transatlantyckim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Państwo i Prawo, nr 2.

Moisejevas, R. Some Thoughts Concerning the Main Goals f Competition Law. Pozyskano z: https://www.mruni.eu/upload/iblock/b0c/JUR-13-20-2-14.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Odrobina, A. (2012). Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej. W: E. Molendowski (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Warszawa: Difin.

Østerud, E. EU Competition Law –Abuse of Dominance (Article 102 TFEU). Department of Private Law, University of Oslo.

Resch, A. Phases of Competition Policy in Europe. Pozyskano z: https://escholarship.org/uc/item/7wr2g49j (dostęp: 27.05.2022).

Rola Komisji Europejskiej w polityce konkurencji UE. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/consumers/what_pl.html (dostęp: 10.05.2020).

Rola Parlamentu Europejskiego w polityce konkurencji UE. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/82/polityka-konkurencji (dostęp: 10.05.2020).

Salahaddin, H. i Taúpınar, G.Y. EU and Competition Policies. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/311037844_EU_and_Competition_Policies (dostęp: 27.05.2022).

Sokołowski, M. (2018). Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji jako typ umowy międzynarodowej nowej generacji ze szczególnym uwzględnieniem jej globalnego znaczenia oraz strategicznych aspektów, praca licencjacka.

Transatlantic and Trade Incestment Partnership. Pozyskano z: http://www.eua.be/Libraries/higher-education/ttip-update-no-5-january-2016.pdf?sfvrsn=4 (dostęp: 27.05.2022).

Vatiero, M. Power In the Market: On the Dominant Position. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/005.pdf (dostęp: 27.05.2022).

Wallach, L. (2015). Dziesięć zagrożeń dla Amerykanów. W: P. Wielgosz (red.), TTIP. Pułapka transatlantycka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 145–147.

Wolf, J. (2015). Dziesięć zagrożeń dla Europejczyków. W: P. Wielgosz (red.), TTIP. Pułapka transatlantycka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Zielińska-Głębocka, A. (2016). Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Opublikowane
2022-08-11
Jak cytować
[1]
Sokołowski, M. 2022. Polityka konkurencji Unii Europejskiej w kontekście współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi . Perspektywy Kultury. 37, 2 (sie. 2022).