Od redakcji

Abstrakt

Temat tytułowy 27 numeru kwartalnika „Perspektywy Kultury” kieruje zapewne intuicję Czytelnika w stronę refleksji filozoficznej. I tak właśnie jest. Podstawowa definicja słownikowa „tożsamości” wskazuje na synonim tego terminu – „identyczność”, a dalej – fakty, cechy, dane personalne po­zwalające zidentyfikować jakąś osobę. Głębsza, humanistyczno‑społeczna definicja odsyła jednak w obszar samoświadomości, ale i poczucia jed­ności wspólnoty, elementów tę wspólnotę warunkujących. Te elemen­ty to zwłaszcza kultura, wartości, w końcu wspólnotowość postrzegana w wymiarze metafizycznym, wzniosłe ideały moralne i religijne. Dwoje autorów filozofów, Agata Płazińska i Piotr Duchliński z Akademii Igna­tianum, proponują refleksję nad metafizyczno-kulturotwórczym charak­terem ofiary na przykładzie życia i śmierci Edyty Stein i Simone Weil, nad sensem aktu ofiary w imię wyższych wartości. W naszym kręgu kul­turowym taką wartością jest np. oddanie własnego życia za innego czło­wieka. Jest to ofiara, którą można określić jako absolutną. Wbrew współ­czesnemu kryzysowi, który przeżywają metafizyka i aksjologia, właśnie takie „absolutne czyny” są istotnymi i nieusuwalnymi elementami tożsa­mościowymi naszej kultury. W drugim tekście, pióra ks. Mariusza Szrama z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cofamy się wiele wieków wstecz, do czasów Ojców Kościoła, aby razem z autorem pochylić się nad refleksją teologiczną o tworzeniu monumentalnej spójności myśli semickiej i helleńskiej, definiującej tożsamość chrześcijaństwa. Dwie ko­lejne, ciekawe analizy w naszym dziale tytułowym to Chrześcijańska toż­samość nauczyciela wczesnej edukacji we współczesnym świecie Eweliny Ku­rowickiej-Roman (KUL JPII) oraz Kształtowanie tożsamości narodowej młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) Kamila Romana (także z KUL-u).

Biogram autora

Leszek Zinkow, Akademia Ignatianum w Krakowie

Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia kulturowych studiów porównawczych, zwłaszcza recep­cję dziedzictwa starożytnego Wschodu (głównie Egiptu: narracji hi­storyczno-mitologicznych, symboliki). Zajmuje się także podróżopi­sarstwem z destynacją orientalną (edycje tekstów), dziejami muzeów i kolekcjonerstwa, ponadto – historią kultury współczesnej, historią oraz praktyką mediów, społeczną historią nauki, problematyką trans­ferów i innowacji kulturowych. W 2016 r. otrzymał na Uniwersytecie Śląskim stopień doktora habilitowanego. Członek International As­sociation of Egyptologists (Moguncja), Polskiego Towarzystwa Kul­turoznawczego oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków). Zastępca redaktora naczelnego „Perspektyw Kultury”, w latach 2013-2016 redaktor naczelny.

Opublikowane
2020-01-01
Jak cytować
[1]
Zinkow, L. 2020. Od redakcji. Perspektywy Kultury. 27, 4 (sty. 2020), 5-8. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2019.2704.01.