Tradycja polskiego reportażu radiowego

W kręgu literatury audialnej

Słowa kluczowe: radio, reportaż, literatura audialna

Abstrakt

W artykule podjęto próbę syntetycznego ujęcia historii polskiego reportażu radiowego, wraz ze wskazaniem najistotniejszych cech gatunku, jak i specy­fiki Polskiej Szkoły Reportażu. Wypracowane przez nią wyznaczniki, m.in. „czystość formy” i autentyczność dźwięku, stały się elementami wyróżniają­cymi polski reportaż na arenie międzynarodowej. Wartość artystyczna dzieł radiowych sprawia, że obecnie badacze radia sytuują zarówno słuchowisko, jak i reportaż dźwiękowy w kategorii: literatura audialna. W artykule zapre­zentowano rozwój reportażu radiowego, uwzględniając kontekst historyczny oraz perspektywę komunikacyjną. Wskazując na estetyczną funkcję prze­kazu, reportaż został określony jako dzieło sztuki radiowej, rozpatrywane pod kątem oddziaływania artystycznego.

Biogram autora

Monika Białek, Uniwersytet Gdański

Adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komu­nikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się komunikacją medialną, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu radio­wego oraz artystycznych form audialnych. Zawodowo była związana z Polskim Radiem. Jest autorką książek Polski reportaż radiowy: wybrane zagadnienia (2010) oraz Rzeczywistość dźwiękiem spisana: studia o reportażu radiowym (2019), a także wielu artykułów naukowych poświęconych arty­stycznym formom radiowym.

Bibliografia

Bachura, J. (2012). Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowiska radiowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bauer, Z. (2004). Gatunki dziennikarskie. W: Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas, 255–280.

Białek, M. (2010). Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia. Poznań– Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

Białek, M. (2015). Jak zmieniał się reportaż radiowy. W: W. Godzic, A. Kozieł i J. Szylko‑Kwas (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach. War­szawa: Poltext, 179–202.

Białek, M. (2019). Rzeczywistość dźwiękiem spisana. Studia o reportażu radio­wym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Budzyński, A. (1979). Wstęp. W: A. Słapczyńska (wybór i oprac.), Odnaleźć siebie. Antologia reportażu radiowego. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 7.

Budzyński, A. (1996). Literatura i mikrofon, czyli 70 lat udanego związku. W: B. Górak‑Czerska i S. Jędrzejewski (red.), 70 lat Polskiego Radia. War­szawa: Polskie Radio: Wydawnictwo Tenten, 83–89.

Gołaszewska, M. (1997). Estetyka pięciu zmysłów. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hopfinger, M. (2010). Literatura i media. Po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Hopfinger, M. (2018). Propozycje do nowej syntezy. Literatura bez fikcji mię­dzy sztuką a codziennością. W: M. Hopfinger, Z. Ziątek i T. Żukowski (red.), Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością. Warszawa: Insty­tut Badań Literackich PAN, 7–40.

Jankowska, J. (1996). Sztuka reportażu radiowego. W: B. Górak‑Czerska i S. Jędrzejewski (red.), 70 lat Polskiego Radia. Warszawa: Polskie Radio: Wydawnictwo Tenten, 101–112.

Jankowska, J. (2002). Reportaż i dokument radiowy – szansa niedoceniona. KRRiT Biuletyn, nr 10–12: 1.

Jędrzejewski, S. (2020). Od radia Marconiego do mediów strumieniowych. War­szawa: Poltext.

Kaziów, M. (1973). O dziele radiowym: z zagadnień estetyki oryginalnego słu­chowiska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kita, M. (2018). Dyskurs radiowy. W: M. Kita i I. Loewe (red.), Język w radiu. Antologia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 13–58.

Kurianiuk, K. (2016). Wielka podlaska zmiana. Białystok: Prymat.

Lisowska‑Magdziarz, M. (2013). Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania. Studia Medioznawcze, nr 2, 27–42.

Misiak,T. (2010). Audiosfera w kulturze współczesnej. Próba przybliżenia pojęcia. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(7), 62–74.

Pleszkun‑Olejniczakowa, E. (2012). Muzy rzadko się do radia przyznają. Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych. Łódź: Primum Verbum.

Siwak, W. (2005). Audiosfera na przełomie stuleci. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Warszawa: Oficyna Naukowa, 153–177.

Skrzypek, J. (red.). (1999). Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań: Kurpisz.

Tuszewski, J. (2002). Paradoks o słowie i dźwięku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wolny‑Zmorzyński, K., Kaliszewski, A. i Furman, W. (2008). Gatunki dzien­nikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wójciszyn‑Wasil, A. (2012). Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Opublikowane
2021-08-06
Jak cytować
[1]
Białek, M. 2021. Tradycja polskiego reportażu radiowego: W kręgu literatury audialnej. Perspektywy Kultury. 33, 2 (sie. 2021), 79-90. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3302.07.
Dział
Literatura. Media. Propaganda