Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym

  • Wioleta J. Karna Uniwersytet Jagielloński
  • Agnieszka Knap-Stefaniuk Akademia Ignatianum, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Słowa kluczowe: talent, zarządzanie talentami, kompetencje menedżera międzynarodowego, zróżnicowanie kulturowe

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problematyki zarządzania talentami jako jednego z ważnych wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zaso­ bami ludzkimi, z uwzględnieniem znaczenia uwarunkowań kulturo­ wych oraz wskazanie szczególnej roli i umiejętności współczesnych menedżerów międzynarodowych w zarządzaniu talentami.
W nawiązaniu do licznych źródeł i wyników badań, autorki pod­ kreślają, że problematyka zarządzania talentami w kontekście mię­ dzynarodowym jest ważna i aktualna, w której coraz bardziej akcen­ tuje się znaczenie menedżerów.
W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia talent, zarządza­ nie talentami oraz jego znaczenie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Następnie przedstawiono kompetencje menedże­ rów międzynarodowych, omówiono również wpływ uwarunkowań kulturowych na ich pracę. W ostatniej części artykułu opisano błędy menedżerów w zarządzaniu talentami. W podsumowaniu wskazano zmiany w obszarze zarządzania talentami, podkreślono rolę kompe­ tencji menedżerów międzynarodowych w zarządzaniu talentami.

Biogramy autorów

Wioleta J. Karna, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomicznego. Starszy wykładowca w Zakładzie Rozwoju Społecz­ nego Instytutu Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na uczelniach wyższych. Autorka książek i publi­ kacji z dziedziny zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarzą­dzania zmianą w organizacjach publicznych.

Agnieszka Knap-Stefaniuk, Akademia Ignatianum, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego SGH. Posiada dyplom MBA Thames Valley University, ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwer­ sytetu Jagiellońskiego. Była członkiem PKA (Zespół ds. Kierunków Ekonomicznych) oraz Kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasoba­ mi Ludzkimi w Polish Open University, członkiem Kolegium Rek­ torskiego i Rady Dydaktyczno‑Naukowej. W latach 2007‑2015 Dzie­ kan Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University, w latach 2015‑2017 Dziekan Wydziału Zamiejsco­ wego w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Akademii Ignatianum oraz w Instytucie Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistu­ la. Praktyk, współpracujący z biznesem – prowadziła szkolenia i pro­ jekty konsultingowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w proble­ matyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. przywódz­ two, motywowanie, kultura organizacyjna, zarządzanie talentami i kompetencjami).

Opublikowane
2018-03-31
Jak cytować
[1]
Karna, W.J. i Knap-Stefaniuk, A. 2018. Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym. Perspektywy Kultury. 20, 1 (mar. 2018), 77-96.