Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi

  • Agnieszka Knap‑Stefaniuk Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  • Wioleta J. Karna Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: talent, zarządzanie talentami, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, utalentowany pracownik

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problematyki zarządzania talentami jako jednego z ważnych wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zaso­ bami ludzkimi.
W oparciu o liczne źródła, do których autorki odwołują się w swo­ ich rozważaniach, wyrażają przekonanie, że problematyka zarządza­ nia talentami w kontekście międzynarodowym jest bardzo aktualna, a wyzwania związane z rozwojem szczególnie uzdolnionych pracow­ ników są bardzo duże.
W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia talent i zarządza­ nie talentami. Następnie przedstawiono podejście rożnych autorów do międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnej części artykułu podkreślono znaczenie utalentowanych pracowników w budowaniu sukcesu współczesnych organizacji. W ostatniej części wskazano wyzwania przed jakimi stoją międzynarodowe organizacje w obszarze zarządzania talentami.

Biogramy autorów

Agnieszka Knap‑Stefaniuk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego SGH. Posiada dyplom MBA Thames Valley Uni­ versity, ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była członkiem PKA (Zespół ds. Kierunków Ekonomicznych) oraz Kierow­ nikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polish Open University, członkiem Kolegium Rektorskiego i Rady Dydaktyczno‑Naukowej. W latach 2007‑2015 Dziekan Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/ Polish Open University, w latach 2015‑2017 Dziekan Wydziału Zamiejscowe­ go w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Adiunkt w Instytucie Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Praktyk, współpracują­ cy z biznesem – prowadziła szkolenia, projekty konsultingowe i facylitacyjne m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeco, Biprocemwap, Capgemini. Miała wykłady i prezentacje m.in. na Ogólnopolskim Kongresie „Personelu i Zarzą­ dzania”, Ogólnopolskim Kongresie „Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej” i Fo­ rum HR.

Wioleta J. Karna, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządza­ niu. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomicznego. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatel­ skimi Instytutu Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako­ wie. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na uczelniach wyższych. Autorka książek i publikacji z dziedziny zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w obszarze zarządza­ nia zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą w organizacjach publicznych.

Bibliografia

ARMSTRONG Michael. 2002.(a). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABS.

ARMSTRONG Michael. 2011.(b). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warsza­ wa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

BORKOWSKA Stanisława. (red.) 2005. Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS.

CANNON James A., MCGEE Rita. 2012. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

CHEŁPA Stanisław. 2005. Samorealizacja talentów – możliwości i ogranicze‑ nia intrapersonalne. W: Zarządzanie talentami. S. BORKOWSKA (red.). Warszawa: IPiSS.

DAWID Jan Władysław. 1966. Inteligencja, wola i zdolność do pracy. Warsza­wa: Ossolineum.

DOWLING Peter J., FESTING Marion, ENGLE Allen D. 2008. Interna‑ tional human resource management. Managing people in a multinational context. Fifth edition, Australia, South Melbourne: Thomson Learning.

INGRAM Tomasz. 2011. Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządza‑ nia zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.

KACZMARSKA Agata, SIENKIEWICZ Łukasz. 2005. Identyfikacja i po‑ miar talentu w organizacjach. W: Zarządzanie talentami. S. BORKOWSKA (red.). Warszawa: IPiSS.

KNAP‑STEFANIUK Agnieszka, KARNA Wioleta J., 2016. Wyzwania współ‑ czesnego przywództwa, W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teore‑ tyczne, kwestie praktyczne, T. OLEKSYN, B. SYPNIEWSKA (red.), War­ szawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.

KNAP‑STEFANIUK Agnieszka, KARNA Wioleta. J., 2017. Zarzadzanie ta‑ lentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych orga‑ nizacjach z uwzględnieniem problemu migracji, W: Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, T. Kupczyk (red.), Wrocław, Gazeta Wyborcza.

LISTWAN Tadeusz. 2005. Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji W: Zarządzanie talentami. S. BORKOWSKA (red.). Warsza­ wa: IPiSS.

MORAWSKI Mieczysław. 2009. Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.

POCZTOWSKI Aleksander. (red.). 2002. Międzynarodowe zarządzanie zaso‑ bami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

POCZTOWSKI Aleksander. (red.). 2008. Zarządzanie talentami w organiza‑ cji. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

REILLY Peter., WILLIAMS Tony. 2012. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

SOSIŃSKA Nina. 2007. Magia rozwoju talentów. Jak zdobyć, zatrudnić i za‑ trzymać właściwych ludzi w firmie. Kraków: IFC Press.

BREMEN John M. SEJEN Laura. 2012. Advancing Total Rewards and The Employee Value Proposition, „Workspan” nr 1.

BREWSTER Chris. 2003. Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasoba‑ mi ludzkimi. W: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr 6.

DIGIORGIO Rinaldo. 2004. Winning with your strengths: an interview with Ken Tucker of the Galop Organization. „Journal of Change Management” nr 4(1).

EWING Michael, PITT Leyland F. 2002. Employment Branding in the Knowledge Economy. „International Journal of Advertising” nr 21.

GUTHRIDGE Micheal., KOMM A.B., LAWSON Eric. 2008. Making talent a strategic priorority. „The McKinsey Quarterly” nr 1.

JUCHNOWICZ Marta. 2007. Założenia procesu zarządzania talentami w or‑ ganizacji wiedzy. W: Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy, in‑ nowacje, projekty. Education of Economists and Managers. Problems, Innova‑ tions, Project nr (1)5.

MIKUŁA Bogusław, PIETRUSZKA‑ORTYL Anna. 2003. Wybrane aspek‑ ty zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji. W: Zeszyty Nauko‑ we Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, R. NIE­ STRÓJ (red.). Kraków: AE w Krakowie.

SCHULER Randall S., BUDHWAR Pawan S., FLORKOWSKI Gary W. 2002. International Human Resources Management: Review and Critique. „International Journal of Management Review” nr 4(1).

BUCZYŃSKA Aleksandra. 2009. Employer Branding – Nowy trend czy wymóg rynku pracy? http://blogpraca.pl/employer‑branding‑%E2%80%93‑nowy­‑trend‑czy‑wymog‑rynku‑pracy/ (dostęp: 21.03.2017).

DELOITTE. 2013. Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013. De­ loitte Development;LLC.http://www2.deloitte.com/content/dam/De­ loitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_trendyHR%202013_PL_1.pdf. (dostęp: 21.03.2017).

PANDA Sitansu, 2010, Managing cultural diversity – strategies for organiza‑ tional success, Journal of Contemporary Research in Management, http:// www.psgim.ac.in/journals/index.php/jcrm/article/viewFile/112/119 (dostęp: 23.03.2017).

Raport badawczy The Conference Board. Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. http://www.conference‑board.org/pdf_free/ report_zarzadzanieTalentami.pdf (dostęp: 21.03.2017).

Rekomendacje w zakresie rozwoju rynku pracy, http://www.polskieforumhr.pl (dostęp: 26.06.2017). Rozgryźć niedobór talentów, http://www.manpowergroup.pl/wp‑content/uplo­ads/2016/09/2016_Raport_Niedob%C3%B3r_talent%C3%B3w‑info.­‑prasowa‑ManpowerGroup.pdf (dostęp: 26.06.2017).

STRACK Rainer., BAIER Jens., CAYE Jean‑Michel., ZIMMERMANN Philipp., DYRCHS Susanne. 2011. Global Talent Risk: Seven Responses. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/people_management_ human_resources_strategic_planning_global_talent_risk_seven_re­ sponses/ (dostęp: 21.03.2017).

STRACK Rainer., BAIER Jens., CAYE Jean‑Michel. 2010. Stimulating Econ‑ omies Through Fostering Talent Mobility. https://www.bcgperspectives.com/ content/articles/people_management_human_resources_organization_ stimulating_economies_through_talent_mobility (dostęp: 23.03.2017).

Wybrane definicje zdolności, uzdolnień, talentu. 2009, Ośrodek Rozwoju Edu­ kacji, Zespół ds. budowania Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów; CODN, http://www.npseo.pl/data/documents/3/238/238.pdf (dostęp: 26.06.2017).

Opublikowane
2017-03-31
Jak cytować
[1]
Knap‑Stefaniuk, A. i Karna, W.J. 2017. Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Perspektywy Kultury. 16, 1 (mar. 2017), 101-120.
Dział
Zarządzanie międzykulturowe