Transformacja systemowa a postkomunistyczne społeczeństwo

Prywatyzacja i reprywatyzacja w polskiej opinii publicznej po 1989 roku

Słowa kluczowe: opinia publiczna, gospodarka kapitalistyczna, transformacja gospodarcza, prywatyzacja, reprywatyzacja

Abstrakt

Artykuł analizuje stosunek polskiego społeczeństwa do procesów prywatyzacji i reprywatyzacji w gospodarce, nieodłącznie związanych z przejściem z gospodarki kolektywistyczno-planowej do systemu kapitalistycznej gospodarki mieszanej. Autorzy tekstu odpowiadają na pytanie, w jaki sposób procesy upowszechniania własności prywatnej (prywatyzacji we wszystkich jej formach) oraz zwrotu własności znacjonalizowanej przez komunistów po wojnie (reprywatyzacja) były przyjmowane przez wchodzące w sposób nieświadomy w transformację, a następnie coraz lepiej poznające zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej polskie społeczeństwo. Z artykułu wynika, iż prywatyzacja i reprywatyzacja odbierane były przez obywateli w omawianym okresie ambiwalentnie. Prywatyzacja, jako proces obiektywnie widoczny i mogący stać się przedmiotem ocen wynikających z jej przebiegu, w pierwszych miesiącach transformacji była przyjmowana pozytywnie. Z czasem oceny te stały się w przeważającej części negatywne, co wynikało z wielu niekorzystnych zjawisk z prywatyzacją się kojarzących. Dopiero gdy podstawowe procesy prywatyzacyjne zostały zakończone, a społeczeństwo przestało być bombardowane doniesieniami o nieprawidłowościach i aferach z nimi związanych, ich ocena stała się ponownie bardziej pozytywna. W sposób zbliżony, mimo braku systemowego rozwiązania kwestii reprywatyzacji, kształtowały się poglądy opinii publicznej na problem zwrotu znacjonalizowanej własności dawnych właścicielom bądź ich spadkobiercom. Dość stabilne poparcie dla takiego rozwiązania widoczne w ostatniej dekadzie XX w. przerodziło się później w przewagę przeciwników reprywatyzacji. Mimo zatem powszechnie dostrzeganego powodzenia transformacji w Polsce opinia publiczna raczej sceptycznie oceniała niezbędne z punktu widzenia tego sukcesu zmiany własnościowe, traktując je raczej jako zło konieczne, a nie integralną część składową procesu przemian.

Biogramy autorów

Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski

Profesor nauk humanistycznych, historyk gospodarczy i społeczny, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii oraz polityki gospodarczej i społecznej w XX i XXI w. Autor m.in. The origins of the welfare state: Polish social policy in 1918–1939 (2021); Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 194–1950 (2018); redaktor pracy „Modernizacja gospodarcza czasów transformacji ustrojowej (2022).

Joanna Jaroszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor nauk humanistycznych, historyk gospodarczy, jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii i współczesności systemów medialnych Polski i Hiszpanii oraz problematyki przemian własnościowych w Polsce po II wojnie światowej. Autorka m.in. Wolność słowa a demokracja. Hiszpański system prasowy w latach 1975–2005 (2020); Nationalisation and Reprivatisation of Forests in Poland after World War II (2021).

Bibliografia

Bałtowski M., Miszewski M. (2007), Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
CBOS (1990), Opinie o prywatyzacji gospodarki. Komunikat badań, Warszawa, marzec 1990 r.
CBOS (1991), Opinia publiczna o prywatyzacji. Komunikat z badań, Warszawa, maj 1991 r.
CBOS (1992a), Opinia publiczna o prywatyzacji, reprywatyzacji i Programie Powszechnej Prywatyzacji, Warszawa, październik 1992 r.
CBOS (1992b), Opinie o prywatyzacji. Komunikat z badań, Warszawa, grudzień 1992 r.
CBOS (1993), Opinia społeczna o prywatyzacji, powszechnej prywatyzacji i projekcie „Sieci”. Komunikat z badań, Warszawa maj 1993.
CBOS (1995), Stosunek Polaków do prywatyzacji. Komunikat z badań, Warszawa, lipiec 1995.
CBOS (1998), Ocena tempa i skutków prywatyzacji polskiej gospodarki. Komunikat z badań, Warszawa, lipiec`98.
CBOS (1999), Opinie o prywatyzacji i reprywatyzacji. Komunikat z badań, Warszawa, maj`99.
CBOS (2004), Opinie o reprywatyzacji. Komunikat z badań, Warszawa, sierpień 2004.
CBOS (2005), Opinie o prywatyzacji. Komunikat z badań, Warszawa, luty 2005.
CBOS (2006), Ocena procesu przekształceń własnościowych. Komunikat z badań, Warszawa, lipiec 2006.
CBOS (2009a), Bilans zmian w Polsce w latach 1989-2009. Komunikat z badań, Warszawa, luty 2009.
CBOS (2009b), Prywatyzacja – oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy, Warszawa, październik 2009.
CBOS (2017), Wokół reprywatyzacji, Warszawa, czerwiec 2017.
CBOS (2019), Problem reprywatyzacji w opiniach Polaków, Warszawa, wrzesień 2019.
Główny Urząd Statystyczny (2013), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku, Warszawa, 31 maja 2013.
Jaroszyk J. (2023), Nacjonalizacja i reprywatyzacja. O tym, dlaczego w Polsce nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej [w:] Procesy modernizacyjne w „Młodszej Europie” z perspektywy interdyscyplinarnej, red. P. Grata, J. Kinal, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (w druku).
Kaliński J. (2009), Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Kaliński J. (2017), Przekształcenia własnościowe [w:] Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz- Nojszewska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Ministerstwo Skarbu Państwa (2015), Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2015, Warszawa.
Orzechowski H. (2018), Co z mieniem ofiar Holocaustu? Polska na cenzurowanym, Co z mieniem ofiar Holokaustu? Polska na cenzurowany. m - Money.pl.
Pancer-Cybulska E. (2000), Procesy transformacji w Polsce. Przekształcenia własnościowe [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (1990), Dz. U. 1990, nr 51, poz. 298.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (1993), Dz. U.1993, nr 44, poz. 202.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (1996), Dz. U. 1996, nr 118, poz. 561.
Wniosek Prezydenta RP z dnia 22 marca 2001 r. (2021), druk nr 2719 , orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/2719/$file/2719.pdf.
Opublikowane
2023-11-19
Jak cytować
[1]
Grata, P. i Jaroszyk, J. 2023. Transformacja systemowa a postkomunistyczne społeczeństwo: Prywatyzacja i reprywatyzacja w polskiej opinii publicznej po 1989 roku. Perspektywy Kultury. 44, 1 (lis. 2023), 75-94. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2024.4401.09.
Dział
Kultura w mediach, media w kulturze