Efektywność narzędzi do oceny skuteczności treningu zapobiegania zachowaniom agresywnym wobec personelu medycznego w perspektywie międzykulturowej

  • Aleksandra Smołka-Majchrzak

Abstrakt

Zachowania agresywne stanowią poważny problem w pracy personelu medycznego. Mają one liczne konsekwencje dla pracowników; odczu­wają oni złość, poczucie bezsilności, a nawet doświadczają wypalenia zawodowego, które ostatecznie wpływa w sposób negatywny na proces terapeutyczny. Zmierzając do ograniczenia negatywnych konsekwen­cji tego procesu, proponuje się wiele rozwiązań, do których należą tre­ningi zapobiegania agresji. Treść i program tego typu szkoleń mają charakter otwarty, jednak literatura przedmiotu zaleca koncentrację na zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem wystąpieniu zacho­wań agresywnych. Treningi w założeniu mają na celu wyposażenie personelu w odpowiednią wiedzę dotyczącą zasad postępowania wo­bec zachowań agresywnych pacjentów, jakkolwiek nie jest to ich jedy­ny efekt. Wpływają one także na postawy i poczucie własnej skutecz­ności uczestników. Efektywność treningu w tym zakresie jest możliwa do zmierzenia. Służą temu odpowiednie narzędzia, które prowadzący szkolenie może przekazać swoim kursantom. Należy jednak uwzględ­niać aspekt różnic międzykulturowych – inne systemy szkolenia, zasa­dy opieki nad pacjentem czy też wychowanie mogą warunkować uzy­skane efekty i zmiany, będące efektem treningu zapobiegania agresji.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
Smołka-Majchrzak, A. (2020). Efektywność narzędzi do oceny skuteczności treningu zapobiegania zachowaniom agresywnym wobec personelu medycznego w perspektywie międzykulturowej. Perspektywy Kultury, 24(1), 51-70. https://doi.org/10.35765/pk.2019.2401.06
Dział
Zarządzanie międzykulturowe