Orientalista – Aleksander Chodźko i jego wkład w popularyzację języka tureckiego

Abstrakt

Aleksander Chodźko, polski orientalista, poeta, a także badacz literatur sło­wiańskich urodził się w 1804 roku w majątku Krzywicze na Litwie, zmarł we Francji w 1891 roku. Jako absolwent Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytutu Wschodniego w Petersburgu spędził jedenaście lat w rosyjskiej służbie dyplo­matycznej w Persji (Tebriz, Teheran, Reszt). Rezultatem badań i obserwa­cji prowadzonych w czasie pobytu w Persji nad językiem perskim, literaturą, a także teatrem były liczne prace jego autorstwa opublikowane w późniejszym czasie w Paryżu, Londynie, Petersburgu. Oprócz prac poświęconych tematyce perskiej Chodźko publikował też prace z zakresu slawistyki, którą zajmował się po objęciu w roku 1857 katedry literatur słowiańskich w Collège de France.
Mało jest znana natomiast twórczość Aleksandra Chodźki związana z językiem tureckim. Temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł. W roku 1854 Aleksander Chodźko opublikował w Paryżu podręcznik do nauki języka tureckiego zatytułowany Le Drogman turc… Podręcznik ten powstał na potrzeby żołnierzy francuskiej armii zaangażowanej w udział w wojnie krymskiej (1853–1856) jako turecki sojusznik. Ta niespełna stustro­nicowa praca zawiera nie tylko potrzebne do komunikacji werbalnej tureckie zwroty, wyrażenia i rozmówki francusko-tureckie, ale też skróconą gramatykę języka tureckiego oraz słownik francusko-turecki. Praca ta niezależnie od jej pierwotnego przeznaczenia ma niezwykle nowatorski charakter, bowiem w XIX-wiecznej Europie poza przekładami tureckich utworów literackich, gramatykami deskryptywnymi języka tureckiego czy dwujęzycznymi słowni­kami przekładowymi zawierającymi materiał turecki nie publikowano tego typu dzieł, jakie reprezentuje omawiany Le Drogman turc… Nie ulega wątpliwości, że omawiana praca autorstwa Aleksandra Chodźki miała nowatorski charakter i przyczyniła się do popularyzacji języka tureckiego.

Biogram autora

Ewa Siemieniec-Gołaś, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab., profesor zwyczajny w Katedrze Turkologii Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagad­nienia naukowe: językoznawstwo tureckie ze szczególnym uwzględnie­niem tematyki leksykologicznej w aspekcie zarówno diachronicznym, jak i synchronicznym. Domenę badań stanowią przede wszystkim język osmańsko-turecki, kontakty kulturowo-językowe Polaków z turkijskimi etnosami, a także inne języki turkijskie (czuwaski, karaczajsko-bałkar­ski). W swoim dorobku ma opublikowanych osiem książek (w tym trzy współautorskie) oraz ponad sto artykułów i recenzji. Ważne miejsce w jej dorobku naukowym zajmują monografie: Karachay-Balkar Vocabulary of Proto-Turkic Origin (Kraków, 2000), Turkish Lexical Content in „Dittiona­rio della lingua Italiana, Turchesca” by Giovanni Molino (1641) (Kraków, 2005), Anonymous Italian-Turkish Dictionary from the Marsigli Collection in Bologna (Kraków, 2015).

Bibliografia

Baranowski, B. (1979). Polsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Calmard, J. (2020). Chodźko, Aleksander Borejko. W: Encyclopaedia Iranica. Pozyskano z: https://www.iranicaonline.org/articles/chodzko-aleksander­-borejko (dostęp: 17.12.2020).

[Chodźko, A.] (1854). Le Drogman turc donnant les mots et les phrases les plus nécessaires pour la Conversation. Vade mecum indispensable a l’armée d’Orient, par A.Ch. Paris: Benjamin Duprat.

Chudzikowska, J. (1982). Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gałczyńska-Kilańska, K. (1974). Polacy w Kraju Półksiężyca. Kraków: Wydaw­nictwo Literackie.

Górski, K. (red.). (1986). Adam Mickiewicz. Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 4: Wier­sze, uzupełnienia i materiały (oprac. C. Zgorzelski). Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Katz, H. (1966). Historia powszechna nowożytna. 1789–1870. Warszawa: Pań­stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Kerslake, C. (2006). Ottoman Turkish. W: L. Johanson, E. Csato (red.), The Turkic Languages. London–New York: Routledge, 179–202.

Kieffer, J.D., Bianchi, T.X. (1835–1837). Dictionnaire turc-français. T. 1–2. Paris.

Kowalski, T. (1949). W tysiąclecie narodzin Firdausiego. Przegląd Orientali­styczny, z. 1 (1948), 9–16.

Krasnowolska, A. (2003). Aleksander Chodźko (1804–1891) and his “Orien­tal” Poems. Folia Orientalia, vol. XXIX, 71–81.

Krzemiński, S. (red.). (1901). Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX. T. 1. Warszawa: Wydane staraniem i nakładem Maryi Chełmońskiej.

Łątka, J.S. (2005). Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Mallouf, N. (1863–1867). Dictionnaire turc-français avec la prononciation figu­rée. T. 1–2. Paris.

Meynard, A.C.B. de. (1881–1886). Dictionnaire turc-français. T. 1–2. Paris.

Nowa encyklopedia powszechna PWN (1997). T. 1–6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Odrowąż-Pieniążek, J. (oprac.). (1962). Listy Aleksandra Chodźki do Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki, 53/3, 253–294.

Płoszewski, L. (1937). Chodźko Aleksander Borejko. W: Polski Słownik Bio­graficzny. T. 3. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 380–381.

Preindl, J. de. (1791). Grammaire turque d’une nouvelle methode d’aprendre cette langue en peu de semaines avec un Vocabulaire enrichi d’anecdotes utiles et agreable, Berlin.

Reychman, J. (1972). Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w. War­szawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Reychman, J. (1973). Historia Turcji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redhouse Yeni Türkçe Ingilizce Sözlük. New Redhouse Turkish-English Dictio­nary (RTI). (1981). Istanbul: Redhouse Yayınevi.

Rhassis, R. (1828–1829). Vocabulaire françois-turc. T. 1–2, St. Pétersbourg.

Rypka, J. (red.). (1970). Historia literatury perskiej i tadżyckiej. Warszawa: Pań­stwowe Wydawnictwo Naukowe.

Siemieniec-Gołaś, E. (2015). Le Drogman turc from the Jagiellonian Library Collection. W: A. Bareja-Starzyńska, K. Stanek, M. Godzińska, A.A. Suli­mowicz, M. Szpindler, J. Bojarska-Cieślik (red.), Oriental Studies and Arts. Contributions Dedicated to profesor Tadeusz Majda on His 85th Birthday. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 271–277.

Troszyński, M. (oprac.). (2012). Władysław Mickiewicz. Pamiętniki. T. I. War­szawa: Wydawnictwo Iskry.

Türkçe Sözlük (TS). (2011). Şükrü Haluk Akalın (ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Vigieur, P.F. (1790). Élémens de la langue turque, ou Tables analytiques de la lan­gue turque usuelle, avec leur développement. Constantinople: de l’imprimerie du Palais de France.

Zajączkowski, A. (1949). Orientalizm a orientalistyka. Przegląd Orientali­styczny, z. 1(1948), 3–8.

https://polona.pl/item/poezye-alexandra-chodzki (dostęp: 04.11.2020)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Chodźko (dostęp: 21.10.2020)

Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
[1]
Siemieniec-Gołaś, E. 2020. Orientalista – Aleksander Chodźko i jego wkład w popularyzację języka tureckiego. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 29-42. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.04.
Dział
Orient. Wczoraj i dziś