Od redakcji

Abstrakt

W numerze 26 (3/2019) prowadziliśmy na łamach „Perspektyw Kultury” dyskusję na temat roli Biblii w kulturze. Z uwagi na istotność tego zagad­nienia w dyskusji kulturoznawczej powracamy kolejny raz z tym konteks­tem, ale w odniesieniu do motywów biblijnych we współczesnej litera­turze ukraińskiej. Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat ukraińska tematyka w Polsce przeżywa renesans. Pewną tradycję posia­dają również w Polsce badania nad literaturą ukraińską, a polska ukrainistyka osiąga sukcesy zarówno w odniesieniu do językoznawstwa, jak i literaturoznawstwa.

Biogram autora

Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Kra­kowie. Jego zainteresowania naukowe są związane z dziejami kultury państw basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu i epoce nowożyt­nej. Zajmuje się również podróżami średniowiecznymi. W kręgu jego badań znajdują się ponadto kwestie związane z zarządzaniem, marketin­giem i ekonomiką kultury.

Opublikowane
2020-03-01
Jak cytować
[1]
Burkiewicz, Łukasz 2020. Od redakcji. Perspektywy Kultury. 28, 1 (mar. 2020), 5-6. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.2801.01.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>