„Modernizacja gorzelniana” terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów

Abstrakt

Do wybuchu powstania listopadowego przez ziemie polskie przetoczyły się dwie główne fale modernizacyjne: przed- i porozbiorowa. Okres zaborów okazał się czasem prawdziwych wyzwań modernizacyjnych – zachodzących już w nowych warunkach politycznych. Wśród licznych przeobrażeń moder­nizacyjnych mających miejsce na obszarze dawnej Rzeczypospolitej w pierw­szych trzech dekadach okresu zaborów (do roku 1830) należy m.in. wymienić zmiany społeczno-polityczne, administracyjne, cywilizacyjno-przemysłowe, gospodarcze, urbanistyczne, naukowe, oświatowo-edukacyjne, kulturowe, estetyczne, obyczajowe, moralne, aksjologiczne, mentalnościowe.
W niniejszym artykule uwagą został objęty jeden z rodzajów ówczes­nych procesów modernizacyjnych mających miejsce na obszarach wiejskich w pierwszych trzech dekadach zaborów (do wybuchu powstania listopa­dowego w 1830 r.) – związany z aktywnością gospodarczą ziemian: zjawi­sko nazwane tutaj „modernizacją gorzelnianą”. Tego rodzaju niebezpieczna modernizacja przestrzeni wiejskich była ważną wersją tendencji moderniza­cyjnych w omawianym okresie, posiadającą istotne i długofalowe skutki dla całego społeczeństwa polskiego.
Problem ten znalazł swoje odzwierciedlenie w szeroko rozumianym piś­miennictwie polskim pierwszych dekad zaborów: zarówno w dziełach o cha­rakterze fikcjonalnym, jak też w utworach mających charakter informacyjny, publicystyczny, perswazyjny, wspomnieniowy.

Biogram autora

Monika Stankiewicz-Kopeć, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab., prof. AIK: absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik naukowo-dydaktyczny Aka­demii Ignatianum w Krakowie (Instytut Kulturoznawstwa). Jej zaintere­sowania naukowe obejmują literaturę i kulturę polską zwłaszcza okresu zaborów: inspiracje, recepcję oraz konteksty. Autorka monografii: Pomię­dzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828, Kraków 2009; Pominięte, niedocenione, niedokończone: studia i rozprawy o kulturze literackiej XIX wieku, Kraków 2013; Miasto i modernizacja w kontekście sporów moderni­zacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800–1830. Studia, Kraków 2018.

Bibliografia

[Anonim]. (1822/23). Opisanie gorzelnianego aparatu Pistoriusza według podania samego wynalazcy (z dwiema tablicami). Izys Polska, czyli Dzien­nik Umiejętności, Wynalazków, Kunsztów i Rękodzieł, Poświęcony Krajo­wemu Przemysłowi, tudzież Potrzebie Wiejskiego i Miejskiego Gospodarstwa, t. 3, cz. 1, s. 98–124.

[Anonim]. (1823/24). O zesłodzeniu krochmalu kartoflanego i użyciu go na wódkę i piwo, czyli sztuka wyrabiania wódki i piwa z kartofli bez goto­wania tychże. Izys Polska, czyli Dziennik Umiejętności, Wynalazków, Kun­sztów i Rękodzieł, Poświęcony Krajowemu Przemysłowi, tudzież Potrzebie Wiejskiego i Miejskiego Gospodarstwa, t. 3, cz. 1. s. 419–424

[Anonim]. (1818). O sposobach poskramiania nałogu pijaństwa w pospól­stwie. Pamiętnik Lwowski, t. 2, nr 7, s. 234–238.

Balińska, G.M. (2004). Obiekty przemysłu dworskiego w krajobrazie rezy­dencji ziemiańskiej. W: A. Sieradzka (red.), Dwór polski. Zjawisko histo­ryczne i kulturowe. Materiały VII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twór­czych w Kielcach, 16–18 października 2003 (s. 167–174). Warszawa: Stowa­rzyszenie Historyków Sztuki.

Besala, J. (2017). Alkoholowe dzieje Polski: czasy rozbiorów i powstań. Poznań: Zysk i S-ka.

Bobrzyński, M. (1888). . Kraków: Drukarnia Prawo propinacyi w dawnej PolsceUniwersytetu Jagiellońskiego.

Bocheński, A. (1966). Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego (t. 1). War­szawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.

Bołdyrew, A. (2019). Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Pol­skiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kul­turowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bołdyrew, A. (2016). Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecz­nych w latach 1864–1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bujak, F. (1924). Rozwój gospodarczy Galicji. Studia historyczne i społeczne, Lwów.

Burszta, J. (1950). Wieś i karczma. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Burszta, J. (1951). Wieś i karczma – Społeczeństwo i karczma. Propinacja, kar­czma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Bystroń, J.S. (b.r.w.). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1. Warszawa: Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego.

Caban, W. (2010). O potrzebie badań nad udziałem ziemiaństwa Królestwa Pol­skiego doby przeduwłaszczeniowej w działaniach na rzecz rozwoju prze­mysłu. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, t. 8: 9–18.

Chodźko, J. (1824). Pan Jan ze Świsłoczy kramarz wędrujący. Dziełko uznane przez Rząd Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu za pożyteczne dla szkół parafialnych. Wilno: J. Zawadzki.

Fabianowski, A. (2010). Karczmy i zajazdy. Literackie opisy przestrzeni wiel­kokulturowej. Ars Iinter Culturas, nr 1: 147–154.

Jasińska, M. (1993). Alkoholizm: bibliografia, t. 1: Od XVI do 1969 r. War­szawa: SKP ZG.

Kloczkowski, J. i Szułdrzyński, M. (red.). (2006). Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Koc, B. (2000). Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spół­dzielnia Wydawnicza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Kołodziejczyk, R. (1970). Leon Newachowicz (1778–1831). Rocznik War­szawski, t. 8: 143–173.

Koźmian, K. (1839) Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech pieśniach. Wroc­ław: Wydanie E. Raczyńskiego.

Krasicki, I. (1860). Pan Podstoli. Kraków: Nakładem Drukarni „Czas”.

Kubiczek, F. i in. (2006). Historia Polski w liczbach. T. 2: Gospodarka. War­szawa: Główny Urząd Statystyczny.

Lachnicki, E. (1815). Biografia włościanina nad brzegami Niemna powyżej Łosośnej mieszkającego. Warszawa: Drukarnia Wiktora Dąbrowskiego.

Lachnicki, E. (1817). Statystyka guberni litewsko-grodzieńskiej. Wilno: J. Zawadzki.

Lipiński, T. (1883). Zapiski z lat 1825–1841. Kraków: Nakład K. Bartoszewi­cza, Drukarnia A. Koziańskiego.

List W.S. Reymonta do Jana Lorentowicza z 5 września 1896, za: Koc, B. (2000). Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Magryś, R. (2014). Szlachcic, pleban, kupiec… rzecz o społecznych tożsa­mościach Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczości literackiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Dydak­tyka 9, nr 86: 13–34.

Mochnacki, M. (1984). Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 (t. 1). Warszawa: PIW.

Nalepa, M. (2010). „Oto mój dom ubogi”. Powroty Polaków na prowincję po 1793 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filolo­giczna. Historia Literatury 5, nr 65: 111–145.

Nieć, G. (2006). Jakub Szymkiewicz „Szlachcic na Łopacie”, satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych”. Kraków: Collegium Columbinum.

Nowak, A. (2013). Polskie wieki XIX: fantazje, pamięci, porównania. W: T. Epsztein, M. Gawin i B. Dopart, Historie Polski w XIX wieku. T. 1: Kominy, ludzie, obłoki: modernizacja i kultura (s. 7–40). Warszawa: Wydawnictwo DIG.

Ostrowska, T. (1977). Pierwszy polski traktat o pijaństwie z 1818 r. Archiwum Historii Medycyny, nr 2.

Pobłocki, K. (2014). Wódka jako forpoczta kapitalizmu: propinacja a proces klasotwórczy w perspektywie globalnej. W: W. Dohnal (red.), Od etno­grafii wsi do antropologii współczesności (s. 128–139). Poznań: Nauka i Innowacje.

Rożenowa, H. (1961). Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Pol­skim 1816‑1863. Warszawa: PWN.

Schultes, J.A. (1898). Lettres sur la Galizie ou La Pologne utrichienne. W: S. Schnür-Pepłowski, Cudzoziemcy w Galicji (1787–1841) (s. 83–146). Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.

Sołtykowicz, J. (1815). O przyczynach wewnętrznych i najbliższych tudzież zewnętrznych i dalszych nędzy naszych włościan. Kraków.

Stankiewicz-Kopeć, M. (2018). Miasto i modernizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800–1830. Studia. Kra­ków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Stawiski, E. (1843). Kronika pewnej wioski od roku 1790 do r. 1842. Biblio­teka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi, t. 4, 659–660.

Szymkiewicz, J. (1817/1818). Wędrówka na łopacie. Wiadomości Brukowe, nr 56.

Szymkiewicz, J. (1818). Dzieło o pijaństwie. Wilno: Drukarnia XX. Pijarów.

W.D. (1818). Coś o gorzelniach przez W.D. Pamiętnik Lwowski, t. 2.

Żychlińska, J. i Głowacka-Penczyńska, A. (red.) (2016). Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni wieków. T. 3: Używki w sztuce i literaturze. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
[1]
Stankiewicz-Kopeć, M. 2020. „Modernizacja gorzelniana” terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 225-242. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.15.