Przedmowa Leona Kiszki do supraskiego druku Sobraniye prypadkov (1722) w tradycji nauk dla kapłanów

Słowa kluczowe: przedmowa, pouczenie, napomnienie, nauczanie, kapłańska formacja

Abstrakt

Sobraniye prypadkov – dialog gatunkowo zbliżony do katechizmu, opublikowany w supraskiej typografii w 1722 r., powstał pod redakcyjną opieką Leona Kiszki – metropolity kijowskiego, intelektualisty, nauczyciela, tłumacza, redaktora i autora wielu dzieł, hierarchy – reformatora związanego z synodem zamojskim (1720), tak ważnym dla Kościoła zjednoczonego z Rzymem. Trudno określić, w jakim stopniu Kiszka był zaangażowany w przygotowanie Sobraniya adresowanego do konsekrowanych odbiorców, ale nie ulega wątpliwości, że był autorem siedmiostronicowej przedmowy do tego wydania.

Ten otwierający ramę wydawniczą księgi paratekst został potraktowany przez biskupa jako skuteczny kanał przekazu nauk dla duchowieństwa. Z funkcjonalnego punktu widzenia przedmowa jest nie tylko wprowadzeniem do pracy, ale okazuje się formacyjnym pouczeniem dla duchowieństwa. Twórczo nawiązuje do dawnych i nowszych nauk dla kapłanów. Metropolita wybrał z nich znane wątki, argumenty i motywy, ale pogłębił swój wywód, który nie przybrał postaci prostych zaleceń, towarzyszyły mu bowiem nieco bardziej wyrafinowane pod względem treści i wyrazu komentarze. Podobieństwo do nauk zauważalne jest także w retoryce wypowiedzi, a nawet na poziomie kompozycji. Musiało to nastąpić w pewnym stopniu w sposób naturalny, siłą tradycji, ale być może Kiszka celowo kształtował przedmowę. Dodając ją do Sobraniya, chciał wykorzystać kolejną okazję do formowania księży, jednocześnie uczynić przesłanie czytelnym dla duchowieństwa, które było przyzwyczajone do pewnej przyjętej konwencji w nauczaniu.

Publikacja omawianego źródła wraz z przedmową – nauką wpisywała się w szerszą działalność edukacyjną Leona Kiszki, który dążył do wzmocnienia Kościoła unickiego poprzez podniesienie poziomu przygotowania duchowieństwa parafialnego do posługi.

Biogram autora

Alicja Zofia Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowana nauk humanistycznych (literaturoznawstwo), profesor uniwersytecki w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Autorka kilkudziesięciu artykułów, współredaktor naukowa „Latopisów Akademii Supraskiej” (2019, 2020, 2021), monografii: Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX (2014) oraz Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej (2016, 2019), autorka monografii: Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne w XVII w., Kraków 2008; Priesthood in the Teachings for the Clergy. On the History of Religious Reform in the Kievan Metropolitanate throughout the 16th and 17th Centuries, Krakow 2017. Jej naukowe zainteresowania związane są z dziejami i kulturą Kościołów wschodnich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia. Pozyskano z: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1031 (dostęp: 03.04.2022).

Êvangelïê – Єѵангелїє Учителное. (1616). Jewie: Типографія Св. Духа Typografia św. Ducha.

Êuhologìon – Єухологіѡн албо молитвословъ или требникъ. (1646). Kиїв: Типографія Києво-Печерська.

G̀olenkovskij, V.– Ґоленковский, В. (1714). Діалогисм дх҃овный. Kиїв: Типографія Києво-Печерська.

Karpowicz, L. (1619). Kazanie na pogrzebie Kniazia Wasila Wasilewicza Haliczyna. Wilno: Typografia nieznana.

Mogila, P. – Могила, П. (1924). Предмова до Чителника Осщ҃енного (Євангелїє Учителное, Київ 1637). W: Хв. Тітов, Mатеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов до українських стародруків. Kиїв: Українська академія наук, 322.

Sloska, M. – Слоска, М. (1654). Ясне въ Христѣ Превелебному (…) Арсенію. W: Апостолъ. Львів: Друкарня Михаила Слоски.

Sobranìê – Собраніє Припадковъ Краткое, и Дх҃овнимъ Особомъ Потребноє. (1722). Супрасль: Типографія супраського монастиря.

Stavroveckìj, T.K. – Ставровецкій, T.К. (1619). Єѵангелїє Учителное. Рохманів: Портативна типографія Кирила Транквіліона Ставровецкого. Strach, S. (1994). Krótka gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego. Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska.

Svâtitel’s’koe – Святительськое поученіе новопоставленному священнику. (1880). W: Русская Историческая Библиотека. t. 6: Памятники древне-руссаго каноническаго права. cz. 1: Памятники XI–XV в. Санктпетербургъ, kol. 108–109.

Św. Jan Chryzostom (1992). Dialog o kapłaństwie (ks. W. Kania, tłum., ks. M. Starowieyski oprac.). Kraków: Wydawnictwo „M”.

Winnicki, I. (1998). Kapłanom godzi się nauczać moralności. W: W. Pilipowicz (oprac.), Ustawy rządu duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego. Przemyśl: Instytut Południowo-Wschodni, 89–93.

Korzo, M.A. – Корзо, M.A. (2007). Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, еволюция и проблема заимствований, Москва: „Канон+”.

Korzo, M.A. (2012). „Sobranie pripadkov kratkoe” (Supraśl 1722) na tle katolickich siedemnastowiecznych „Institutiones morales”. W: R. Dobrowolski i M. Zemło (red.), Dziedzictwo unii brzeskiej. Lublin–Supraśl: Wydawnictwo KUL, 23–30.

Kuczyńska, M. (2004). Cyryla Stawrowieckiego wizja odrodzonej Cerkwi. W: Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna. Szczecin: WN US, 126–164.

Nowak, A.Z. (2017a). Priesthood in the Teachings for the Clergy. On the History of Religious Reform in the Kievan Metropolitanate throughout the 16th and 17th Centuries. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.

Nowak, A.Z. (2017b). Bracka oferta wydawnicza a odnowa kapłaństwa w Rzeczypospolitej – wybrane przykłady (pierwsza połowa XVII w.). W: M. Kuczyńska i J. Stradomski (red.), Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 12: Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 181–197.

Nowak, A.Z. (2021). Formacyjne instrukcje dla kandydatów do stanu duchownego (lista zaleceń i przeciwwskazań) na materiale prac przygotowanych z udziałem Leona Kiszki. W: P. Nowakowski (red.), Synod Zamoyski 1720–2020. Wyzwania i perspektywy. Kraków: Avalon, 219–235.

Nowakowski, P. (2020). Rola Synodu Zamojskiego w kształtowaniu się liturgii Kościoła greckokatolickiego. W: P. Nowakowski (red.), Statuty Synodu Zamojskiego. Nowe tłumaczenie z komentarzami. Kraków: Avalon, 382–383.

Opublikowane
2022-09-29
Jak cytować
[1]
Nowak, A.Z. 2022. Przedmowa Leona Kiszki do supraskiego druku Sobraniye prypadkov (1722) w tradycji nauk dla kapłanów. Perspektywy Kultury. 38, 3 (wrz. 2022), 215-226. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.14.
Dział
Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej