O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie w zakresie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej.

Czasopismo współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w celu podniesienia prestiżu i większego umiędzynarodowienia. Od roku 2019 kwartalnik publikuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Każdy numer kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" koncentruje się na jednym zaproponowanym temacie.
Czasopismo  w dziale Artykuły naukowe - publikuje teksty przeglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne. W pierwszej kolejności wydawane są artykuły związane z proponowaną tematyką numeru. W drugiej kolejności publikujemy teksty poruszające inne, ale istotne zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacji dzieci.

Na łamach czasopisma umożliwiamy upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców (i nie tylko). 

W dziale Nauczanie dzieci języków obcych zamieszczamy artykuły naukowe ukazujące teoretyczne i praktyczne założenia edukacji językowej dzieci.

W dziale Recenzje - publikujemy teksty recenzyjne najnowszych publikacji związanych z edukacją dzieci.

Proces recenzji

  1. Każdy nadesłany artykuł jest wstępnie oceniany przez wybranych członków zespołu redakcyjnego lub redaktorów tematycznych (etap preselekcji). Tekst może być zaakceptowany, odrzucony lub odesłany w celu naniesienia poprawek merytoryczno-formalnych.
  2. Redaktor naukowy wraz z zespołem redakcyjnym powołuje niezależnych recenzentów, którzy otrzymują teksty bez podawania danych autora.
  3. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
  4. Po otrzymaniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
  5. Autorzy są informowani przez redaktora o ostatecznej decyzji.
  6. Alfabetyczna lista recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopism

Harmonogram publikacji

Vol. 15, 2020/1, No.55

Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie
Child and Adult in the Digital World 
numer zamknięty

Vol. 15, 2020/2, No.56

Opowieści w życiu dziecka
 (termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2020)

Stories in Children's Life
(papers submission deadline: 15.03. 2020)

Vol. 15, 2020/3, No.57

From Exclusion to Inclusion
(papers submission deadline: 15.05. 2020)

Od wykluczenia do inkluzji
(termin nadsyłania tekstów: 15.05. 2020)

Vol. 15, 2020/4, No.58

Edukacja żywieniowa
(termin nadsyłania tekstów: 15.07. 2020)

Nutrition education
(papers submission deadline: 15.07. 2020)

Polityka otwartego dostępu

##default.journalSettings.openAccessPolicy##

Standardy etyczne 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie (WN AIK) oraz Redakcja czasopisma Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce dokładają wszelkich starań, aby wdrażać i aktualizować powszechnie przyjęte standardy wydawnicze oraz stosować dobre praktyki wydawnicze zgodne z polityką Komitetu Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics) – COPE.

Recenzenci są zobowiązani do zadeklarowania braku jakichkolwiek konfliktów interesów.

Autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie etyki publikacji.

Oczekuje się od autorów, że mają świadomość zasad etycznych i stosują dobre praktyki w zakresie etyki publikacji, w szczególności w zakresie:

  • autorstwa i współautorstwa (na przykład unikania ghost or guest authorship), 
  • unikania plagiatu, 
  • manipulacji danymi, 
  • konfliktu interesów, zgodności z zasadami etyki badań.

Autorzy oświadczają, że ich teksty są oryginalne, co będzie badane przez system antyplagiatowy iThenticate.com

W przypadku podejrzenia łamania zasad etycznych dotyczących niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, Redakcja czasopisma EETP przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. W razie potrzeby Redakcja czasopisma EETP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi.

W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania zostanie zastosowana procedura wyjaśniająca zgodnie z zasadami COPE. W przypadku odkrycia dowodów na niewłaściwe postępowanie, Redakcja czasopisma EETP podejmie opisane poniżej działania w celu dokonania zmian, które mogą obejmować korektę tekstu lub jego wycofanie.

Procedura antyplagiatowa:

Procedura przeciw manipulowania danymi

Procedura dotycząca autorstwa i współautorstwa

Alfabetyczna lista recenzentów 

Alfabetyczna lista recenzentów 2019

Dr hab. Beata Bednarczuk
Dr hab. Olena Bocharova
Dr Małgorzata Centner-Guz
Dr Magdalena Christ
Dr hab. Joanna Falkowska
Prof. Ulla Härkönen
Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Dr hab. Justyna Kusztal
Dr hab. Urszula Ordon, prof. UHP
s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Prof. dr hab. Władysława Pilecka
Dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT
Dr Iwona Sikorska
Prof. Mª Carmen Escribano Ródenas
Dr hab. Joanna Sosnowska
Dr hab. Joanna Szady
Prof. dr hab. Jolanta Szempruch
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
 Dr hab. Anna Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

Alfabetyczna lista recenzentów 2018 

Dr hab. Jolanta Andrzejewska
Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM w Olsztynie
Dr hab. Beata Bednarczuk
Dr hab. Marek Budajczak
Prof. dr hab. Ewa Maria Filipiak
Dr hab. Jadwiga Hanisz prof. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
Dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW                                  
Dr hab. Ewa Jarosz
Dr Dawid Kobiałka
Dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW                                                                                                                                  
Prof. dr hab. Svitlana Loboda
Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc , prof. UwB                
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Prof. dr hab. Natalia Seiko
Dr Iwona Sikorska
Dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM w Olsztynie
Dr hab. Anna Walulik, prof. AIK
Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Alfabetyczna lista recenzentów 2017

Dr. hab. Olena Bocharova, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. Marcin Kaźmierczak, PhD, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania
Ph.D. Èva Màrkus, Eötvös Loránd University, Węgry
Dr hab. Dorota Michułka, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. Associate Olena Vasylenko, PhD, Department NAIA, Ukraina
Prof. Associate Olena Voliarska PhD, Institute of Pedagogical and Adult Education of National Academy of Educational Science of Ukraine, Ukraina
Dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie

Alfabetyczna lista recenzentów 2016

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. – Katolicki Uniwersytet Ružomberku, Słowacja
Dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dr hab. Anna Gaweł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – Akademia Ignatianum w Krakowie
Prof. dr. hab. Lidia Khomych – Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina
Dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab Lidia Marszałek, prof. Pedagogium – Pedagogium WSNS w Warszawie
Dr hab. Marek Pokutycki, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego  im. B. Czecha w Krakowie
Prof. Juan Carlos Torre Puente – Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania
Dr Jolanta Sajdera – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ks dr hab. Marian Stepulak, prof. WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Urszula Szuścik, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Maria Shved - Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina
dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Alfabetyczna lista recenzentów 2015

Dr hab. Jolanta Andrzejewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. prof. WSA w Bielsku-Białej, Jadwiga Hanisz, WSA w Bielsku-Białej
PaedDr. Monika Krajcovicova, PhD, Griffith University, Brisbane, Australia
Dr hab.  prof. UZ, Marzenna Magda-Adamowicz, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. prof. AJD, Arkadiusz Marzec, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr hab. Urszula Ordon, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. prof. UŚ, Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski
Dr hab.  prof. UP, Ireneusz Świtała, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr Andrzej Paweł Bieś, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr Laszlo Varga, University of West Hungry, Sopron, Węgry

Alfabetyczna lista recenzentów 2014

Prof. dr hab. Irena Adamek, Akademia Tech.-Hum. w Bielsku-Białej
Dr hab. Jolanta Andrzejewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.; Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Słowacja     
Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr hab. Urszula  Ordon, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. Jolanta Szempruch, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie

Alfabetyczna lista recenzentów 2013

Ks. Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Katolicki Uniwersytet w Lublinie
Prof. nadzw. dr Elizawieta Griniewa, Ulianowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
Prof. nadzw. dr. hab. Jerzy Kochanowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. nadzw.dr hab. Wiesław Kowalski, Wyższa Szkoła Innowacji w Lublinie
Prof. nadzw. dr hab. Urszula Ordon, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rygał, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
Prof. nadzw. dr hab. Józef Sowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku

 

Impact Factor

Czasopismo Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce uzyskało Impact Factor 0.19


Indeksacja czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce jest indeksowana w międzynarodowych i krajowych bazach:

Index Copernicus - ocena za rok 2017 wynosi 92,93

PBN

pol-index

CEEOL

CEJSH

BazHum

Punktacja

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce ma przyznane 20 punktów

Sponsorzy

Czasopismo jest finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism” – umowa Nr 11/WCN/2019/1

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie w Krakowie

Współautorzy

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
budynek Zofiówka, p. 6

Historia czasopisma

Kwartalnik „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” jest wydawany od 2006 roku, początkowo przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 1 października 2009 roku patronat merytoryczny i naukowy nad czasopismem objął RODN ,,WOM” w Częstochowie oraz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ,,Ignatianum” w Krakowie. W latach 2010/2012 kwartalnik redagowany był przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie (obecnie Akademię Ignatianum) oraz RODN „WOM” w Częstochowie.

Od roku 2013 "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" jest wydawana przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.
Inicjatorką i redaktorem naczelnym w latach 2006 - 2015 była dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK. Od roku 2016 redaktorem naczelnym jest dr hab. Barbara Surma, prof. AIK

Kwartalnik znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych ma przyznane 20 punktów.