O czasopiśmie

Zakres tematyczny kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie w zakresie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej.

Czasopismo współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w celu podniesienia prestiżu i większego umiędzynarodowienia. 

W kwartalniku "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" publikowane są artykuły naukowe w dwóch działach:
1. Artykuły tematyczne - Thematic Articles 
2. Varia

Czasopismo  w dziale  - Artykuły tematyczne - Thematic Articles publikuje teksty przeglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne.
W dziale Varia publikujemy teksty poruszające inne, ale istotne zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacji dzieci.

Na łamach czasopisma umożliwiamy upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców (i nie tylko). 

Przyjmujemy również recenzje naukowe i sprawozdania z konferecji do kolejnych działów: Recenzje i Sprawozdania z konferencji

Od roku 2022 czasopismo jest wydawane tylko w wersji on-line.