Proces recenzji

 1. Każdy nadesłany artykuł jest wstępnie oceniany przez wybranych członków zespołu redakcyjnego lub redaktorów tematycznych (etap preselekcji). Tekst może być zaakceptowany, odrzucony lub odesłany w celu naniesienia poprawek merytoryczno-formalnych.
 2. Redaktor naukowy wraz z zespołem redakcyjnym powołuje dwóch niezależnych recenzentów, którzy otrzymują teksty bez danych osobowych autora. Recenzje odbywają się na zasadzie "double-blind review", co oznacza, że zarówno recenzent, jak i tożsamość autora są ukryte przed recenzentami i na odwrót podczas całego procesu recenzji.
 3. Recenzent otrzymuje formularz recenzji, w której dokonuje oceny:
  merytorycznej tekstu - w tym wartość podejmowanych treści
  (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność z profilem czasopisma i proponowanym tematem (w przypadku artykułów tematycznych), odniesienia się do teorii i stanu badań; poprawność metodologiczną, stopień aplikacji oraz jasność i przejrzystość tekstu.
  formalno-redakcyjnej: poprawność językowo-stylistyczną, dobór i wykorzystanie literatury, zgodność abstraktu z treścią artykułu.

  Recenzent na podstawie powyższych kryteriów podejmuje decyzję, którą uzasadnia, i wskazuje czy artykuł ten:
  -Może być publikowany bez zmian;
  -Tekst może zostać zaakceptowany, ale po naniesieniu poprawek;
  -Tekst nie może zostać opublikowany;
  -Tekst może zostać opublikowany w innym czasopismie.

 

 1. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
 2. Po otrzymaniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
 3. Autorzy są informowani przez redaktora o ostatecznej decyzji.
 4. Alfabetyczna lista recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma oraz publikowana w czwartym numerze w roku.

Kryteria odrzucania artykułów:

1. Tekst może zostać odrzucony na etapie preselekcji ze względu na brak związku z zakresem tematycznym czasopisma oraz z powodu braków formalnych.

2. Tekst może zostać odrzucony na etapie redakcji z powodu negatywnych recenzji lub braku pozytywnej oceny dokonanej przez system antyplagiatowy.