Proces recenzji

  1. Każdy nadesłany artykuł jest wstępnie oceniany przez wybranych członków zespołu redakcyjnego lub redaktorów tematycznych (etap preselekcji). Tekst może być zaakceptowany, odrzucony lub odesłany w celu naniesienia poprawek merytoryczno-formalnych.
  2. Redaktor naukowy wraz z zespołem redakcyjnym powołuje niezależnych recenzentów, którzy otrzymują teksty bez podawania danych autora. Recenzje odbywają się na zasadzie "double-blind review", co oznacza, że zarówno recenzent, jak i tożsamość autora są ukryte przed recenzentami i na odwrót podczas całego procesu recenzji.
  3. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
  4. Po otrzymaniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
  5. Autorzy są informowani przez sekretarza redakcji o ostatecznej decyzji.
  6. Alfabetyczna lista recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma oraz publikowana w 4 numerze.

Kryteria odrzucania artykułów:

1. Tekst może zostać odrzucony na etapie preselekcji ze względu na brak związku z zakresem tematycznym czasopisma oraz z powodu braków formalnych.

2. Tekst może zostać odrzucony na etapie redakcji z powodu negatywnych recenzji lub braku pozytywnej oceny dokonanej przez system antyplagiatowy.