Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie (WN AIK) oraz Redakcja czasopisma Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce dokładają wszelkich starań, aby wdrażać i aktualizować powszechnie przyjęte standardy wydawnicze oraz stosować dobre praktyki wydawnicze zgodne z polityką Komitetu Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics) – COPE.

          ZASADY ETYCZNE PUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW

Artykuł musi być oryginalny i nie powinien zawierać materiałów zaczerpniętych z innych źródeł, które mogłyby spowodować odpowiedzialność prawną wydawcy, a także nie powinien naruszać praw osób trzecich.

W nadesłanym tekście należy wyraźnie podać dane poszczególnych autorów, którzy stworzyli publikację (wraz z ich afiliacją i wkładem; tj. informacje dotyczące tego, kto jest autorem koncepcji, zasad, metod i protokołu wykorzystanych do przygotowania publikacji).

Artykuł nie może zawierać żadnych dowodów na to, że został "ghost-written" i musi ujawniać nazwiska wszystkich autorów, którzy wnieśli znaczący wkład w jego publikację.

Artykuł nie może zawierać żadnych dowodów na "gościnne autorstwo" lub jakiekolwiek uznanie autora, który nie wniósł znaczącego wkładu w publikację.

W notatce na dole artykułu zostaną podane wszystkie osoby, które wniosły wkład w powstanie pracy, oraz wskazany zostanie procentowy udział każdego z autorów w zakresie autorstwa koncepcji, podjęcia badań empirycznych, analiz statystycznych i innych form uczestnictwa.

W artykule należy podać wszelkie informacje dotyczące źródeł finansowych publikacji, wkładu instytucji i stowarzyszeń naukowych/badawczych oraz innych podmiotów ("financial disclosure"). Informacja ta powinna być podana w przypisie obok tytułu artykułu.

Redaktor będzie katalogował wszelkie akty niewłaściwego postępowania akademickiego, a w szczególności wszelkie naruszenia lub złamania zasad etycznych egzekwowanych w środowisku akademickim. Wszelkie takie przypadki będą zgłaszane do pracodawcy danej osoby oraz innych właściwych instytucji publicznych.

Recenzenci są zobowiązani do zadeklarowania braku jakichkolwiek konfliktów interesów.

Autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie etyki publikacji.

Autorzy:

Oczekuje się od autorów, że mają świadomość zasad etycznych i stosują dobre praktyki w zakresie etyki publikacji, w szczególności w zakresie:

  • autorstwa i współautorstwa (na przykład unikania ghost or guest authorship), 
  • unikania plagiatu, 
  • manipulacji danymi, 
  • konfliktu interesów, zgodności z zasadami etyki badań.

Autorzy oświadczają, że ich teksty są oryginalne, co będzie badane przez system antyplagiatowy iThenticate.com

W przypadku podejrzenia łamania zasad etycznych dotyczących niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, Redakcja czasopisma EETP przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. W razie potrzeby Redakcja czasopisma EETP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi.

W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania zostanie zastosowana procedura wyjaśniająca zgodnie z zasadami etycznymi. W przypadku odkrycia dowodów na niewłaściwe postępowanie, Redakcja czasopisma EETP podejmie opisane poniżej działania w celu dokonania zmian, które mogą obejmować korektę tekstu lub jego wycofanie.

Procedura antyplagiatowa:

Procedura przeciw manipulowania danymi

Procedura dotycząca autorstwa i współautorstwa