Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie w zakresie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej.

Czasopismo współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w celu podniesienia prestiżu i większego umiędzynarodowienia. 

Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku wg harmonogramu numery publikowane są na stronie:

Pierwszy numer:  marzec
Drugi numer: czerwiec
Trzeci numer: wrzesień
Czwarty numer: grudzień

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "EETP" wg OCENY MEiN z dn. 17.07.2023 wynosi - 100 

W kwartalniku "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" publikowane są artykuły naukowe w dwóch działach:
1. Artykuły tematyczne - Thematic Articles 
2. Varia

Czasopismo  w dziale  - Artykuły tematyczne - Thematic Articles publikuje teksty przeglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne. W dziale Varia publikujemy teksty poruszające inne, ale istotne zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacji dzieci.

Przyjmujemy również recenzje naukowe i sprawozdania z konferecji do kolejnych działów: Recenzje i Sprawozdania z konferencji.

EETP publikuje artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/Pedagogika

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

  • Dziedzina nauk humanistycznych\Historia 
  • Dziedzina nauk humanistycznych/Literaturoznawstwo
  • Dziedzina nauk o rodzinie/Nauki o rodzinie
  • Dziedzina nauk społecznych/Psychologia