Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.
 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju. Nie została jednocześnie zgłoszona w innym wydawnictwie.
 • Plik zgłoszenia ma format pliku dokumentu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie to możliwe, zostały podane adresy URL referencji, a także nr DOI cytowanych artykułów.
 • W tekście użyto czcionki – Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5. Zastosowano kursywę zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach.
 • Tekst oraz bibliografia jest zgodna z wymaganiami edytorskimi opisanymi w wytycznych dla autorów Author Guidelines, które obowiązują w czasopiśmie.
 • Tekst zgłoszony do recenzji nie zawiera danych o autorze zgodnie z zasadą podwójnej ślepej recenzji opisanej w instrukcji zamieszczonej w wymaganiach dla Autora "Zapewnienie podwójnej ślepej recenzji"
 • Tekst nie przekracza 30 tys znaków z bibliografią.

Wytyczne dla autorów

Czasopismo EETP publikuje teksty w języku polskim oraz w językach kongresowych z preferencją  j. angielskiego.

Plik tekstu w wersji zanonimizowanej powinien zostać przygotowany wg wymagań redakcyjnych (plik do pobrania) przesłany przez platformę OJS do konkretnego, wybranego działu: Artykuły tematyczne lub Varia.

Osobny plik powinna stanowić strona tytułowa, ujmująca dane:

Tytuł artykułu – w j. polskim oraz w j. angielskim, imię i nazwisko Autora/Autorów, wraz ze wskazaniem na Autora korespondującego z redakcją, ORCID, afiliacja (nazwa uczelni), adres e-mail, a także oświadczenie o braku konfliktu interesów wyrażonego za pomocą następującej formuły: Autor/autorzy deklarują brak konfliktu interesów oraz informację o finasowaniu. W sytuacji artykułu sporządzonego przez kilku Autorów należy podać procentowy udział poszczególnych Autorów.

Strona tytułowa powinna być załączona jako oddzielny plik pomocniczy (Word). Pobierz i wypełnij stronę tytułową.

Czas oczekiwania od momentu zgłoszenia tekstu do podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wynosi około trzech miesięcy. Redakcja zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu na procedowanie w sytuacjach wyjątkowych. Redakcja na bieżaco informuje Autora/ów o przedłużeniu czasu na podjęcie decyzji.

                                                ZASADY OGÓLNE

 1. Artykuły przyjmowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych z preferencją w języku angielskim.
 2. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane przez dwóch Recenzentów zgodnie zasadą „podwójnej ślepej recenzji”.
 3. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 4. Tekst złożony do „EETP” nie powinien być wcześniej nigdzie opublikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 5. Teksty można nadsyłać do działu: Artykuły tematyczne (zgodnie z opublikowanymi zagadnieniami dla każdego numeru) oraz do działu Varia, na dowolny temat. W pierwszej kolejności będą publikowane teksty tematyczne. Tematy planowanych numerów oraz terminy zgłoszeń są publikowane w ogłoszeniach.
 6. Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).
 7. Tekst przesyłany do recenzji nie może zawierać danych o Autorze.
 8. Wszystkie metadane są uzupełniane przez Autora przed wysłaniem tekstu do recenzji w języku polskim i angielskim. Słowa klucze powinny być wprowadzane pojedynczo (enter po każdym słowie).
 9. W profilu Autora należy wprowadzić nr ORCID.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.

Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.                                                                              

Thematic Articles

W tym dziale publikujemy artykuły naukowe (raporty z badań, artykuły przeglądowe) związane z tematem numeru.
Teksty należy przygotować wg wytycznych:

STRUKTURA TEKSTU

Wytłuszczony tytuł artykułu w języku polskim
Tytuł w języku angielskim
zapisany Wielkimi Literami (np. Puppet in the Puppet Theatre)

Abstract - w języku angielskim - 150 do 200 wyrazów, w którym należy przedstawić:

- cele
- problematykę badawczą i wykorzystane metody
- przebieg wywodu
- wyniki badań
- wnioski i rekomendacje.

Keywords: w języku angielskim min. 5

Abstrakt w języku polskim od 150 do 200 słów 
Słowa klucze: minimum 5

Tekst podzielony śródtytułami (bez zaznaczania nagłówków, bez numeracji) napisany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (bez twardych spacji, podwójnych spacji).

Bibliografia wg wymagań edytorskich 

Uwaga:

Redakcja nie przyjmuje raportów z badań empirycznych, które nie zawierają pełnego opisu procedury badawczej (należy to uwzględnić również w abstrakcie).

W przypadku badań ilościowych należy w tekście umieścić: cele i problemy badań, hipotezy badawcze, zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, informacje o doborze badanej grupy oraz organizacji i przebiegu badań. Mile widziane techniki wnioskowania statystycznego.

                                      WYMOGI MERYTORYCZNE

 1. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:
 • WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego
 • METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE  (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki
 • CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)
  (z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny
 • WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe
 • WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu 
                   

Varia

W tym dziale publikujemy recenzowane artykuły naukowe nie związane bezpośrednio z tematem numeru. Zachęcamy do publikowania raportów z badań.

Tekst należy przygotować według wytycznych opisanych w Dziale Artykuły tematyczne.

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; 
  - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"); 
  -poprzez gromadzenie logów serwera www. 

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  - czas nadejścia zapytania,
  - czas wysłania odpowiedzi,
  - nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  - informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika,
  - Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.