Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.
 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Plik zgłoszenia ma format pliku dokumentu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie to możliwe, zostały podane adresy URL referencji.
 • W tekście użyto czcionki – Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5.
  zastosowano kursywę zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach...
 • Tekst oraz bibliografia jest zgodna z wymaganiami edytorskimi opisanymi Author Guidelines, które obowiązują w czasopiśmie.
 • Tekst zgłoszony do recenzji nie zawiera danych o autorze zgodnie z zasadą podwójnej ślepej recenzji opisanej w instrukcji zamieszczonej na: Ensuring a Blind Review

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów - 15 dni
Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptu - 30 dni
Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł - 84 dni

Wytyczne dla autorów

W celu przesłania tekstu do publikacji należy przygotować plik z tekstem wg struktury opisanej poniżej.
W  tekście przesłanym do recenzji należy usunąć wszystkie dane o Autorze zgodnie z zasadami "ślepej recenzji". Odniesienia w bibliografii usunąć, w tekście napisać Autor zanimizowany. Po uzyskaniu akceptacji Autorzy będą mogli uzupełnić tekst o swoje dane.
Dane o Autorze/Autorach należy wpisać w metadanych: Imię i Nazwisko, Afiliację - Wydział (Uczelnia), adres e-mail oraz link z numerem ORCID (przykład https://orcid.org/0000-0001-8781-7643). 

Podczas rejestracji w swoim profilu proszę wpisać nr ORCID w zakładce publiczny. Jest to obowiązkowe!

Wprowadzanie metadanych artykułu - proszę podawać tytuły, abstrakty, słowa klucze w języku polskim i angielskim - wpisywac w odpowiednie pola.

Słowa kluczowe należy wprowadzać pojedynczo, przedzielać każde słowo klucz enterem.

Od roku 2021 publikowane będą trzy numery  w języku polskim i jeden w języku angielskim. 

Przy wyborze Działu proszę wybrać jeden spośród następujących: Artykuły tematyczne; Varia; recenzje lub sprawozdania z konferecji. W pozostałych działach (archiwalnych) nie publikujemy artykułów. 

Teksty, które nie będą spełniały wymagań redakcyjnych nie będą przesyłane do recenzji. Autor/Autorzy przed wysłaniem artykułów do recenzji mogą otrzymać wskazówki w celu naniesienia poprawek.

1. Struktura tekstu:

Wytłuszczony tytuł artykułu w języku polskim
Tytuł w języku angielskim zapisany Wielkimi Literami (np. Puppet in the Puppet Theatre)

Abstrakt w języku polskim od 150 do 200 słów, w którym należy przedstawić:
- cele
- problematykę badawczą i wykorzystane metody
- przebieg wywodu
- wyniki badań
- wnioski i rekomendacje.

Słowa klucze: minimum 5

Abstract - w języku angielskim - 150 do 200 wyrazów

Key words: w języku angielskim

Tekst podzielony śródtytułami (bez zaznaczania nagłówków, bez numeracji) napisany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (bez twardych spacji, podwójnych spacji).

Bibliografia

Uwaga:

Redakcja nie przyjmuje raportów z badań empirycznych, które nie zawierają pełnego opisu procedury badawczej. (należy to uwzględnić również w abstrakcie)

W przypadku badań ilościowych należy w tekście umieścić: cele i problemy badań, hipotezy badawcze, zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, informacje o doborze badanej grupy oraz organizacji i przebiegu badań. Mile widziane techniki wnioskowania statystycznego.

2. Wymagania techniczne:
Czcionka – Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5.
Prosimy nie używać w tekście:
- spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami;
- podwójnych spacji;
- klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii lub zrobienia wcięć.

Objętość od 20 tys. znaków (ze spacjami, abstraktami i bibliografią) do 30 tys znaków. Teksty powyżej 30 tysięcy znaków nie będą publikowane.

Numeracja stron dolna z prawej strony.

GRAFIKI

Zdjęcia: podpis zamieszczamy poniżej, stosujemy zapis Fot. 1. Tytuł;, rysunki: podpis poniżej, stosujemy zapis Rys.1. Tytuł 
Tabele: nazwa nad tabelą: Tabela 1. Tytuł;
Wykresy nad wykresem Wykres 1. Tytuł.

Pod wykresami i tabelami podać źródło np. źródło: badania własne; lub Źródło: opracowanie własne. Do wykresów należy w osobnym pliku w programie exel wysłać wyniki w celu opracowania wykresu.
Zdjęcia należy przesłać dodatkowo w osobnym pliku, format jpg. 
Artykuły zamieszczane w dziale recenzje, sprawozdania nie wymagają streszczeń w języku polskim i obcym. Tytuły obowiązkowo należy przetłumaczyć na j. ang.

3. Wymagania edytorskie:

3. 1. Przypisy wewnątrztekstowe

Odwołania do literatury zamieszczane w tekście zgodnie ze standardami edytorskimi wg APA style. 

Poniższe opracowanie opiera się w głównej mierze na zasadach edytorskich przedstawionych w APA Manual, VI wydanie, w wersji polskiej, w opracowaniu Romana Małeckiego red. Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie
Harasimczuk J., Cieciuch J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. 

Uwaga ogólna: Omawiając poglądy jakiegoś autora, przy pierwszym jego wystąpieniu dajemy pełny zapis imienia i nazwiska, w dalszej części pracy jego imię opuszczamy (nie dajemy również skrótu imienia).

System przypisów wewnątrztekstowych wymaga każdorazowo po odwołaniu się do jakiejś publikacji podania w nawiasie nazwiska autora i roku wydania jego pracy. Stosujemy nawias okrągły. Między nazwiskiem i rokiem nie dajemy żadnego znaku interpunkcyjnego, natomiast po roku, a przed numerem strony stawiamy dwukropek.
(Kowalski 1984: 72)

Dane bibliograficzne kilku omawianych na raz publikacji oddzielamy średnikami i szeregujemy chronologicznie, a nie alfabetycznie, np.
(Nowak 2000; Malinowski 2001; Kowalski 2009)

Wyjątek: gdy powołujemy się na prace kilku autorów z różnych lat, wówczas aby uniknąć konieczności powtarzania nazwiska, szeregujemy prace chronologicznie w obrębie jednego nazwiska, np.:
(Malinowski 1999, 2001; Nowak 2000, 2005)

3. 2. Bibliografia (opr. Roman Małecki)

Uwagi ogólne

 • Wykaz publikacji (bibliografia) umieszczamy na końcu pracy.
 • Wszystkie publikacje wymienione w odsyłaczach bibliograficznych muszą zostać umieszczone w Bibliografii.
 • Nie umieszczamy w Bibliografii publikacji, do których się nie odwołujemy w tekście.
 • Bibliografia musi zawierać pełny opis bibliograficzny: nazwisko i skrót imienia każdego autora lub redaktora książki zbiorowej (o ile taki zbiór jest osobną pozycją bibliograficzną), pełny tytuł pracy, miejsce wydania i nazwę wydawcy.
 • W przypadku rozdziałów w pracach zbiorowych lub artykułów w czasopismach podajemy także zakresy stron strony rozdziału czy artykułu.
 • Przy przekładach podajemy imię i nazwisko tłumacza.
 • Tytuły książek (tekstów) zapisujemy kursywą, tytuł czasopisma czcionką prostą, w cudzysłowie. Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie.
 • Publikacje tego samego autora sortujemy w porządku chronologicznym (od najstarszych), a nie alfabetycznym (publikacje z tego samego roku oznaczamy kolejno np. 2001a, 2001b).
 • Dla publikacji, które zostały zaczerpnięte z Internetu, tworzymy odrębny dział w Bibliografii (Netografia). W ramach tego działu najpierw (w kolejności alfabetycznej) umieszczamy publikacje mające podanego autora, rok wydania, tytuł i adres internetowy, a następnie wykorzystane w pracy same adresy internetowe (zob. poniżej: Przykładowe zapisy – Źródła internetowe).

Przykładowe zapisy pozycji w bibliografii:

 • Książka jednego autora:
  Abel G. (2014). Świat jako znak i interpretacja, tłum. W. Małecki, Warszawa: Aletheia.
 • Książka dwóch i więcej autorów:
  Stark R., Bainbridge W. (2000). Teoria religii, tłum. T. Kunz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
  Lofland J, Snow D., Anderson L., Lofland L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, tłum. Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Opracowanie zbiorowe (pod redakcją jednego lub wielu autorów):
  Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. (red.). (2006). Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Tekst z pracy zbiorowej, antologii lub hasło w opracowaniu słownikowym/encyklopedycznym:
  Ostrowska A. (2002). Społeczeństwo polskie wobec osób niepełnosprawnych. Przemiany postaw i dyskursu, [w:] J. Sikorska (red.), Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 11-34.
  De Tchorzewski A. (2008). Wychowanie – jego właściwości, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. VII: V-Ż, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 318-324.  
 • Uwaga: W wypadku haseł słownikowych/encyklopedycznych w Bibliografii dajemy również, oprócz konkretnego hasła, pełny zapis całego opracowania słownikowego/ encyklopedycznego, łącznie z wydanymi dotychczas numerami tomów, np.:
  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (2003-2008). red. T. Pilch, t. I-VII, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Artykuł w czasopiśmie naukowym (także w gazecie czy tygodniku):
  Duchliński P. (2015). Neutralność punktu wyjścia w metafizyce tomistycznej a założeniowość wiedzy, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. 21, nr 2, s. 7-63.
  Żakowski J. (2007). Bogactwo zobowiązuje, „Polityka”, nr 32-33(2616), s. 7-8.
  Dodgson M. (2017). Innovation and Play, „Innovation: Organization & Management”, Vol. 19, NO. 1, s. 86-90. DOI: 10.1080/14479338.2016.1264863

Przy artykułach naukowych należy umieścić numery identyfikacyjne DOI (jeśli takowe istnieją).

 • Dwie publikacje jednego autora, pochodzące z tego samego roku:
  Nowicka E. (2008a). Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
  Nowicka E. (2008b). Tradycja i nowoczesność. Przekaz kulturowy a system oświaty we współczesnej Mongolii, [w:] M. Szmeja (red.), Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 17-31.
 • Źródła internetowe

Gdy tekst zaczerpnięty ze źródła internetowego posiada autora i tytuł, umieszczamy go w bibliografii pod nazwiskiem autora. Jeśli tekst ma datę publikacji, podajemy ją po nazwisku i skrócie imienia autora, a jeżeli nie ma daty, wówczas wpisujemy rok, w którym dany tekst pobrano z Internetu. Za adresem internetowym umieszczamy datę odczytania w nawiasach kwadratowych.

Przykładowo, opublikowany w Internecie tekst Jana Nowaka z roku 1989 zapisujemy:
- w tekście (jako przypis wewnątrztekstowy): (Nowak 1989).
- w bibliografii: Nowak J. (1998). Co nowego w polskiej historiografii, <http//www.gazetawyborcza.pl/wydawnictwa_naukowe/historiografia> [dostęp: 12.07.2008].

Gdy odwołujemy się w tekście do informacji na stronie internetowej, która nie ma autora, tytułu i daty, wówczas piszemy (w tekście i w Bibliografii):
- (por. http://www.gazetawyborcza/wydawnictwa_naukowe [dostęp: 12.07.2008]).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.

Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Thematic Articles

W tym dziale publikujemy artykuły naukowe związane z tematem numeru.

Varia

W tym dziale publikujemy artykuły naukowe nie związane bezpośrednio z tematem numeru. Zachęcamy do publikowania raportów z badań.

Reviews

Recenzja publikowana w tym dziale musi być zatytułowana, powinna zawierać bibliografię. Recenzja naukowa wymaga krytycznej analizy. Recenzowana pozycja powinna być wydana w roku sporządzania recenzji.  

Conference Reports

Przyjmujemy sprawozdania z konferencji/sympozjów dotyczacych zagadnień edukacji elementarnej.

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest: Akademia Ignatianum w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.