Historia czasopisma

Kwartalnik „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” jest wydawany od 2006 roku, początkowo przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 1 października 2009 roku patronat merytoryczny i naukowy nad czasopismem objął RODN ,,WOM” w Częstochowie oraz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ,,Ignatianum” w Krakowie. W latach 2010/2012 kwartalnik redagowany był przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie oraz RODN „WOM” w Częstochowie.

Od roku 2013 "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" jest wydawana przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ignatianum w Krakowie).
Inicjatorką i redaktorką naczelną w latach 2006 - 2015 była dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. UIK. Od roku 2016 redaktorką naczelną jest dr hab. Barbara Surma, prof. UIK