Realizacja idei integracji metodą projektów w klasach I–III

  • Martyna Szczotka Akademia Ignatianum w Krakowie,
Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane, metody nauczania, metody aktywizujące, podejście projektowe, nauczanie metodą projektów

Abstrakt

Dążenie do osiągania optymalnych wyników towarzyszyło działaniom edukacyjnym od zawsze. Poszukiwano nowych, lepszych metod nauczania, które nie tylko znacznie przyspieszą sam proces uczenia się, ale uczynią go też bardziej atrakcyjnym i efektywnym. We współczesnej edukacji wczesnoszkolnej mamy do czynienia z nowym typem ucznia, do którego należy dotrzeć przy pomocy zupełnie innego niż dotychczas zestawu metod i technik nauczania. Tradycyjne metody nauczania mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia atrakcyjności i skuteczności procesu edukacji. Wprowadzenie w reformie edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej koncepcji kształcenia od początku budziło obawy o schematyzm realizacyjny. Przygotowane dla nauczycieli materiały w formie wielu opracowań dydaktycznych, programów, przewodników metodycznych zawierają głównie w swej warstwie metodycznej jedną formę realizacji tej idei, czyli tzw. cykle metodyczne. Eksponowanie głównie jednej formy realizacji integracji prowadzi do jednostajności i schematyzmu w realizacji tak istotnej dla edukacji idei. Poszukując ciekawych rozwiązań w edukacji wczesnoszkolnej, warto zwrócić uwagę na interesującą i wartościową formę pracy zintegrowanej, jaką jest metoda projektów. Nawiązuje ona do metodyki aktywnej opartej na badawczej aktywności ucznia. Jej głównym celem jest dążenie do tego, aby wiedza w umyśle uczniów miała charakter zintegrowany, a więc była spójna i systemowa, a przez to dynamiczna, elastyczna, dostępna jednostce jako refleksja i gotowość do działania w zróżnicowanych sytuacjach. Podstawowa wartość tej metody polega właśnie na uczeniu działania, organizacji pracy własnej, wykorzystywaniu doświadczenia w różnych sytuacjach uczenia się. Buduje sprawność komunikowania, negocjowania, podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach nietypowych. Wyzwala umiejętności przywódcze, uruchamia pewność siebie, pozwalającą na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie i w pełni świadome planowanie własnego życia.

Bibliografia

Achermann E., Mit Kindern Schule machen, VLZ, Zürich 1995.

Babiakova S., Projektowanie i planowanie nauczania w edukacji elementarnej, [in:] Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, (eds.) D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Dewey J., Kilpatrick W. H., Der Projektplan, Böhlau, Weimar 1935.

Dzierzgowska I., Jak uczyć metodami aktywnymi, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009.

Helm J. H., Katz I. G., Mali Badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej, Fundacja Dzieci i Młodzieży i Wydawnictwa CODN, Warszawa 2003.

Horwath E., Uczyć, aby działać. O metodzie projektów, [in:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, (ed.) A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012.

http://www.frd.org.pl/dzieciweuropie/dwe16.pdf (access on: 23.04.2015).

Kilpatrick W. H., Introductory Statement: Definition of Terms, Teachers Record, XXII, 4, 283.

Klasińska B., Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym, „Wychowanie na co Dzień”, 2002, No 7–8.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Królikowski J., Projekt edukacyjny, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2001.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Niemiec-Knaś M., Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Schaffer H. R., Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2007.

Sieńczewska M., Metoda projektów w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2012, nr 2.

Wicke R. E., Vom Text zum Projekt, Cornelsen, Berlin 1997.

Woźniak G., Mały badacz czy uczeń w ławce?, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2012, nr 2.

Opublikowane
2016-06-15
Jak cytować
Szczotka, M. (2016). Realizacja idei integracji metodą projektów w klasach I–III. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 57-70. https://doi.org/10.14632/eetp_37.4