Praca jako wartość pedagogiczna

  • Iwona Oleksa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie doktorantka Katolickej univerzity v Ružomberku
Słowa kluczowe: praca, wartość, wychowanie, wychowanie przez pracę

Abstrakt

Praca stanowi bardzo ważną wartość pedagogiczną. Naturalnym więc następstwem powinna być troska pedagogów o racjonalne wdrażanie wychowanków do pracy, o to aby dzieci od najmłodszych lat poznawały sens i istotę wartości pracy, uczyły się jej urzeczywistniania oraz aby w konsekwencji wartość ta znalazła się we właściwym miejscu w ich hierarchii wartości. Na każdym etapie edukacji praca powinna być ona zarówno celem, jak i efektem wychowania. Opracowanie zawiera różne ujęcia definicyjne pracy ze zwrócenie szczególnej uwagi na jej aspekt personalistyczny. Poprzez pracę człowiek doskonali się jako
osoba ludzka, budując tym samym własną przestrzeń aksjologiczną.

Bibliografia

Adamski F., Praca, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Warszawa 2005.

Baran J., Wychowawcza rola środowiska pracy, Warszawa 1989.

Baraniak B., Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, Warszawa 2008.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Lublin – Kielce 2006.

Chałas K., Aksjologiczne wymiary pracy ludzkiej – zarys zagadnienia, [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa 2007.

Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej, Rzeszów 1995.

Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej, [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów-Warszawa 2007.

Gerlach R., Praca człowieka , jako problem pedagogiczny, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach , Bydgoszcz 2008.

Jan Paweł II, Laboerm exercens.

Jeruszka U., Nie można bez pracy wychować człowieka kreatywnego i odpowiedzialnego, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Bydgoszcz 2008.

Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym.

Klonowicz S., Praca umysłowa, Warszawa 1974.

Mazur P., Chrześcijański etos pracy ludzkiej, [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa 2007.

Myczka E., W sprawie definicji pracy, [w:] Laborem exercens. Powołany do pracy, red. J. Krucina, Wrocław 1983.

Nowacki T. W., Praca ludzka. Analiza pojęcia, Radom 2008.

Nowacki T. W., Rozważania nad wychowaniem pracownika, [w:] Szkoła – Zawód – Praca, red. T. W. Nowacki, Kalisz 1980.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

Rachalska W., Wybór zawodu a wychowanie przez pracę w rodzinie, Warszawa 1984.

Śliwierski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Solak A., Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka, Warszawa 2004.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.

Wilsz J., Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb, [w:] Wartości w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Warszawa – Radom 2008.

Witkowski L., Listy o edukacji, „ Forum Oświatowe” 2(19) 1998.

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej, Poznań 1957.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Oleksa, I. (2017). Praca jako wartość pedagogiczna. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (17-18/3-4), 14-21. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/762