Rozwijanie ekspresji językowej uczniów w edukacji elementarnej

  • Edyta Skoczylas-Krotla Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej; Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem najnowszych metod stosowanych w edukacji elementarnej, rozwijąjące aktywność twórczą dziecka.

Bibliografia

Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, (Red.) S. Popek, Warszawa 1988.

Dzionek E., Gmosińska M., Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich, Kraków 2001.

Jąder M., Krok... w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia, Kraków 2005.

Karbowniczek J., Komunikacja mówiona i pisana w edukacji elementarnej a założenia programowe, [w:] Kreatywność w edukacji elementarnej, (Red.) W. Szlufik, E. Piwowarska, Częstochowa 2005.

Karbowniczek J., Zmiany i tendencje w edukacji wczesnoszkolnej w świetle przeprowadzonych badań,

[w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna, (Red.) J. Szempruch, Rzeszów 2006.

Kida J., Kształcenie językowe i humanistyczne w świetle celów, założeń programowych i potrzeb społecznych, [w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, (Red.) J. Szempruch, Rzeszów 2006.

Magda-Adamowicz M., Swoistość twórczości dzieci – jej rozwój, formy i uwarunkowania, [w:] Twórczość dzieci

we wczesnej edukacji, (Red.) M. Magda-Adamowicz, Legnica 2005.

Ordon U., Kompetencje kreatywne w ocenie nauczycieli szkół podstawowych, [w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna, (Red.) J. Szempruch, Rzeszów 2006.

Skoczylas-Krotla E., Językowe wyróżniki twórczości werbalnej nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, [w:] Kreatywność w edukacji elementarnej, (Red.) W. Szlufik, E. Piwowarska, Częstochowa 2005.

Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001.

Szmidt K. J., Bonar J., Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym (program edukacyjny), Warszawa 1998.

Szmidt K. J., Lekcje twórczości w edukacji wczesnoszkolnej a postulaty psychodydaktyki kreatywności, [w:] Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, (Red.) E. Marek i R. Więckowski, Piotrków Trybunalski 2000.

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.

Opublikowane
2016-07-08
Jak cytować
Skoczylas-Krotla, E. (2016). Rozwijanie ekspresji językowej uczniów w edukacji elementarnej. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 1(1), 17-20. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/391