Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku

  • Maria Królica Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej
Słowa kluczowe: wychowanie patriotyczne, sztuka, edukacja przedszkolna

Abstrakt

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania sztuki jako środka dydaktycznego w kształtowaniu postaw dzieci wobec ojczyzny. Autorka zwraca uwagę na socjokulturowe uwarunkowania współczesnej edukacji i wynikające z nich wyzwania wobec wychowania patriotycznego. Wskazując na wychowawcze walory
sztuki, prezentuje metodę pracy z dziećmi z wykorzystaniem różnych dzieł sztuki oraz zwraca uwagę na kilka ważnych zasad efektywnego jej stosowania.

Bibliografia

Bielska E., Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości, [w:] Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Trans Humana, Białystok 2001.

Dziecko i sztuka, red. W. Szlufik, Anna Pękala, Częstochowa 2000.

Dziecko w świecie sztuki. Nauczyciele nauczycielom, red. B. Dymara, Kraków 1996.

Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, red. B. Suchodolski, Warszawa 1986.

Erikson E., Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004.

Jakubiak K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kotłowska K., Rzecz o wychowaniu patriotycznym, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974.

M. Królica, Drama w wychowaniu patriotycznym i w edukacji wielokulturowej, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, red. M. Królica, E. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2007.

Królica M., Edukacja patriotyczna, [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura. red. A. Marzec. E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa 2008.

Królica M., Edukacja przedszkolna. Przewodnik dla studentów, Częstochowa 2004.

Królica M., Koncepcja wychowania patriotycznego w przedszkolu wobec nowych strategii edukacyjnych zjednoczonej Europy (poszukiwanie źródeł w polskich ideałach wychowania), [w:] Twórczość i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. U. Ordon, A. Pękala, Częstochowa 2008.

Królica M., Kształtowanie relacji dzieci przedszkolnych z ojczyzną metodą „zapoznanie z wielkim człowiekiem”,

[w:] Wybrane problemy rozwoju i edukacji małego dziecka, red. M. Królica, Częstochowa 2001.

Kurdybacha Ł., Ideał wychowawczy w rozwoju dziejowym, Warszawa 1948.

Łempicki St., Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 1936.

Paruzel E., Ideał wychowawczy Narodowej Demokracji i próby jego realizacji na przełomie XIX i XX wieku, Toruń 1993.

Patriotyzm. Tożsamość narodowa. Poczucie narodowe, red. E. Nowicka-Włodarczyk, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Kraków 1998.

Rodziński A., Osoba. Moralność. Kultura, Lublin 1989.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Teoria wychowania estetycznego. Wybór tekstów, red. I. Wojnar, Warszawa 1997.

Trojanowska-Kaczmarska A., Dziecko i twórczość, Wrocław 1971.

Wojnar I., Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964.

Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa 2001.

Z dziejów polskiego patriotyzmu: wybór tekstów, red. J. Kloczkowski, Kraków 2007.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Królica, M. (2017). Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 61-70. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/747