Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.
 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Plik zgłoszenia ma format pliku dokumentu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie to możliwe, zostały podane adresy URL referencji.
 • W tekście użyto czcionki – Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5.
  zastosowano kursywę zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach...
 • Tekst oraz bibliografia jest zgodna z wymaganiami edytorskimi opisanymi w wytycznych dla autorów Author Guidelines, które obowiązują w czasopiśmie.
 • Tekst zgłoszony do recenzji nie zawiera danych o autorze zgodnie z zasadą podwójnej ślepej recenzji opisanej w instrukcji zamieszczonej w wymaganiach dla Autora "Zapewnienie podwójnej ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

                                              Informacje dla Autorów
                                     (wymogi edytorskie, techniczne i merytoryczne)

          _____________________________________________________________________________

                                                ZASADY OGÓLNE

 1. Artykuły przyjmowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych.
 2. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane przez dwóch Recenzentów zgodnie zasadą „podwójnej ślepej recenzji”.
 3. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia co najmniej dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 4. Tekst złożony do „EETP” nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 5. Teksty można nadsyłać do działu: Artykuły tematyczne (zgodnie z opublikowanymi zagadnieniami dla każdego numeru) oraz do działu Varia, na dowolny temat. W pierwszej kolejności będą publikowane teksty tematyczne. Tematy planowanych numerów oraz terminy zgłoszeń są publikowane w aktualnościach.
 6. Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).
 7. Tekst przesyłany do recenzji nie może zawierać danych o Autorze.
 8. Wszystkie metadane są uzupełniane przez Autora przed wysłaniem tekstu do recenzji w języku polskim i angielskim. Słowa klucze proszę wprowadzać pojedynczo (enter po każdym słowie). W profilu Autora należy wprowadzić nr ORCID.

         ________________________________________________________________________________________________

                                            WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE

         __________________________________________________________________________________________________
                                                       STRUKTURA TEKSTU

Wytłuszczony tytuł artykułu w języku polskim
Tytuł w języku angielskim
zapisany Wielkimi Literami (np. Puppet in the Puppet Theatre)

Abstract - w języku angielskim - 150 do 200 wyrazów, w którym należy przedstawić:

- cele
- problematykę badawczą i wykorzystane metody
- przebieg wywodu
- wyniki badań
- wnioski i rekomendacje.

Keywords: w języku angielskim min. 5

Abstrakt w języku polskim od 150 do 200 słów 
Słowa klucze: minimum 5

Tekst podzielony śródtytułami (bez zaznaczania nagłówków, bez numeracji) napisany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (bez twardych spacji, podwójnych spacji).

Bibliografia

Uwaga:

Redakcja nie przyjmuje raportów z badań empirycznych, które nie zawierają pełnego opisu procedury badawczej (należy to uwzględnić również w abstrakcie).

W przypadku badań ilościowych należy w tekście umieścić: cele i problemy badań, hipotezy badawcze, zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, informacje o doborze badanej grupy oraz organizacji i przebiegu badań. Mile widziane techniki wnioskowania statystycznego.

__________________________________________________________________________________________________

                                WYMAGANIA TECHNICZNE:
Czcionka – Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5.
Prosimy nie używać w tekście:
- spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami;
- podwójnych spacji;
- klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii lub zrobienia wcięć.

Objętość od 20 tys. znaków (ze spacjami, abstraktami i bibliografią) do 30 tys. znaków. Teksty powyżej 30 tysięcy znaków nie będą publikowane.

Numeracja stron dolna z prawej strony.

GRAFIKI

Zdjęcia: podpis zamieszczamy poniżej, stosujemy zapis Fot. 1. Tytuł;, rysunki: podpis poniżej, stosujemy zapis Rys.1. Tytuł 
Tabele: nazwa nad tabelą: Tabela 1. Tytuł;
Wykresy nad wykresem Wykres 1. Tytuł.

Pod wykresami i tabelami podać źródło np. źródło: badania własne; lub Źródło: opracowanie własne. Do wykresów należy w osobnym pliku w programie exel wysłać wyniki w celu opracowania wykresu.
Zdjęcia należy przesłać dodatkowo w osobnym pliku, format jpg. 
Artykuły zamieszczane w dziale recenzje, sprawozdania nie wymagają streszczeń w języku polskim i obcym. Tytuły obowiązkowo należy przetłumaczyć na j. ang.

_________________________________________________________________________________________________________

                                     WYMAGANIA EDYTORSKIE:

Przypisy wewnątrztekstowe

Odwołania do literatury zamieszczane w tekście zgodnie ze standardami edytorskimi wg APA 7  oraz cytowanie i przewodnik po stylu APA 7

Styl APA 7 obowiązuje od roku 2023.

WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII W TEKŚCIE ARTYKUŁU (APA 7):

System cytowań wymaga każdorazowo po odwołaniu się przez Autora artykułu do publikacji innego autora lub fragmentu własnej pracy (autocytowanie) podania w tekście zasadniczym przypisu w systemie „autor – data wydania”.

Pełny opis bibliograficzny umieszczany jest na końcu tekstu artykułu. Opisy bibliograficzne są uszeregowane alfabetycznie.

Przypisy w tekście zasadniczym są realizowane na dwa sposoby:

1/ Przypis – tzw. nawias referencyjny

W tekście zasadniczym umieszczany jest odsyłacz zawierający nazwisko autora(ów) i datę (rok wydania), który podany jest w nawiasie okrągłym:

a/ jeden autor

(Marzec-Holka, 2012)
(Gajewska, 2020, s. 27)
(Kolankiewicz, 2020, s. 29-34)

b/ dwóch autorów

(Jankowiak i Jaskulska, 2021)
(Wojciszke i Doliński, 2011, s. 293-447)

c/ trzech lub więcej autorów

(Ptaszek i in., 2020)

 d/ organizacja, instytucja

(UNESCO, 2020)
(OECD, 2020)
(GUS, 2020)

e/ kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje się w kolejności chronologicznej

(Marzec-Holka, 2012; Basiaga, 2014; Regulska, 2018; Kolankiewicz, 2020)

2/ Przypis narracyjny

Autor pojawia się w tekście zasadniczym artykułu, natomiast data (rok wydania) umieszczany jest w nawiasie:

a/ jeden autor

Niektóre zjawiska w opiece instytucjonalnej ukazała M. Ruszkowska (2020, s. 74), np.: pozostawienie… 

 1. de Barbaro (1999) podkreślił, że jeden członek rodziny może należeć do różnych podsystemów …

b/ dwóch autorów

 1. Wojciszke i D. Doliński (2011, s. 293) twierdzą, że …

c/ trzech lub więcej autorów

 1. Ptaszek i in. (2020) wykazali w swoich badaniach, że …

d/ organizacja, instytucja

Jak wynika z badań opublikowanych przez UNESCO (2020) …

W przypadku parafrazowania (ujęcie pomysłu z tekstu własnymi słowami), nie trzeba podawać numeru strony w przypisie w tekście zasadniczym, ale można go podać, aby pomóc czytelnikom znaleźć odpowiedni fragment tekstu. W sytuacji dosłownego przytaczania fragmentu pracy (cytaty – warunki zapisu poniżej), przypis/odsyłacz zawiera numery stron (po przecinku), z których pochodzi fragment.

Cytat bezpośredni

Cytat bezpośredni odtwarza dosłowny materiał zaczerpnięty bezpośrednio z pracy innego autora lub z własnej wcześniej opublikowanej pracy.

Krótkie cytaty

Jeśli cytat ma mniej niż 40 słów, należy umieść go w danym akapicie tekstu zasadniczego i zapisać w cudzysłowie oraz umieścić odwołanie/przypis w tekście przed kropką.

Natomiast w pieczy instytucjonalnej „(…) działało w Polsce 1166 placówek opiekuńczo-wychowawczych” (GUS, 2020, s. 2).

Długie cytaty

Jeśli cytat składa się z 40 lub więcej słów, należy go umieścić we wciętym, niezależnym bloku tekstu, bez cudzysłowu. Na końcu cytatu blokowego należy podać cytowane źródło i numer strony w nawiasach, przed końcowym znakiem interpunkcyjnym.

Jak słusznie zauważa Elżbieta Sujak,

(...) wychowanie jest propozycją pewnej hierarchii wartości, zbioru zasad postępowania i niczym innym jak propozycją. Bolesne pytanie nurtujące rodziców, czy te najbardziej ukochane prawdy i wartości życia zostaną przez dziecko przyjęte za własne, pokochane i strzeżone – łatwiej znajdą uspokajającą odpowiedź w oczach dziecka i młodego człowieka, gdy całe dzieciństwo, cały dramat rozwoju i przyjmowania opieki i wychowania będzie rozgrywać się w atmosferze utrzymanego, zawsze żywego kontaktu uczuciowego (Sujak, 1983, s. 176).

Informacje ogólne dotyczące bibliografii

Pozycje bibliograficzne szereguje się alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora każdej pracy, a prace jednego autora według lat wydania – od najstarszych do najnowszych. Publikacje jednego autora z tego samego roku powinny być rozróżnione kolejnymi literami (a, b, c…), zgodnie z porządkiem alfabetycznym wyznaczanym przez tytuły. We wszystkich pozycjach tak redagowanej bibliografii należy stosować konsekwentnie jednakowe wyróżnienia i interpunkcję.

Zapisujemy kursywą tytuły dłuższych dzieł (np. książki, kolekcje redagowane, nazwy gazet itp.). Nie należy zapisywać kursywą, podkreślać ani cytować tytułów krótszych prac, takich jak rozdziały w książkach, artykuł w czasopiśmie, eseje w wydawanych zbiorach.

Lista powinna zawierać DOI lub adres internetowy – jeśli jest dostępny.

Źródła w języku obcym

Kiedy ma miejsce odwołanie się do pracy napisanej w języku obcym, tytuł jest pisany w jej ojczystym języku.

Waters, M. (2000). Globalization. Routledge.
Charmot, F. (1951). La pédagogie des jésuites. Ses principes, son actualité. Éditions Spes.

Książka

Autor(rzy) książki – nazwisko, inicjały. (rok). Tytuł książki –  kursywą. Wydawca. DOI lub adres internetowy –  jeśli jest dostępny.

Jeden autor

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Wydawnictwo Naukowe ChAT.
Lowney, Ch. (2013). Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat (Ł. Malczak, tłum.). Wydawnictwo WAM.
Delgado, B. (2002). La educación en la reforma y la contrarreforma. Síntesis Educación.

Dwóch autorów

Ambrogetti, F. i Rubin, S. (2013). Jezuita papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Bergoglio (A. Fijałkowska-Żydok, tłum.). Dom Wydawniczy Rafael.

Trzech i więcej autorów

Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M. i Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dwie lub więcej prac tego samego autora

Marek, Z. (2014). Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji? Wydawnictwo WAM.
Marek, Z. (2016). Autonomia pedagogiki religii. Studia Katechetyczne, 12, 19-33.
Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Akademia Ignatianum.

Dwie lub więcej prac tego samego autora w tym samym roku

Bauman, Z. (2000a). Ponowoczesność jako źródło cierpienia. Wydawnictwo Sic!
Bauman, Z. (2000b). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. PIW.

Artykuł lub rozdział w redagowanej książce

Autor, A.A. i Autor, B.B. (rok wydania). Tytuł rozdziału. W: E.E. Redaktor i F. F. Redaktor (red.), Tytuł pracy: Wielka litera również dla podtytułu (strony rozdziału). Wydawca.
Aleksiejuk, A., Marek, Z. i Milerski, B. (2020). Pedagogika religii w Polsce. W: Z. Marek i A. Walulik (red.), Słowniki społeczne. Pedagogika religii (s. 33-49). Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Duminuco, V.J. (2008). Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej? W: W. Pasierbek (red.), Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today/Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu (s. 173-192). Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Artykuł w czasopiśmie

Autor, A.A., Autor, B.B., i Autor, C.C. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer tomu (numer wydania), strony. https://doi.org/xx.xxx/rrrr

Casalini, C. (2019). Włodzimierz Ledóchowski’s call for cura personalis: Humanist roots and Jesuit distinctiveness in education. Studia Pedagogica Ignatiana, 4(22), 123-134.
Chałas, K. (2021). Godność człowieka źródłem celów wychowania i zadań szkoły. Roczniki Pedagogiczne, 13(49), 2, 33-48. https://doi.org/10.18290/rped21132.3
Dyrek, K. i Marek, Z. (2016). Edukacja do przebaczenia w pedagogii ignacjańskiej. Paedagogia Christiana, 2(38), 61-84.

Strona internetowa

Autor(rzy) – nazwisko, inicjały. (rok, miesiąc, data). Tytuł strony. Nazwa strony. URL
Królikowski, W. (2015a, 25 kwietnia). Dyrektoria do Ćwiczeń duchowych św.  Ignacego Loyoli i  ich powstanie. Centrum Duchowości. https://czestochowa-jezuici.pl/2015/04/25/dyrektoria-do-cwiczen/
Królikowski, W. (2015b, 25 kwietnia). Kierownictwo duchowe w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli jako ważny element pedagogii ignacjańskiej. Centrum Duchowości. https://czestochowa-jezuici.pl/2015/04/25/kierownictwo-duchowe/

Plebańska, M., Szyller, A., i Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8

Ustawa prawna

Nazwa ustawy, numer prawa publicznego (rok). URL

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 (2011, z późniejszymi zmianami). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111490887

Encyklopedia

Chlewiński, Z. i Zaleski, Z. (1989). Godność. W: L. Bieńkowski i in. (red.), Encyklopedia katolicka (t. 5, kol. 1231-1232). Towarzystwo Naukowe KUL.

Stępień, K. (2016). Godność osobowa. W: K. Chałas i A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 377-378). Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen.

________________________________________________________________________________________________________

                                      WYMOGI MERYTORYCZNE

 1. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:
 • WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego
 • METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE  (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki
 • CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)
  (z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny
 • WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe
 • WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu

ARTYKUŁY, KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY TYCH ELEMENTÓW, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DALSZEGO PROCEDOWANIA.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.

Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.                                     

Thematic Articles

W tym dziale publikujemy artykuły naukowe związane z tematem numeru.

Varia

W tym dziale publikujemy artykuły naukowe nie związane bezpośrednio z tematem numeru. Zachęcamy do publikowania raportów z badań.

Reviews

Recenzja publikowana w tym dziale musi być zatytułowana, powinna zawierać bibliografię. Recenzja naukowa wymaga krytycznej analizy. Recenzowana pozycja powinna być wydana w roku sporządzania recenzji.  

Conference Reports

Przyjmujemy sprawozdania z konferencji/sympozjów dotyczacych zagadnień edukacji elementarnej.

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest: Akademia Ignatianum w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.