Przedszkola leśne a potrzeba edukacji zdrowotnej i ekologicznej wśród najmłodszych

Urszula Ordon

Abstrakt


Degradacja środowiska naturalnego oraz niekorzystne dla zdrowia trendy życia współczesnego społeczeństwa; związane z ograniczeniem aktywności ruchowej; stawiają nowe wymagania przed organizatorami edukacji przedszkolnej. Dotyczą one przede wszystkim rozwijania świadomości ekologicznej i zdrowotnej wśród młodego pokolenia. Tradycyjne przedszkola uwzględniają owe zagadnienia w realizowanych programach nauczania; niemniej nie rozwiązują one problemów zdrowotnych; takich jak np. wady postawy; wzroku; słabo rozwinięte kompetencje komunikacyjne; poczucie alienacji. W świetle zarysowanych potrzeb propozycją godną uwagi jest koncepcja przedszkoli leśnych; rozwijająca się bujnie w krajach Europu Zachodniej i nie tylko. Dotarła ona także do Polski. W artykule przedstawiono podstawy filozoficzno-dydaktyczne przedszkoli leśnych i ich rozwój na świecie i w Polsce.


Słowa kluczowe


edukacja przedszkolna; edukacja zdrowotna; edukacja ekologiczna; przedszkola leśne

Bibliografia


Bąk i in. (red.) (2014). Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Nauki i Przygody.

Barlow J. (2010). Bringing children back to the nature. “Green Teacher”, no 88.

Christ M., Preuss A. (2018). Związek leśnych przedszkoli z metodą Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 1.

Cornell J. (1979). Sharing nature with children. The classic Parents` and teachers` nature awarness guidebook. Nevada.

Guz S. (2005). Znaczenie edukacji w systemie Montessori dla kształtowania się wybranych cech osobowości dzieci. W: Guz S. (red.). Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin: Wyd. UMCS.

Guz S. (2006). Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Lublin: UMCS 2006.

Janik A. (2015). Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4.

Kołodziejczyk B., Konieczna M. (2004). Zadania elementarnej edukacji zdrowotnej. W: D. Skulicz (red.). Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich. Kraków: Wyd. UJ.

Koter W., Kozłowska K. (2003). Edukacja zdrowotna przedszkolaka – nowa jakość życia. program, scenariusze, narzędzia, „Edukacja w Przedszkolu”, czerwiec.

Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja.

Ochnio E. (2005). Edukacja ekologiczna dzieci sześcioletnich w przedszkolu a ich wiedza z zakresu ochrony środowiska. W: Guz S. (red.). Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin: Wyd. UMCS.

Palamer-Kabacińska E., Leśny A. (red.) (2012). Edukacja przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Palmer S. (2007). Toksyczne dzieciństwo. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.

Pieprzyk M. (2015). Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergarten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie. „Kultura- Społeczeństwo- Edukacja”, nr 1.

Szempruch J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Impuls.

Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A. (2017). Okres dzieciństwa i dorastanie w kontekście potrzeb i realizacji edukacji zdrowotnej. W: B. Woynarowska i in. (red.). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: PWN.

Netografia:

The inspiring growth of sparing nature in China, https://www.sharingnature.com/china-tour-2017.html (dostęp 22.07.2019)

lesneprzedszkola.pl (dostęp 28.07.2019)

Romaniak J., Leśne przedszkola- bez murów, z otwarciem na naturę, www.dziecisawazne.pl/lesne-przedszkola-bez-murow-z-otwarciem-na-nature/ (dostęp 29.07.2019)

www.sharingnature.com

www.verein-wurzelnundfluegel.de/UeberdenVerein.html (dostęp 16.07.2019);

www.wurzeln-und-fluegel.ch (dostęp 16.07.2019)
DOI: https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1453.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787