Przedszkola leśne a potrzeba edukacji zdrowotnej i ekologicznej wśród najmłodszych

Słowa kluczowe: edukacja przedszkolna, edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna, przedszkola leśne

Abstrakt

Degradacja środowiska naturalnego oraz niekorzystne dla zdrowia trendy życia współczesnego społeczeństwa; związane z ograniczeniem aktywności ruchowej; stawiają nowe wymagania przed organizatorami edukacji przedszkolnej. Dotyczą one przede wszystkim rozwijania świadomości ekologicznej i zdrowotnej wśród młodego pokolenia. Tradycyjne przedszkola uwzględniają owe zagadnienia w realizowanych programach nauczania; niemniej nie rozwiązują one problemów zdrowotnych; takich jak np. wady postawy; wzroku; słabo rozwinięte kompetencje komunikacyjne; poczucie alienacji. W świetle zarysowanych potrzeb propozycją godną uwagi jest koncepcja przedszkoli leśnych; rozwijająca się bujnie w krajach Europu Zachodniej i nie tylko. Dotarła ona także do Polski. W artykule przedstawiono podstawy filozoficzno-dydaktyczne przedszkoli leśnych i ich rozwój na świecie i w Polsce.

Bibliografia

Barlow J. (2010). Bringing children back to the nature, „Green Teacher”, nr 88.

Bąk i in. (red.) (2014). Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Nauki i Przygody.

Christ M., Preuss A. (2018). Związek leśnych przedszkoli z metodą Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 1. DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.145

Cornell J. (1979). Sharing Nature with Children. The Classic Parents` and Teachers` Nature Awarness Guidebook. Nevada: Ananda Publications.

Guz S. (2005). Znaczenie edukacji w systemie Montessori dla kształtowania się wybranych cech osobowości dzieci, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin: Wyd. UMCS.

Guz S. (2006). Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Lublin: Wyd. UMCS.

Janik A. (2015). Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4.

Kołodziejczyk B., Konieczna M. (2004). Zadania elementarnej edukacji zdrowotnej, [w:] D. Skulicz (red.), Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich, Kraków: Wyd. UJ.

Koter W., Kozłowska K. (2003). Edukacja zdrowotna przedszkolaka – nowa jakość życia. program, scenariusze, narzędzia, „Edukacja w Przedszkolu”, czerwiec.

Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja.

Ochnio E. (2005). Edukacja ekologiczna dzieci sześcioletnich w przedszkolu a ich wiedza z zakresu ochrony środowiska, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin: Wyd. UMCS.

Palamer-Kabacińska E., Leśny A. (red.) (2012). Edukacja przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Palmer S. (2007). Toksyczne dzieciństwo. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.

Pieprzyk M. (2015). Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergarten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 1.

Szempruch J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A. (2017). Okres dzieciństwa i dorastanie w ­kontekście potrzeb i realizacji edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woynarowska i in. (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

The inspiring growth of sparing nature in China, https://www.sharingnature.com/china-tour-2017.html (dostęp: 22.07.2019)

lesneprzedszkola.pl (dostęp: 28.07.2019)

Romaniak J., Leśne przedszkola – bez murów, z otwarciem na naturę, www.dziecisawazne.pl/lesne-przedszkola-bez-murow-z-otwarciem-na-nature/ (dostęp: 29.07.2019)

www.sharingnature.com

www.verein-wurzelnundfluegel.de/UeberdenVerein.html (dostęp: 16.07.2019)

www.wurzeln-und-fluegel.ch (dostęp 16.07.2019)

Opublikowane
2019-12-02
Jak cytować
Ordon, U. (2019). Przedszkola leśne a potrzeba edukacji zdrowotnej i ekologicznej wśród najmłodszych. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 14(3(53), 111-121. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1453.07