Filozoficzne założenia wczesnej edukacji muzycznej – rozwiązanie kompromisowe

Słowa kluczowe: filozofia, wczesna edukacja muzyczna, estetyka, praksjalizm, pragmatyzm, konstruktywizm

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń filozoficznych wczesnej edukacji muzycznej. We wprowadzeniu zwracam uwagę na nieobecność filozofii wczesnej edukacji muzycznej w Polsce, nawiązując do istnienia jej elementów w teorii wychowania estetycznego i wywodzącej się z niej teorii wychowania muzycznego. W pierwszej części opracowania przedstawiam poglądy autorów reprezentujących dwa przeciwstawne podejścia w tym zakresie: tzw. estetyków i praksjalistów, pokazując jednocześnie, z jakich nurtów filozoficznych je wywodzą. Następnie omawiam różnice między prezentowanymi stanowiskami w zakresie filozofii edukacji muzycznej, po czym przechodzę do przedstawienia autorskiej propozycji kompromisu między dwoma stanowiskami. Zastosowana metoda to krytyczna analiza tekstów. Kompromisowe rozwiązanie, zwane przeze mnie estetyczno-praksjalnym, proponuję zastosować jako filozoficzne założenia wczesnej edukacji muzycznej.

Bibliografia

Alperson, P. (1991). What Should One Expect From a Philosophy of Music Education?, „Journal of Aesthetic Education”, nr 25(3), s. 215-242.

Elliot D.J. (1995). Music Matters. A new Philosophy of Music Education, New York, Oxford: Oxford University Press.

Gordon E.E. (1997). Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne, tłum. E. Kuchtowa, A. Zielińska, Kraków: Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”.

Gutek G. L. (2007). Filozofia dla pedagogów, Wyd. 2., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jones P. M. (2007). Music education for society & sake: Music education in an era of global neo-imperial/neo-medieval market driven paradigms and structures, „Action, Criticism, and Theory of Music Education”, nr 6(1).

Klus-Stańska D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:], Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Warszawa: Wydawnictwa Akadmeickie i Profesjonalne, s. 25-78.

Lissa Z. (1975). Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Panaiotidi, E. (2002). What is philosophy of music education and do we really need it?, „Studies in Philosophy and Education”, nr 21, s. 229-252.

Przychodzińska M. (1987). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, Warszawa: WSiP.

Przychodzińska M. (1989). Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa: WSiP.

Reimer B. (2003). A Philosophy of Music Education: Advancing the Vision, Third Edition, Upper Saddle River N.J.: Prentice Hall.

Schusterman R. (1992). Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art, Cambridge MA: Blackwell.

Suświłło M. (2018). Podstawy rozwijania muzykalności dziecka – implikacje dla edukacji. “Aspekty Muzyki” tom 8, s. 39-65.

Tatarkiewicz W. (1988). Dzieje sześciu pojęć. Sztuka – piękno – forma – twórczość – odtwórczość – przeżycia estetyczne, Warszawa: PWN.

Vogt J. (2003). Philosophy–Music Education–Curriculum: Some casual remarks on some basic concepts, “Action, Criticism & Theory for Music Education”, nr 2 (1), s. 1-25.

Westerlund H. (2003). Reconsidering Aesthetic Experience in Praxial Music Education, „Philosophy of Music Education Review”, nr 11(1).

Wojnar I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Opublikowane
2021-02-16
Jak cytować
Suświłło, M. (2021). Filozoficzne założenia wczesnej edukacji muzycznej – rozwiązanie kompromisowe. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), 11-22. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1659.01