Reprezentacje ikoniczne i symboliczne w początkowym nauczaniu matematyki

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, metodyka matematyki, reprezentacja symboliczna, ikoniczna

Abstrakt

Matematyka jest nauką abstrakcyjną, posługuje się specyficznym, symbolicznym językiem, rodzajem kodu, który jest trudny dla dzieci. Używanie znaków działań, cyfr nie jest dla nich proste i oczywiste. Uczenie się matematyki przez dzieci nie może więc się opierać jedynie na symbolach. Konieczne jest najpierw działanie. Ponieważ jednak pomiędzy działaniem a symbolem istnieje duża przepaść, to ucząc matematyki należy się posiłkować środkami graficznymi. Wprowadzenie środka graficznego jako swoistego ułatwienia metodycznego wymaga starannego przygotowania, umotywowania oraz osadzenia we wcześniejszych czynnościach fizycznych wykonywanych przez dziecko. W innym wypadku środek taki, zamiast ułatwić zrozumienie jakiegoś pojęcia, utrudnia to rozumienie i staje się ułatwieniem pozornym. W artykule opisano rolę i znaczenie schematów graficznych w początkowym nauczaniu matematyki. Bazując na wybranych przykładach zadań z podręczników, przedstawiono trudności związane z ilustrowaniem pojęć matematycznych oraz wskazano właściwe rozwiązania metodyczne w tym zakresie.

Bibliografia

Bruner J.S. (1978). Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, trans. B. Mroziak, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2013). Komunikacja na zajęciach z edukacji matematycznej, “Problemy Wczesnej Edukacji”, vol. 4, no. 4(23), pp. 39–50.

Dąbrowski M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dobrowolska M., Jucewicz M., Szulc A. (2014). Lokomotywa. Klasa III. Z. 1, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Donaldson M. (1986). Myślenie dzieci, trans. A. Hunca-Bednarska, E.M. Hunca, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Hejny M. (1997). Rozwój wiedzy matematycznej, “Dydaktyka Matematyki”, no. 19, pp. 15–28.

Krygowska Z. (1986). Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, “Dydaktyka Matematyki”, no. 6, pp. 25–41.

Lankiewicz B., Semadeni Z. (1994). Matematyka 2. Klasa 2, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Nawolska B., Żądło J. (2010). Błąd w edukacji matematycznej, [in:] K. Gąsiorek, Z. Nowak (eds.), Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szanse i bariery, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 78–94.

Nawolska B., Żądło-Treder J. (2017). Dziecięca koncepcja matematyki tworzona przez zadania z podręczników szkolonych, [in:] I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś (eds.), Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 108–120.

Pisarski M. (1996). Ułatwienia metodyczne w nauczaniu początkowym matematyki, “Problemy Studiów Nauczycielskich. Dydaktyka Matematyki”, no. 6, pp. 144–158.

Semadeni Z. (1992). Grafy strzałkowe i drzewa jako reprezentacje ikoniczno-enaktywne, “Dydaktyka Matematyki”, no. 14, pp. 114–119.

Semadeni Z. (2001). Słoneczna matematyka. Klasa 1. Zeszyt jesienny, Warszawa: Muza Szkolna.

Swoboda E. (2017). Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego, “Edukacja”, no. 1(140), pp. 27–38. DOI: 10.24131/3724.170102.

Turnau S. (1990). Wykłady o nauczaniu matematyki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rodríguez-Hernández M.M., Pruneda R.E., Rodríguez-Díaz J.M. (2021). Statistical analysis of the evolutive effects of language development in the resolution of mathematical problems in primary school education, “Mathematics”, 2021, vol. 9, no. 1081, pp. 1–14, https://doi.org/10.3390/math9101081 (accessed: 5.07.2021).

Opublikowane
2021-07-23
Jak cytować
Żądło-Treder, J. (2021). Reprezentacje ikoniczne i symboliczne w początkowym nauczaniu matematyki. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 11-25. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.01