(Nie)obecność partnerstwa poznawczego w edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, partnerstwo poznawcze, przekonania nauczycieli

Abstrakt

Jednym z kluczowych czynników warunkujących przygotowanie dziecka do wyzwań, jakie stawia przed nim dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, jest partnerstwo poznawcze w edukacji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników wstępnych badań jakościowych nad sposobami rozumienia partnerstwa poznawczego przez nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej oraz znaczenia, jakie mu przypisują we własnej praktyce szkolnej. W badaniu zastosowano metodę indywidualnego wywiadu otwartego.

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że w ocenie badanych partnerstwo poznawcze jest możliwe, a nawet konieczne w edukacji wczesnoszkolnej. Z deklaracji nauczycieli wynika, że partnerstwo poznawcze jest obecne w ich działaniach edukacyjnych, lecz niemożliwe w pełni do realizacji ze względu na cechy rozwoju poznawczego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zdecydowana większość respondentów dokonując wyjaśnienia omawianego pojęcia skoncentrowała się w swoich wypowiedziach przede wszystkim na aspekcie intelektualnym partnerstwa poznawczego, rzadziej natomiast podkreślano znaczenie relacji społecznych między nauczycielem i uczniem/uczniami w procesie dochodzenia do wiedzy. Wyjaśniając pojęcie partnerstwa poznawczego badani nauczyciele najczęściej koncentrowali się jednostronnie albo na działaniach nauczyciela, albo na czynnościach dziecka, które wskazują na partnerstwo poznawcze. Znacznie rzadziej ujawniło się rozumienie omawianego pojęcia jako układu relacji między podmiotami kształcenia, które współdecydują o przebiegu i efektach procesu kształcenia. Uzyskane wyniki stanowią przyczynek do prowadzenia dalszych pogłębionych badań, zwłaszcza w odniesieniu miejsca i sposobu realizacji idei partnerstwa poznawczego w praktyce edukacji wczesnoszkolnej.

Bibliografia

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych, trans. W. Betkiewicz et al., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bałachowicz J. (2017). Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmiany. Dyskurs standardów czy dyskurs wartości?, “Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, vol. 36, no. 1, pp. 11–27.

Bruner J. (2006). Kultura edukacji, trans. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków: Universitas.

Brzezińska A. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, [in:] E. Filipiak (ed.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pp. 35–50.

Corsaro W. (2015). The sociology of childhood, Los Angeles (CA): Sage.

Doroszewski W. (2000). Słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dumont H., Istance D., Benavides F. (eds.) (2013). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, trans. Z. Janowska, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.

Filipiak E. (2008). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej, [in:] E. Filipiak (ed.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego, pp. 82–98.

Grochowalska M. (2012). Przyszli nauczyciele wczesnej edukacji wobec dyskursywności pedagogiki, [in:] J. Bałachowicz, A. Szkolak (eds.), Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, Kraków: Wydawnictwo Libron, pp. 11–26.

Jurgiel A. (2009). O możliwościach poznawczych fenomenografii, “Pedagogika Kultury”, vol. 5, pp. 97–104.

Klus-Stańska D. (2008). Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych, [in:] E. Filipiak (ed.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pp. 59–73.

Klus-Stańska D. (2009a). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [in:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (eds.), Pedagogika wczesnoszkolna. Dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 25–78.

Klus-Stańska D. (2009b). Od niechęci wobec dziecięcej samodzielności myślenia do przekazu fikcji społecznej, czyli edukacja dla niekompetencji, “Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2009, vol. 18, pp. 15–29.

Klus-Stańska (2019). Wiedza osobista uczniów jako punkt zwrotny w teorii i praktyce dydaktycznej, “Kwartalnik Pedagogiczny”, vol. 64, no. 1(251), pp. 7–20.

Kocór M. (2018). Partnerstwo edukacyjne w szkole, “Edukacja – Technika – Informatyka”, no. 2(24), pp. 266–272.

Lemańska-Lewandowska E. (2013). Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – Strategie – Kierunki zmian, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Lewowicki T. (1994). Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Męczkowska A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcji kompetencji ucznia, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mendel M. (2009). Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego, [in:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (eds.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 186–223.

Michalak R. (2011). Poznawanie świata przyrody jako kontekst rozwoju kompetencji poznawczych trzecioklasistów, [in:] H. Sowińska (ed.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pp. 129–170.

Milerski B., Śliwerski B. (eds.) (2000). Pedagogika. Leksykon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nelson K. (2007). Young minds in social worlds: Experience, meaning, and memory, Cambridge (MA): Harvard University Press.

Neuman W.L. (1994). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, Boston (MA): Allyn and Bacon.

Nowak J. (2007). Nauczyciel – mentor czy facylitator?, [in:] E. Sałata, S. Ośko (eds.), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, pp. 54–58.

Nowak-Łojewska A. (2017). Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi, “Problemy Wczesnej Edukacji”, no. 1(36), pp. 54–64.

Obuchowski K. (2004). Kody umysłu i emocje, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Ordon U., Gębora A.K. (2017). Partnerskie relacje rodziny i szkoły w tworzeniu optymalnych warunków procesu edukacji, “Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, vol. 5, no. 1(9), pp. 57–64.

Pikul-Białecka M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Robinson K., Aronica L. (2012). Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, trans. A. Baj, Kraków: Wydawnictwo Element.

Silverman D. (2008). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, trans. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymczak M. (1979). Słownik języka polskiego, vol. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Uszyńska-Jarmoc J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. (2018). Komu sprzyja szkoła? Różnice w rozwoju kompetencji poznawczych i społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, “Psychologia Rozwojowa”, vol. 13, no. 2, pp. 85–100.

Zwiernik J. (2015). Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka, “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, vol. 18, no. 1(69), pp. 81–103.

Opublikowane
2021-07-21
Jak cytować
Kochanowska, E. (2021). (Nie)obecność partnerstwa poznawczego w edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 87-102. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.06