Podstawowe zmiany programu nauczania w edukacji technicznej w szkołach podstawowych w Republice Słowackiej

  • Mária Kožuchova Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Słowa kluczowe: reforma programowa, edukacja techniczna, edukacja podstawowa, koncepcja edukacji, poziom wykształcenia

Abstrakt

Dla Republiki Słowackiej istotne znaczenie miała przeprowadzona we wrześniu 2008 roku reforma programowa, która wyodrębniła nowe dwupoziomowe programy nauczania. Wobec braku ich akceptacji ze strony nauczycieli, rodziców i uczniów Narodowy Instytut Edukacji utworzył nowy Komitet Ekspertów dla obszarów edukacji, którego zadaniem była ocena istniejących standardów edukacyjnych i zaproponowanie nowych. Nauki techniczne, o których mowa w niniejszym artykule, stanowią część naszej kultury i dlatego też szkoły powinny umożliwić wszystkim uczniom przejście odpowiedniej akulturacji w tej dziedzinie. Edukację techniczną uważa się za bardzo ważny obszar w procesie edukacyjnym. Autorka tego artykułu była odpowiedzialna za stworzenie nowych norm edukacyjnych dla edukacji technicznej w słowackich szkołach podstawowych. Zastosowana koncepcja edukacji technicznej oparta została na ogólnej znajomości kultury, gdzie nauka i technika postrzegane są jako jej stałe elementy. Autorka przedstawiła zasady funkcjonowania nowej koncepcji edukacji technicznej na poziomie szkoły podstawowej w Słowacji pod względem jej struktury, charakteru oraz sposobów realizacji. W procesie edukacyjnym dużo uwagi poświęca się kształtowaniu wszechstronnej osobowości ucznia. Artykuł wyznacza główne zasady uczenia się wypracowane poprzez własne doświadczenia w nauczaniu tego obszaru. Prezentowana nowa koncepcja nauczania technicznego zostanie wprowadzona w życie we wrześniu 2015 roku we wszystkich szkołach na terenie Słowacji.

Bibliografia

Astin A., What Really Matters in General Education. Provocative Findings from a National Study of Student Outcomes, WA Seattle 1991.

Curricula for elementary school, Bratislava 2014, available at: http:// www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany- SVP-pre-1-stupen-ZS.alej (access on: 30.07.2015).

Dyrenfurth M., “Technological Literacy” – extensive und intensive Aspekte eines Bezugssystems zukunftiger Bildung, “Polytechnik„ 1991, No 1.

Gavora P., What are my students like? Pedagogical learner diagnostics, Bratislava 2009.

Kollarikova Z., Pupala B. (eds.), Pre-school and Primary Pedagogy, Portál, Prague 2010.

Kruspan I., New content of technical education at the second stage of basic schools, [in:] Technical education as a part of general education, Banska Bystrica 1996.

Piaget J., Inhelderova B., Child Psychology, Prague 1970.

Opublikowane
2016-06-15
Jak cytować
Kožuchova, M. (2016). Podstawowe zmiany programu nauczania w edukacji technicznej w szkołach podstawowych w Republice Słowackiej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 105-114. https://doi.org/10.14632/eetp_37.7