Metoda projektu edukacyjnego jako sposób wyzwalania dziecięcej aktywności i ekspresji twórczej w opinii nauczycieli, rodziców i dzieci (na podstawie projektu Teatr, realizowanego w grupie dzieci pięcioletnich)

  • Magdalena Sabina Zrałek Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Słowa kluczowe: dziecko, nauczyciel, rodzic, projekt edukacyjny, aktywność, ekspresja twórcza, współpraca

Abstrakt

Przedmiotem badań niniejszego opracowania było ustalenie, czy realizowane w przedszkolu projekty edukacyjne rozwijają dziecięcą aktywność i ekspresję twórczą. W trakcie badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Autorka podkreśliła wagę umiejętności twórczego myślenia, jak i podejmowania własnej aktywności w toku różnorodnych projektów realizowanych w przedszkolu. Prezentowane wyniki są jedynie badaniami pilotażowymi i dotyczą realizacji konkretnego projektu edukacyjnego Teatr. Wybór autorki nie jest przypadkowy, ponieważ, jak twierdzi: aktywność, ekspresja twórcza to obecnie nieodłączny element funkcjonowania człowieka. W związku z tym należy tak organizować proces edukacyjny, by już od najwcześniejszych etapów wyzwalać w dzieciach zarówno ich własną aktywność, jak i twórczą ekspresję. Obie te cechy są bowiem niezbędne w radzeniu sobie z problemami i napotkanymi przeciwnościami. Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym powinni wykorzystywać metody aktywizujące w celu wyzwalania tych cech. Jedną z nich jest metoda projektu edukacyjnego, która jest sposobem uczenia się przez doświadczenie, więc pozwala dzieciom samodzielnie zdobywać wiedzę. Co więcej, w projekcie edukacyjnym dochodzi do swoistej integracji środowiska rodzinnego i przedszkolnego poprzez angażowanie rodziców w różne etapy realizacji projektu.

Bibliografia

Bilewicz-Kuźnia B., Parczewska T., Entliczek-pentliczek. Metoda projektów w edukacji małego dziecka. Propozycje metodyczne do programu wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa 2010.

Debesse M., Etapy wychowania, WSiP, Warszawa 1983.

Helm J.H., Katz L.G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005.

Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.

Kisiel M., Media inspiracją aktywności muzycznej dziecka, [w:] Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, (red.) M. Kisiel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2008.

Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Krasoń K., Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu. Integracja sztuki i edukacji w rozwoju i transgresji potencjału człowieka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Krauze-Sikorska H., Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznych twórczości dziecka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie ,,ŻAK’’, Warszawa 2003.

Nieduziak E., Teatr instrumentem wychowawczego oddziaływania wartości, [w:] Sztuka, nauczyciel, uczeń, (red.) J. Pilsiecki, Wydawnictwo UMSC, Lublin 1997.

Popek S., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.

Przetacznik M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1973.

Semenowicz H., Poetycka twórczość dziecka, Nasza Księgrnia, Warszawa 1973.

Szczepańska M., Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Szymański M.S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie ,,ŻAK’’, Warszawa 2000.

Tyszkowa M. (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, PWN, Warszawa 2003.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r., Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz. 17.

Opublikowane
2016-06-15
Jak cytować
Zrałek, M. S. (2016). Metoda projektu edukacyjnego jako sposób wyzwalania dziecięcej aktywności i ekspresji twórczej w opinii nauczycieli, rodziców i dzieci (na podstawie projektu Teatr, realizowanego w grupie dzieci pięcioletnich). Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 145-158. https://doi.org/10.14632/eetp_37.10