Rola nauczycieli i rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Anna Kowalczyk

Abstrakt


Żyjemy w czasach nastawionych na szybkie tempo życia oraz wzmożone dążenie do wyznaczonych celów zawodowych i osobistych. Dobra organizacja czasu to umiejętność niezwykle ceniona przez pracodawców, współpracowników, rodzinę, całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez nas samych. Mądre gospodarowanie czasem jest ważne nie tylko w dorosłym życiu, ale także w dzieciństwie. Bowiem już wtedy dziecko uczy się tego, że jego życie składa się nie tylko z obowiązków i zadań do wypełnienia, ale także z czasu na odpoczynek i regenerację sił. W momencie, kiedy dziecko przechodzi z etapu przedszkolnego do szkolnego, ulega zmianie codzienny rytm jego dnia i musi przyzwyczaić się do sytuacji, w której obok zabawy pojawia się obowiązek nauki. Dziecko powinno mieć określoną ilość czasu wolnego, gdyż wiek wczesnoszkolny jest bardzo aktywnym etapem w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby najmłodsze pokolenie uzyskało pomoc w doborze czynności, którymi chce wypełnić swój czas wolny. Zadaniem najbliższego otoczenia, rodziców i nauczycieli, jest stworzenie dziecku warunków do tego, by mogło się rozwijać poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami. Niewątpliwie nabycie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego w dzieciństwie owocuje również w późniejszym wieku szkolnym. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu młodszych dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Posługując się wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii i innych dziedzin naukowych w sposób profesjonalny starają się odkrywać i rozbudzać naturalne predyspozycje, umiejętności i talenty uczniów. Ich zadaniem jest także właściwe ukierunkowywanie dzieci, tak aby rozwijały swoje zdolności i nabywały nowe kompetencje.


Słowa kluczowe


czas wolny; dziecko w wieku wczesnoszkolnym; rodzice; nauczyciele; szkoła; organizacja i zarządzanie czasem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Izdebska J., Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej, „Edukacja” (2009)3.

Jodłowska B. (red.), Dziecko w kręgu wychowania, Impuls, Kraków 2002.

Karczewska J., Czas wolny i bezpieczeństwo dziecka, „Nauczanie

Początkowe” (2008/2009)1.

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 roku, http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf, (dostęp: 05.01.2015).

Matyjas B., Czas wolny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Orłowska M., Prawo do lenistwa współczesnego człowieka – wybór czy przymus, „Auxilium Sociale” (2004)2.

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Zakład Wydawniczy DrukTur,

Warszawa 2008.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/rozp_367.php?wrapper=test, (dostęp: 05.01.2015).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_35.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787