Kompetencje diagnostyczne nauczycieli uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym – doniesienie z badań

  • Aneta Kamińska Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Dydaktyki
  • Anna Kowalczyk Studentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Słowa kluczowe: dzieci zdolne, diagnoza dziecka zdolnego, uwarunkowania diagnozy, kompetencje diagnostyczne nauczycieli, procedura diagnostyczna, diagnoza całościowa, ilościowa diagnoza, jakościowa diagnoza

Abstrakt

Dla osób niepełnosprawnych zostało stworzone wiele udogodnień, w tym edukacyjnych, począwszy od lat 60-tych XX w. Natomiast sprawą specyficznych potrzeb edukacyjnych osób zdolnych zajęto się w rozwiniętych krajach europejskich dopiero w latach 90-tych XX w., a w naszym kraju mniej więcej od 2000 r. Obecnie prawo do rozwoju ich zdolności jest jasno określone w prawodawstwie (a tym samym obowiązki spoczywające na szkole i nauczycielach). Zostały wypracowane bardziej odpowiednie metody pracy z tymi uczniami oraz przyjęto właściwe procedury badawcze. Ponadto diagnoza uczniów zdolnych nadal stanowi często podejmowany i wartki temat wśród pedagogów, psychologów i nauczycieli. Podkreśla się, że dalsza edukacja ucznia zdolnego jest zależna od efektywnej diagnozy jego zdolności. Niewłaściwa diagnoza (zawyżone lub zaniżone wyniki zdolności, bezcelowość diagnozy) może zaszkodzić uczniom zdolnym. Diagnoza uczniów zdolnych jest integralnym elementem ich edukacji. Obserwuje się, że jest ona coraz częściej stosowana również w młodszym wieku szkolnym. Znajomość procedur jej przeprowadzania, metod i narzędzi diagnostycznych ułatwia jej zastosowanie oraz pozwala uniknąć pewnych błędów diagnostycznych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie złożoności procesu diagnozy uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym ze specjalnym uwzględnieniem wagi kompetencji diagnostycznych nauczycieli, właściwego doboru koncepcji zdolności jako bazy do dalszej diagnozy i dostosowania narzędzi diagnostycznych do danego ucznia.

Bibliografia

Giza T., Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006.

Kamińska A., Przygotowanie nauczycieli zintegrowanej edukacji

wczesnoszkolnej do pracy z uczniem zdolnym, [w:] Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, red. M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013.

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować,

GWP, Gdańsk 2010.

Wysocka E., Diagnoza pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Impuls, Kraków 2013.

Opublikowane
2016-07-01
Jak cytować
Kamińska, A., & Kowalczyk, A. (2016). Kompetencje diagnostyczne nauczycieli uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym – doniesienie z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 9(33/3), 123-138. https://doi.org/10.35765/eetp.2014.0933.07