Szkolny system holistycznej diagnozy dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie

Małgorzata Kowalczyk

Abstrakt


Proponowany tekst stanowi szczegółowy opis procedury diagnostycznej, jakiej poddane jest każde dziecko uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie. W szkole diagnozę dziecka traktuje się jako system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów oraz zasad i reguł postępowania diagnostycznego. Centralny element systemu stanowi dziecko będące obiektem poznania nauczyciela, rodziców i specjalistów, którzy są ze sobą w stałej interakcji. W artykule scharakteryzowano założenia systemu holistycznej diagnozy ucznia, która zakłada całościową diagnozę wszystkich sfer rozwojowych ucznia, poznanie jego zdolności i zainteresowań, monitorowanie postępów edukacyjnych oraz zbadanie czynników środowiskowych, genetycznych i biologicznych warunkujących jego rozwój. Pierwszym etapem holistycznej diagnozy dziecka prowadzonej w szkole jest rozeznanie. Na tym etapie nauczyciel, rodzice i specjaliści, współpracując ze sobą, dokonują wstępnej diagnozy możliwości i zdolności dziecka. Pierwszy etap działań obejmuje: obserwacje dziecka podczas zajęć diagnostycznych,  dydaktycznych i zabaw swobodnych, ocenę aktualnych osiągnięć dziecka, ocenę ryzyka dysleksji rozwojowej, badanie postawy twórczej, diagnozę zdolności i zainteresowań dziecka, konsultacje i wywiad z rodzicami w celu poznania sytuacji socjalnej i wychowawczej dziecka w rodzinie oraz badanie postaw rodzicielskich. Działania te służą ustaleniu i sformułowaniu celów zindywidualizowanej pracy z dzieckiem i jego rodzicami. Ich wynikiem jest indywidualny plan pracy oraz optymalne dostosowanie oferty szkoły do potrzeb każdego ucznia. Etap rozeznania prowadzi zatem do podjęcia określonych działań ukierunkowanych na wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia. Kolejnym etapem diagnozy jest pogłębianie wiedzy o dziecku. Jest to czas intensywnego stymulowania rozwoju ucznia poprzez realizację zadań ujętych w indywidualnym planie pracy z dzieckiem. Zmiany zachodzące w dziecku są stale monitorowane i dokumentowane. Ważnym narzędziem diagnostycznym jest portfolio ucznia, gdzie dziecko gromadzi swoje wytwory, które są dla osób diagnozujących cennym źródłem wiedzy o nim. Ostatnim etapem diagnozy jest ocena rezultatów ucznia. Jest to moment dogłębnej analizy zmian, jakie zaszły w dziecku na przestrzeni trzech lat edukacji elementarnej. Na tym etapie wszelkie działania podjęte w celu stymulowania rozwoju ucznia zostają poddane szczegółowej analizie i ocenie.


Słowa kluczowe


diagnoza dziecka; diagnoza całościowa; system diagnozy; narzędzia diagnostyczne; rozwój dziecka; indywidualizacja; stymulowanie rozwoju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, HARMONIA, Gdańsk 2005.

Cybis N., Drop E., Rowiński T., Cieciuch J., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, ORE, Warszawa 2012.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, „Żak”, Warszawa 2006.

Kamińska B., Kotarska H., Średnia miara słuchu muzycznego: podręcznik do testu E. Gordona, Wydawnictwa UMFC, Warszawa 2008.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1983.

Kopik A., Zatorska M., Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Europejska Agencja Rozwoju, Kielce 2010.

Krasoń K., Skala Postaw Twórczych versus Odtwórczych, MEN, Kraków 2011.

Lisowska E., Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych, problem diagnozy i terapii, „Impuls”, Kraków 2005.

Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi w pisaniu i czytaniu, Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, „Żak”, Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787