Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Słowa kluczowe: jakościowe badanie Montessori, transformacja osoby dorosłej w podejściu Montessori, przewodnik Montessori, zmiana edukacyjna, wiedza milcząca

Abstrakt

Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.  

Bibliografia

Ambrosini, V., & Bowman, C. (2001). Tacit knowledge: Some suggestions for operationalization. Journal of Management Studies, 38(6), 811–829.

Atkinson, R. (2012). The life story interview as a mutually equitable relationship. In J. F. Gubrium, J. A. Holstein, A. B. Marvasti, & K. D. McKinney (Eds.). The SAGE Handbook of interview research: The complexity of the craft (2nd ed., pp. 115–128). SAGE.

Berger, P., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. Doubleday.

Biesta, G. J. J. (2006). Beyond learning: Democratic education for human future. Routledge.

Biesta, G. J. J. (2013). The beautiful risk of education. Routledge.

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015). InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing (3rd ed.). SAGE.

Brookfield, S. D. (1990). The skillful teacher. Jossey Bass.

Buckenmeyer, R. (2009). The philosophy of Maria Montessori: What it means to be human. Xlibris Corporation.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. SAGE.

Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical intro¬duction to sociological methods. McGraw-Hill.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE handbook of qualitative research. SAGE.

Durant, T. (2000). L’Alchimie de la competence. Revue Française de Gestion, 26(160), 261–292.

Gerholm, T. (1990). On tacit knowledge in academia. European Journal of Education, 25(3), 263–271.

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation. Field Methods, 18(1), 59–82.

Hammersley, M. (2008). Context and contextuality. In L. Given (Ed.), The SAGE encyclopedia of qualitative research Methods (pp. 122–123). SAGE.

Kramer, R. (1976). Maria Montessori: A biography. University of Chicago Press.

Langley, A., & Ravasi, D. (2019). Visual artifacts as tools for analysis and theorizing. In T. B. Zilber, J. M. Amis & J. Mair (Eds.), The production of managerial knowledge and organizational theory: New approaches to writing, producing and consuming theory (pp. 173–200). Emerald Publishing.

Lee, C. C., & Yang, J. (2000). Knowledge value chain. Journal of Management Development, 19(9), 783–794.

Lejeune, M. (2011). Tacit knowledge: Revisiting the epistemology of knowledge. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill, 46(1), 91–105. https://doi.org/10.7202/1005671ar [Accessed September 15, 2022].

Mascitelli, R. (2000). From experience: Harnessing tacit knowledge to achieve breakthrough innovation. Journal of Product Innovation Management, 17(3), 179–193.

Masschelein, J. & Simons, M. (2013). In defence of the school: A public issue (J. McMartin, Trans.). Education, Culture & Society Publishers.

McIntosh, S. (2021). 7 chewing things over: Study as digestive practice. Philosophy and Theory in Higher Education, 3(3), 83–94.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd ed.). SAGE.

Misoch, S. (2019). Qualitative interviews (2nd ed.). DeGruyter.

Montessori, M. (1948). The discovery of the child. Kalakshetra Publication.

Montessori, M. (1963). The secret of childhood. Orient Longmans.

Murray, A., Tebano Ahlquist, E.-M., McKenna, M., & Debs, M. (Eds.). (2023). The Bloomsbury handbook of Montessori education. Bloomsbury Academic.

Polanyi, M. (1962). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. Routledge & Kegan Paul.

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Routledge & Kegan Paul.

Polyani, M. (1969). The logic of tacit inference. In M. Grene (Ed.), Knowing and Being: Essays of Michael Polanyi (pp. 138–158). University of Chicago Press.

Prax, J.-Y. (2000). Le guide du knowledge management. Dunod.

Schutz, A. (1967). The phenomenology of the social world (G. Walsh & F. Lehnert, Trans.). Northwestern University Press.

Schutz, A., & Luckmann, T. (1973). The structures of the life world (R. M. Zaner & D. J. Parent, Trans.). Northwestern University Press.

Standing, E. M. (1998). Maria Montessori: Her life and work. Plume.

Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams W. M., & Horvath, J. A. (1995). Testing common sense. American Psychologist, 50(11), 912-927.

Thomas, S. P., & Pollio, H. R. (2002). Listening to patients: A phenomenological approach to nursing research and practice. Springer.

Tripp, D. (1993). Critical incidents in teaching. Routledge.

Venkitachalam, K., & Busch, P. (2012). Tacit knowledge: Review and possible research directions. Journal of Knowledge Management, 16(2), 357–372.

Wagner, R. K., & Sternberg, R. J. (1985). Practical intelligence in real-world pursuits: The role of tacit knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 436-458.

Waks, L.J. (2007). The concept of fundamental educational change. Educational Theory, 57(3), 277-295.

Opublikowane
2023-03-20
Jak cytować
Jendza, J. (2023). Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(1(68), 65-78. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1868.05