Tom 18 Nr 1(68) (2023): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w procesie przemian

Tematem przewodnim tego numeru EETP są przemiany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – szczególnie znaczące w ostatnim dwudziestoleciu.

Artykuły publikowane w tym numerze pokazują specyfikę i kierunki przeobrażeń, jakie dokonały się we wczesnej edukacji na przestrzeni nie tylko ostatnich lat, ale także w pracy z dzieckiem i jego rodziną na przestrzeni ostatniego stulecia. Dowodzą one, że nowatorskie rozwiązania pedagogiczne stale towarzyszyły i towarzyszą innowatorom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W historii tych subdyscyplin pedagogiki jest mnóstwo przykładów osobowych, powszechnie znanych autorytetów, ale także odważnych i kreatywnych nauczycieli codziennie działających na rzecz dobra dzieci, tworzących autorskie rozwiązania dydaktyczne, demokratyzujących edukację, organizujących prorozwojowe środowisko do zabawy i uczenia się, dających poczucie wolności wyboru i szanujących podmiotowość dziecięcą.

Opublikowane: 2023-03-20

Pełny numer

Introduction