Rzeczywistość wirtualna, lekcje z tablicą interaktywną, czy edukacja tradycyjna? Analiza stopnia akceptacji poszczególnych form działania przez uczniów z poziomu edukacji wczesnoszkolnej

Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, gogole VR, immersja, interaktywość, tablica interaktywna, nauczanie tradycyjne, akceptacja, wyniki badań, edukacja wczesnoszkolna, uczniowie

Abstrakt

Artykuł jest podsumowaniem jednej z części badań zrealizowanych w ramach grantu badawczego Inicjatywa Doskonałości – Debiuty (program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) w latach 2020–2021. Zaprezentowane analizy dotyczą porównania stopnia akceptacji zajęć tradycyjnych oraz interaktywnych realizowanych z użyciem tablicy multimedialnej i tabletów z zajęciami interaktywnymi realizowanymi z użyciem gogli VR z kontrolerami ruchu. W ramach badań przyjrzano się również temu, czy poziom akceptacji zajęć ma związek z interaktywno-immersyjnym charakterem zasobów edukacyjnych. Problematyka akceptacji zajęć realizowanych przy udziale różnych technik oraz narzędzi dydaktycznych jest niezmiernie ważna. Przyjazne uczniom środowisko oraz metody pracy w sposób bezpośredni przekładają się bowiem na zainteresowanie uczniów oraz ich chęć do aktywnego działania podczas lekcji. Przywołane badania przeprowadzone zostały w grupie 570 uczniów klas II i III szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedłożone czytelnikom analizy w głównej mierze opierają się na danych ilościowych pozyskanych na podstawie obserwacji, jak również ankiet. Materiał badawczy uzupełniony został o dane jakościowe otrzymane dzięki przeprowadzonym wywiadom. Podczas weryfikacji statystycznej zastosowano testy: analizę wariancji (ANOVA) z poprawką Welcha oraz analizę post hoc testem porównania parami Gamesa-Howella, korelację V-Cramera. Dokonane obliczenia wykazały, że istnieje statystycznie istotna równica w poziomie akceptacji analizowanych typów zajęć.

Bibliografia

Bailenson, J. (2018). Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie (K. Krzyżanowski, tłum.). Helion.

Caserman, P., Garcia-Agundez, A., Gámez Zerban, A. i Göbel, S. (2021). Cybersickness in current-generation virtual reality head-mounted displays: systematic review and outlook. Virtual Reality, 25, 1153–1170.

Chang, E., Kim, H.T. i Yoo, B. (2020). Virtual reality sickness: A review of causes and measurements. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(17), 1658–1682.

Dai, B. (2018, 23 lutego). Why kids love virtual reality. VRPlayin. https://blog.vrplayin.ca/why-kids-love-virtual-reality

Demitriadou, E., Stavroulia, K.-E. i Lanitis A. (2020). Comparative evaluation of virtual and augmented reality for teaching mathematics in primary education. Education and Information Technologies, 25(1), 381–401.

Fabola, A. i Miller, A. (2016). Virtual reality for early education: A study. Immersive Learning Research Network, 59–72. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41769-1_5

Guixeres, J., Saiz, J., Alcañiz, M., Cebolla, A., Escobar, P., Baños, R., Botella, C., Lison, J.F., Alvarez, J., Cantero, L. i Lurbe, E. (2013). Effects of virtual reality during exercise in children. Journal of Universal Computer Science, 19(9), 1334–1349.

Innocenti, E.D., Geronazzo, M., Vescovi, D., Nordahl, R., Serafin, S., Ludovico L.A. i Avanzini, F. (2019). Mobile virtual reality for musical genre learning in primary education. Computers & Education, 139(1), 102–117.

Juszczyk, S. (2002). Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Juszczyk, S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Korzeniewski, K. (2014). Dziecko w podróży. Forum Medycyny Rodzinnej, 8(4), 174–180.

LaValle, S.M. (2019). Virtual reality. Cambridge University Press.

Lindgren, R., Tscholl, M., Wang, S. i Johnson, E. (2016). Enhancing learning and engagement through embodied interaction within a mixed reality simulation. Computers & Education, 95, 174–187.

Majewska, K. (2015). Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Majewska, K. (2021). Nauczanie i uczenie się w przestrzeni mediów wirtualnych. Rzeczywistość wirtualna w edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Makransky, G., Terkildsen, T.S. i Mayer, R.E. (2019). Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning. Learning and Instruction, 60, 225–236.

Merchant, Z., Goetz, E.T., Cifuentes, L., Kenney-Kennicutt, W. i Davis, T.J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students’ learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. Computers & Education, 70(1), 29–40.

Morbitzer, J. (2015). O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie. Labor et Educatio, 3, 411–430.

PWC. (2020, 25 czerwca). The effectiveness of virtual reality soft skills training in the enterprise: A study. https://lookingglassxr.com/wp-content/uploads/2020/10/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Słownik języka polskiego. (b.d.). Akceptacja. W: Słownik języka polskiego. Pobrano 10.03.2022 z https://sjp.pwn.pl/sjp/akceptacja;2439112.html

Systel. (b.d.). Virtual reality, czyli czym jest wirtualna rzeczywistość? Systel. https://systel.pl/virtual-reality/

Thisgaard, M. i Makransky, G. (2017). Virtual learning simulations in high school: Effects on cognitive and non-cognitive outcomes and implications on the development of STEM academic and career choice. Frontiers in Psychology, 8(805), 1–13.

Opublikowane
2023-06-30
Jak cytować
Majewska, K. (2023). Rzeczywistość wirtualna, lekcje z tablicą interaktywną, czy edukacja tradycyjna? Analiza stopnia akceptacji poszczególnych form działania przez uczniów z poziomu edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(2(69), 55-71. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1869.05