Metodyczne aspekty zaznajamiania uczniów klas I-III z wiedzą matematyczną

  • Aneta Spodniewska Katolicki Uniwersytet Lubelski
Słowa kluczowe: matematyka, myślenie matematyczne, aktywność matematyczna, cele i treści nauczania, metody nauczania, koncepcje nauczania, środki dydaktyczne, zdolności matematyczne, trudności w nauczaniu

Abstrakt

Współczesna dydaktyka matematyki w edukacji wczesnoszkolnej wiele uwagi poświęca problemowi, jak uczyć, aby uprzystępnić dzieciom, znajdującym się na poziomie myślenia praktycznego i obrazowo-ruchowego, poznawanie treści pojęć matematycznych z natury swej abstrakcyjnych. Do realizacji zamierzonych celów, oprócz metod nauczania, nauczyciel potrzebuje także odpowiednich form i środków dydaktycznych. W celu uatrakcyjnienia nauki warto jest korzystać z różnych pomocy naukowych, zarówno tych dostępnych w sklepach, jak i tych przygotowanych przez same dzieci. Dzięki nim uczniowie rozwijają swoją aktywność, samodzielność oraz twórczość i pomysłowość. Nauczyciel jest wówczas kreatorem czasu i przestrzeni pracy dziecka. Niniejszy artykuł porusza wszystkie te aspekty procesu nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.

Bibliografia

Bieluga K., Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Odrobina W., Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci klas początkowych. Diagnoza i terapia, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Jąder M., Efektywne metody pracy z dziećmi, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, WAM, Kraków 2011.

Karbowniczek J., Pastuszka U., Gry i zabawy matematyczne na wakacjach, „Życie Szkoły”, (2006)6, s. 40-46.

Karbowniczek J., Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, AJD, Częstochowa 2008.

Klus- Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2004.

Mason J., Burton L., Stacey K., Matematyczne myślenie, WSiP, Warszawa 2005.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo NOWIK Sp.j., Opole 2011.

Pasymowska R., Możliwości wzbogacenia zajęć matematycznych w nauczaniu zintegrowanym,[w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły: szkice z teorii i praktyki kształcenia, red. M. Nowicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2002.

Pawelec L., Rola nauczyciela w kształtowaniu pojęć matematycznych, „Nauczanie Początkowe”, (2012/2013)2, s. 24-33.

Semadeni Z., red., Nauczanie początkowe matematyki, t. 1, WSiP, Warszawa 1981.

Semedeni Z., Matematyka w edukacji początkowej jako fundament całej matematyki szkolnej, „Nauczanie Początkowe”, (2012/2013)1, s. 7-43.

Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa 1998.

Siwek H., Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowanie w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Stawecka A., Rozwój aktywności poznawczej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Teoretyczne Podstawy Edukacji Wczesnoszkolnej”, (2009/ 2010)3, s. 7-16.

Treliński G., Działania prowadzące do wyuczania bezradności matematycznej, „Nauczanie Początkowe”, (2007/2008)4, s. 46-61. Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1977.

Opublikowane
2016-07-05
Jak cytować
Spodniewska, A. (2016). Metodyczne aspekty zaznajamiania uczniów klas I-III z wiedzą matematyczną. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 8(28/2), 57-74. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/288