Czy książki beztekstowe są demokratyczne?

Słowa kluczowe: książki bez słów, bezsłowne książki obrazkowe, opowieści bez słów, książki dla dzieci bez słów, książki z obrazkami

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę beztekstowych książek obrazkowych, analizując ją na tle przemian w postrzeganiu wirtualnego odbiorcy oraz uwarunkowanych kulturowo sposobów komunikacji, ze szczególnym odniesieniem do sytuacji czytelniczych, podczas których kontakt z książką mają małe dzieci wraz z towarzyszącymi im dorosłymi pośrednikami lektury. Wywód otwiera przywołanie zainicjowanego dziesięć lat temu przez IBBY projektu Silent Books: from the world to Lampedusa and back i krytyczne przyjrzenie się założeniom projektu zakładającym demokratyczność narracji, która przekazywana jest poprzez same obrazy. Następnie refleksji poddano status odbiorcy beztekstowej książki obrazkowej, znaczenie obecności pośrednika lektury dziecięcej oraz zjawiska, które pozwalają zastanawiać się, czy przekaz książki jest w swojej istocie demokratyczny czy hierarchiczny. Osobną część artykułu zajmuje analiza wyselekcjonowanych, reprezentatywnych przykładów beztekstowych książek obrazkowych, które pokazują skalę rozpiętości pomiędzy podejmowanymi przez różnych twórców strategiami, od pokazywania w narracji wizualnej dosłownego i literalnego przedstawiania rzeczywistości po posługiwanie się abstrakcją i kodowaniem znaczenia na wielu poziomach. We wnioskach końcowych uwypuklono, że pomimo operowania wyłącznie obrazami, lokalne sposoby patrzenia są zawsze narzucaniem określonego obrazu świata, stąd demokratyczny dostęp do treści książek beztekstowych jest projektem utopijnym – a przestaje nim być tylko w przypadku, gdy proces ich odbioru potraktujemy jako wielomodalną interpretację dokonywaną w materii języka, która uprawnia równoczesne zaistnienie wielu różnych punktów widzenia.

Biogram autora

Magdalena Kuczaba-Flisak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Kuczaba-Flisak - doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Do jej zainteresowań naukowych należy literatura dziecięca i jej konteksty, a także zagadnienia poświęcone nauczaniu literatury dziecięcej na poziomie akademickim. Jest członkinią IRSCL (The International Research Society for Children's Literature), ChLA (Children's Literature Association), MSSP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych) oraz Polskiej Sekcji IBBY (The International Board on Books for Young People). Brała udział w dwóch projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje (https://shlp.pl/projekt) oraz Literatura narodowa i nowoczesna komparatystyka: interpretacje, reprezentacje, translacje. W Ośrodku Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej UJ współorganizuje od 2020 roku otwarte zebrania Ośrodka, a od 2021 jest członkiem redakcji czasopisma Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty.

Wybrane publikacje:
Literatura dziecięca jako forma myślenia: dotyk, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2022, nr 10.
Głos nieobecny, głos konstruowany, „Paidia i Literatura” 2021, nr 1 (3).
In umbra mortis – w poszukiwaniu konsolacji, „Ruch Literacki” 2020, z. 5 (362).

Bibliografia

Apseloff, M. (1987). Books for babies: Learning toys or pre-literature? Children’s Literature Association Quarterly, 12(2), 63–66. https://doi.org/10.1353/chq.0.0382

Barton, R.C. i González, V. (2023). Los babies are bilingüe: Intersections of racee Ethnicity, language, and age in baby books. Children Literature in Education, 54, 413–429. https://doi/org/10.1007/s10583-023-09547-7

Blexbolex. (2018). Nasze wakacje. Wytwórnia. [Wyd. oryg. 2017]

Bosch, E. (2018). Wordless picturebooks. W: B. Kümmerling-Meibauer (red.), The Routledge companion to picturebooks (s. 191–200). Routledge.

Briggs, R. (2018). Snowman. Penguin Books. [Wyd. oryg. 1978]

Chinasage. (b.d.). Deer. https://www.chinasage.info/symbols/animals.htm#XLXLSymDeer

Chmielewska, I. (2017). Zakorzenić się w codzienności. W: S. Frąckiewicz, Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji (s. 322–367). Wydawnictwo Czarne.

Cieślikowski, J. (1967). Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Cordell, M. (2017). Wolf in the snow. Feiwel & Friends.

Czabanowska-Wróbel, A. (2013). „Ta dziwna” instytucja zwana literaturą dla dzieci: historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej. Teksty Drugie, 5(143), 13–24.

Czabanowska-Wróbel, A. (2016). Literatura dziecięca – pomiędzy literaturą światową i globalną. Wielogłos, 1(27), 1–15. https://doi.org/10.4467/2084395XWI.16.001.5355

Duthoy, L. (2022). ‘I became much wiser over time’: Readers’ use of innocence and wisdom as age norms in responses to children’s literature. International Research in Children’s Literature, 15(3), 279-293. https://doi.org/10.3366/ircl.2022.0467

Ende van der, P. (2022) Wędrowiec. Mandioca. [Wyd. oryg. 2020]

Gressnic, E. i Meibauer, J. (2010). First-person narratives in picturebooks: An inquiry into the acquisition of picturebook competence. W: T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer i C. Silva-Díaz (red.), New directions in picturebook research (s. 191–204). Routledge.

Guojing. (2022). Jedynaczka. Mandioca. [Wyd. oryg. 1978]

Hazard, P. (1963). Książki, dzieci i dorośli (I. Słońska, tłum.). Nasza Księgarnia.

IBBY. (b.d.a). Silent books. https://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books

IBBY. (b.d.b). Silent books collection 2023. https://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books/silent-books-collection-2023

Idle, M. (2013). Flora and the flamingo. Chronicle Books.

Idle, M. (2014). Flora and the penguin. Chronicle Books.

Idle, M. (2016). Flora and the peacocks. Chronicle Books.

Idle, M. (2017). Flora and the ostrich. Chronicle Books.

Joosen, V. (2018). Adulthood in children’s literature. Bloomsbury Academic.

Karpowicz, J. (2017). Anubis. Centrala.

Karpowicz, J. (2021). Anubis – Thin Places. Timof Comics.

Khiani, D. (2016, 2 maja). Interview with Molly Idle. https://darshanakhiani.com/blog/interview-with-molly-idle

Koliopoulos, L. i Wright, J. (2015, 19 czerwca). An interview with Molly Idle. Art of the Picture Book. https://www.artofthepicturebook.com/-check-in-with/2015/6/15/molly-idle

Kuczaba-Flisak, M. (2022). Literatura dziecięca jako forma myślenia. Dotyk. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 10, 304–321. DOI: https://doi.org/10.24917/23534583.10.20

Kümmerling-Meibauer, B. (2018). Introduction. Picturebook research as an international and interdisciplinary field. W: B. Kümmerling-Meibauer (red.), The Routledge companion to picturebooks (s. 1–8). Routledge.

Kümmerling-Meibauer, B. i Meibauer, J. (2017). Pierwsze ilustracje, pierwsze koncepty: książki wczesnokonceptowe (H. Dymel-Trzebiatowska, tłum.). W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 57–78). Instytut Kultury Popularnej.

Lopex, C. (2017, 20 października). Interview with Molly Idle. Pine Reads Review. https://www.pinereadsreview.com/blog/interview-with-molly-idle/

Łebkowska, A. (2011). Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki. Teksty Drugie, 4, 11–27.

Mateo, J.M. (2012). Emigracja. Widnokrąg. [Wyd. oryg. 2011]

McGillicuddy, Á. (2018). Breaking down barriers with wordless picturebooks: „The Silent Books Exhibition, from the world to Lampedusa and back”. Studies in Arts and Humanities, 4(2), 108–122. https://doi.org/10.18193/sah.v4i2.145.

Mourão, S. (2021). Interpreting and mediating a wordless picturebook in pre-primary early English language learning. W: M. Ommundsen, G. Haaland i B. Kümmerling-Meibauer (red.), Exploring challenging picturebooks in education: International perspectives on language and literature learning. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003013952-6

Mourão, S. i Bland, J. (2016). Editorial: The Journey. Children’s Literature in English Language Education, 4(2), ii–xi. https://www.researchgate.net/publication/312593748_Editorial_Vol_4_Issue_2_The_Journey

Nasiłowska, A. (2022). Nowa logowizualność. Teksty Drugie, 1, 7–11. https://doi.org/10.18318/td.2022.1.1

Nikolajeva, M. (2010). Interpretative Codes and Implied Readers of Children’s Picturebooks. W: T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, C. Silva-Díaz (eds.), New Directions in Picturebook Research (s. 27-40). Routledge.

Nikolajeva, M. (2016). Recent trends in children’s literature research: Return to the body. International Research in Children’s Literature, 9(2), 132–145. https://doi.org/10.3366/ircl.2016.0198

Nikolajeva, M. i Scott, C. (2006). How picturebooks work. Routledge.

Nodelman, P. (2008). The hidden adult: Defining children’s literature. Johns Hopkins University Press.

O’Sullivan, E. (2022). Komparatystyka literatury dziecięcej (M. Kuczaba-Flisak, tłum.). W: T. Bilczewski, A. Hejmej i E. Rajewska (red.), Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki (s. 753–766). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ogonowska, A. (2020). Współczesne strategie badania literatury i pola literackiego w nowych obiegach medialnych. Produkcja – recepcja – krytyka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 12(3), 79–93. https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.7

Olmos, R. (2014). Senza parole. Logos.

Pawlak, P. (2012). Czarostatki-parodzieje. Tatarak.

Penco, M. (2020). Koszmary (P. Kwaśniewska-Urban, tłum.). Mandioca. [Wyd. oryg. 2009]

Reid-Walsh, J. (2017). Interactive books: Playful media before pop-ups. Routledge.

Remmerts de Vries, D. (2017). Konijnentango. Hoogland en Van Klaveren.

Richey, V.H. i Puckett, K.E. (1992). Wordless/almost wordless picture books: A guide. Libraries Unlimited.

Rybak, K., Suchańska, A., Wdzięczkowska, M., Leszczyńska, A., Niemczynowicz-Szkopek, G. i Kowalik, D. (2022). Dziecięca książka informacyjna w Polsce. Wybrane problemy, Filoteknos, 12, 363–383. https://doi.org/10.23817/filotek.12-23

Sandoval, A. (2017). Dobras. Companhia Das Letrinhas.

Sandoval, A. (2018). Periferia. Tower Block Books.

Serafini, F. (2014). Exploring wordless picture books. The Reading Teacher, 68(1), 24–26. https://doi.org/10.1002/trtr.1294

Schubert, I. i Schubert, D. (2011). The umbrella. Lemniscaat USA.

Silva, E.-L. (2022). Cognitive narratology and the ‘4Es’: ‘Memorial fabulation’ in David Almond’s “My Name Is Mina”. Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, 6, 1–29. https://doi.org/10.7146/ageculturehumanities.v6i.131854

Skibska, J. (2014). Myśl Lwa S. Wygotskiego we współczesnej edukacji małego dziecka. W: A. Kamińska, K. Denek i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra (s. 307–316). Wyższa Szkoła Humanitas.

Soria, D. i Bertelli, M. (b.d.). 10 tips for reading silent books in a community that does not speak a common language. IBBY. https://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/Tips_for_SB.jpg

Szyłak, J. (2017). Komiksy i książki obrazkowe. Miejsca wspólne. W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 117–172). Instytut Kultury Popularnej.

Tan, S. (2009). Przybysz. Kultura Gniewu. [Wyd. oryg. 2006]

Ungeheuer-Gołąb, A. (2009). Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wygotski, L.S. (2002). Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka (A. Brzezińska i T. Czub, tłum.). W: A. Brzezińska i M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie (s. 67–88). Zysk i S-ka.

Zipes, J. (2001). Sticks and stones: The troublesome success of children’s literature from Slovenly Peter to Harry Potter. Routledge.

Opublikowane
2024-03-28
Jak cytować
Kuczaba-Flisak, M. (2024). Czy książki beztekstowe są demokratyczne? . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 107-120. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1972.07