Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości

  • Andrzej Stępnik UMCS Lublin
  • Piotr Mazur Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Słowa kluczowe: edukacja regionalna, edukacja patriotyczna, regionalizm, wielokulturowość, patriotyzm, demokratyzacja, modernizacja, integracja, globalizacja

Abstrakt

Edukacja w Polsce jest mocno zakorzeniona w wielokulturowości, regionalizmie i tradycji patriotycznej. Była i jest zorientowana okcydentalistycznie. Dawniej pojęcia te kojarzono ze wzniosłością i wielkimi sprawami narodu i państwa. W dobie demokratyzacji, modernizacji, integracji i globalizacji nabierają one nowego znaczenia. Zaczynają absorbować różnorodne pierwiastki życia codziennego. Powinny się zatem doczekać reaktualizacji i głębszego umocowania w teorii dydaktycznej. Jest to niezbędne szkole, która programowo realizuje edukacje (ścieżki edukacyjne): regionalną, kulturową i europejską. Autorzy koncentrują się na refleksji teoretycznej. Nie omawiają rozwiązań metodycznych, które jej towarzyszą.

Bibliografia

Stępnik A., Tradycja, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 392–393.

Kudła L., Rola edukacji regionalnej w poznawaniu i umacnianiu tradycji, [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne I. Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, red. S. Roszak, M. Strzelecka i M. Ziółkowski, Toruń 2004, s. 289–301.

http://www.kresowianie.avx.pl/article.php?id=30. Stan z 20.12.2009 r.

Brun Ch., Regionalizm francuski, [w:] Ruch regionalistyczny w Europie, red. A. Patkowski, Warszawa 1934, s. 267.

Program regionalizmu polskiego, „Ziemia” R. 11, 1926, nr 13/14, s. 211–212.

Program regionalizmu polskiego, „Życie Podlasia” R. 3, 1926, nr 24, s. 1–2.

Program regionalizmu polskiego, „Kronika Miasta Poznania” R. 4, 1926, nr 10, s. 220–223.

Kołodziej W., Żiżka Z., Ruch regionalistyczny w Polsce dawniej i dziś, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1986, z. 2, s. 62–73.

Lorenz Z., Regionalizm w szkole jako czynnik wychowawczy, [w:] Z zagadnień wychowawczych. Referaty wygłoszone na zjazdów dyrektorów Okręgu Szkolnego Łódzkiego w roku szkolnym 1930/31, Łódź 1931, s. 282.

Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s. 15–46.

Gołębiowski B., O kształcie współczesnego regionalizmu, „Profile” 1970, nr 3, s. 17.

Patkowski A., W hołdzie ziemi rodzinnej, Warszawa 1958.

Kwaśniewski K., Elementy teorii regionalizmu, [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handtke, Warszawa 1993 s. 76.

Topolski J., O pojęciu i funkcjach historycznych monografii regionalnych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1979, nr 2, s. 175.

Nowakowska E., Kształtowanie się świadomości regionalnej na Pomorzu Szczecińskim, Warszawa-Poznań 1980, s. 10.

Stępnik A., Historia regionalna i lokalna w Polsce 1918–1939. Badania i popularyzacja, Warszawa 1990, s. 6.

Konieczka-Śliwińska D., Miejsce i rola edukacji regionalnej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Toruń 2003, s. 378–388.

Konarzewski K., Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia, Warszawa 2004.

Choińska-Mika J., G. Okła, Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Historia. WOS. Przedsiębiorczość. Filozofia” – Cedzyna 14-15.11.2008 r., mps.

Stępnik A., Odkryć na nowo „małą ojczyznę”. Mikrohistoria w szkole, [w:] Uczeń i nowa humanistyka, red. M. Kujawska, Poznań 2000, s. 188–189.

Kowalik S., Społeczność lokalna a kultura regionalna, [w:] Edukacja regionalna, red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 206, s. 22.

Mazur J., Integracja treści przedmiotowych na przykładzie ścieżki edukacyjnej „Dziedzictwo kulturowe w regionie”, [w:] Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2002, s. 209–215.

Morawska I., Dialog kultur jako wyzwanie edukacyjne, [w:] Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2009, s. 93–102.

Okła G., Przejawy wielokulturowości w programach nauczania historii doby obecnej, [w:] Wielokulturowość w nauczaniu historii, red. B. Burda, B. Halczak, Zielona Góra 2004, s. 249–257.

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, „Copyright Bulletin”, 2002, nr 1, s. 5–6, 9.

Okła G., Wielokulturowość w nauczaniu historii w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Kielce 2008, s. 9.

U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa 1997, s. 8.

Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1999.

Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk 2008.

Szymańska-Czaplak E., Bitka M., Edukacja wielokulturowa w dydaktyce szkolnej i działaniach na rzecz środowiska (na przykładzie Szkoły Podstawowej TAK w Opolu), Katowice 2000.

Podraza-Kwiatkowska M., Patriotyzm wczoraj i dziś. Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2006, s. 25.

Okła G., Wychowanie patriotyczne w zreformowanej szkole, mps.

Okła G., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Białystok 2009, s. 58.

Grzybowski P. P., Edukacja europejska – Od wielokulturowości do międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Kraków 2008.

Okła G., Między kontynuacją a zmianą. Spojrzenie na dzieje ojczyste i powszechne z perspektywy planowanej reformy w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 89–95.

Górczyński W., Stępnik A., Nauczanie historii wobec idei integracji europejskiej, [w]: Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka. Bydgoszcz 1999, s. 241–245.

Sularz J., Czym jest Ojczyzna według Jana Pawła II?, http://histmag.org/?id=799 Stan z 22.12.2009 r.

http://www.edukacja.edux.pl/p-6318-patriotyzm-ojczyzna-wedlug-jana-pawla.php. Stan z 7.12.2009 r.

Skarżyńska K., Różne oblicza i funkcje patriotyzmu, [w:] Patriotyzm, Kraków 1998, s. 35.

Mazur P., „Bóg – honor – Ojczyzna”. Wartości historyczne czy aktualne? „Zamojski Informator Diecezjalny” 2006, nr 3, s. 357–361.

Mazur P., O umiłowaniu ojczyzny…, „Wychowawca” 2006, nr 11, s. 7.

Mazur P., Moja Ojczyzna, „Wychowawca” 2007, nr 12, s. 16–17.

Anderson B., Wspólnoty wyobrażane. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, s. 53.

Buk-Cegiełka M., Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Wybrane zagadnienia wychowania

szkolnego – wokół wartości, red. P. Mazur, Lublin 2007, s. 51.

Tazbir J., Nieśmiertelne falsyfikaty, „Przegląd Polityczny” 2002, nr 57/58, s. 44.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Stępnik, A., & Mazur, P. (2017). Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 14-23. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/742