Ojczyznę każdy nosi w swym sercu. Wychowanie patriotyczne w koncepcji siostry Barbary Żulińskiej

  • Dominika Katarzyna Bańcerek Publiczna Szkoła Podstawowa S. Zmartwychwstanek w Częstochowie
Słowa kluczowe: ojczyzna, Polska, wychowanie patriotyczne, zmartwychwstanki, Barbara Żulińska

Abstrakt

Artykuł przedstawia postulaty wychowania patriotycznego według zapomnianej autorki s. Barbary Żulińskiej na tle panoramicznego ujęcia tego tematu w literaturze przedmiotu. Koncepcja s. Barbary Żulińskiej oparta o filozofię i pedagogikę katolicką ukazuje doniosłą rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu postawy miłości i przywiązania do ojczystego kraju. W artykule przedstawione zostały podstawy wychowania patriotycznego według s. Barbary Żulińskiej, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących realizacji teorii w praktyce.

Bibliografia

Bańcerek S. D. K., Twórczość piśmiennicza siostry Barbary Żulińskiej CR, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2009, nr 3–4 (13–14), s. 21.

Gogacz M, Mądrość buduje państwo, Warszawa 1993, s. 169.

Łobocki M., Teoria wychowania, Kraków 2006, s. 265.

Mistecka S. L., Zmartwychwstanki, Charyzmat i dzieje 1891 – 1991, t. II, Lublin 2000, s. 85–86.

Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, red. A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa 2008, s. 75.

Piwowarska E., Edukacja plastyczna i wiedza o dziedzictwie kulturowym w procesie kształtowania poczucia tożsamości narodowej u małego dziecka we współczesnej praktyce, [w:] Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji, red. M. Karpnik, A. Łobos, Bielsko-Biała 2007, s. 101.

Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, red. A. Landy, M. Kwiatkowska, Z. Topińska, Warszawa 1970, s. 206.

Skoczylas-Krotla E., Ojczyźniano-religijny wymiar literatury dla dzieci (na przykładzie twórczości Ewy Stadtmüller), „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2009, nr 3–4 (13–14), s. 15.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1963, t. 5, s. 898.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, t. II, s. 836.

Wawro F. W., Patriotyzm w rozumieniu młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, red. F. W. Wawro, Lublin 2004, s. 59.

Wszołek J., Wychowanie patriotyczne i samorządowe, „Przegląd Oświatowy” 1998, nr 5, s. 18.

Żulińska S. B., Ku zmartwychwstaniu, Trenton 1950, s. 365.

Żulińska S. B., Matka – Obywatelka – pogadanki o wychowaniu dzieci, Lwów 1938, s. 110.

Żulińska S. B., O wychowaniu państwowem, [w:] Z pedagogiki zmartwychwstańskiej, r. I, z. I, Warszawa 1935, Bib-lioteka AZSZK, nr 697, s. 30.

Żulińska S. B., O wychowaniu patriotycznym, AZSZK, nr 688, maszynopis, s. 2.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Bańcerek, D. K. (2017). Ojczyznę każdy nosi w swym sercu. Wychowanie patriotyczne w koncepcji siostry Barbary Żulińskiej. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 43-51. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/745