Potencjał aksjologiczny książki A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta

  • Edyta Skoczylas-Krotla Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej
Słowa kluczowe: książka, dziecko, wartość, rodzina, miasto

Abstrakt

Poprzez lekturę dziecko zapoznaje się z wartościami istotnymi w życiu człowieka. Środowiskiem pierwszoplanowym, w którym ma miejsce przekazywanie wartości jest rodzina. To w niej dziecko pozostaje pod wpływem rodziców i tego, co myślą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według jakich zasad postępują. Celem artykułu jest próba ukazania, jakie walory aksjologiczne posiada książka autorstwa Grażyny Bąkiewicz pt. A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta. Istotne są wartości związane z rodziną: radość, wolny czas spędzany razem, wspólne rozmowy. Dzięki nim ma miejsce budowanie wspólnoty rodzinnej. G. Bąkiewicz podkreśla wartość rodzinnego domu. Ukazane konkretyzacje tekstowe powinny ukształtować w świadomości współczesnych czytelników przekonanie o znaczeniu wspólnie spędzanego czasu, że najważniejsze jest, aby członkowie rodziny byli ze sobą, a nie obok siebie. Za niekwestionowane wartości, jakie odnajduje czytelnik, należy uznać pracowitość, prawdomówność, uczciwość bohaterów książkowych. Mogą oni stanowić wzorzec postępowania zarówno dla odbiorców dziecięcych, jak i dorosłych. W lekturze dostrzec można ważną wartość, jaką jest przywiązanie do małej ojczyzny – miasta Łodzi. A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta wprowadzają młodego odbiorcę, czytelnika w świat wartości w szczęśliwej, pełnej rodzinie. Książka przekazuje porcję wiedzy, przybliża moralne i społeczne normy postępowania oraz kształtuje postawy przywiązania do domu i własnej miejscowości.

Bibliografia

Bąkiewicz G., A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016.

Dziewiecki M., Szczęśliwe małżeństwo i trwała rodzina, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006.

http://wyd.-literatura.com.pl/seria-wydawnicza/a-t-historia [dostęp: 01.06.2017].

Jachimowska M., Więzi w rodzinie a wychowanie do uczestnictwa społecznego, [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Jan Paweł II, List do Rodzin, Edycja świętego Pawła, Częstochowa 2004.

Lulek B., Rodzina jako sfera pierwszych kontaktów dziecka ze sztuką, [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Ługowska J., Rodzina a autorytety. Na przykładzie najnowszej prozy dla młodzieży, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Gdańsk 2011.

Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2014.

Olszewska B., Obraz rodziny w „Płomyczku” (1945‒1989), [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Półtawska W., By rodzina była Bogiem silna…, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003.

Róg A., Orzechowska M., Wychowanie do wartości, „Edukacja i Dialog” 2004, nr 5.

Różańska A., Rodzina i kształtowanie wartości ekologicznych małego dziecka, [w:] Edukacja małego dziecka. Przemiany rodziny i jej funkcji, t. 7, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Surma B., Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2010, nr 1‒2 (15‒16).

Tokarska U., Kultura pedagogiczna rodziców „Wychowawca” 2003, nr 11.

Vargova M., Wpływ wychowania rodzinnego na dziecko i jego wartości, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD w Częstochowie, Częstochowa 2011.

Zabawa K., Aktywność artystyczna dziecięcych bohaterów w utworach literackich dla młodego odbiorcy, [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Zabawa K., Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2010, nr 1‒2 (15‒16).

Zabawa K., Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.

Opublikowane
2017-11-20
Jak cytować
Skoczylas-Krotla, E. (2017). Potencjał aksjologiczny książki A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(3(45), 133-144. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1245.08