Pilch, Marta, Wyższa SzkołaFilozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, Polska