Sprawność językowa dzieci 5-letnich a ich aktywność i doświadczenia - raport z badań

  • Patrycja Brydniak
Słowa kluczowe: sprawność językowa, aktywność, doświadczenia, język, kompetencja komunikacyjna, kompetencja językowa, kompetencje kluczowe

Abstrakt

W artykule omówiono nowe trendy pojawiające się w edukacji szkolnej, które zostały zidentyfikowane w raporcie The NMC Horizon Report: 2014 K-12 Edition, opracowanym przez „New Media Consortium (NMC)” i „Consortium for School Networking (CoSN)”. Opisane trendy, zdaniem autorów raportu – badaczy reprezentujących 18 krajów leżących w różnych częściach świata – mogą dokonać znaczących przeobrażeń w podejściu do procesu nauczania i uczenia się w perspektywie najbliższych kilku lat nawet w skali globalnej. Źródłem tych przemian stają się współczesne technologie cyfrowe. Technologie informacyjno-komunikacyjne coraz silniej wkraczają we wszystkie sfery naszego życia. Wśród tych obszarów zmian znajduje się również edukacja, która w coraz większym stopniu adaptuje na swoje potrzeby ogólnodostępne narzędzia i media cyfrowe. Do szkół trafiają uczniowie dorastający już w „ucyfrowionym” świecie, w którym przestrzeń wirtualna obok fizycznej odgrywa znaczącą rolę w procesie komunikacji międzyludzkiej, a zasoby internetowe stają się podstawowym miejscem  poszukiwania  informacji. Uczniowie przynoszą ze sobą nowe nawyki związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem i prezentowaniem informacji. Nowoczesna szkoła musi zatem sprostać ich oczekiwaniom i dostosować swoje metody, formy i środki kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych i ekonomicznych. Powinna poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie organizacji systemu kształcenia oraz dróg prowadzących do wzrostu efektywności i indywidualizacji procesu edukacji.

Bibliografia

Andrzejewska J., Doświadczanie świata podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, red. T. Parczewska, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

Głoskowska-Sołdatow M., Porozumiewanie się w języku ojczystym, [w:] Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Impuls, Kraków-Białystok 2013.

Góral-Półrola J., Mosiołek M., Mowa dzieci wiejskich u progu nauki szkolnej. Znaczenie wczesnej opieki logopedycznej, [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, red. M. Karwowska-Struczyk, D. Sobierańska, M. Szpotowicz, Żak, Warszawa 2011.

Górecka-Mostowicz B., Rozwijanie komunikacji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych i szkolnych, [w:] O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym, red. K. Gąsiorek, M. Grochowalska, Wyd. Akademia Pedagogiczna, Kraków 2003.

Grabias S., Pojęcie sprawności językowej a praktyka logopedyczna, „Logopedia”, nr 17, 1990.

Guz S., Wstęp, [w:] Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji, red. S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Wyd. Comandor, Warszawa 2008.

Jakowicka M., Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowiskiem, WSiP, Warszawa 1982.

Kurcz, Pamięć, uczenie się, język,. PWN, Warszawa 1995.

Laskowska J., Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka, Impuls, Kraków 2007.

Maszorek-Szymala A., Podstawy statystyki dla studentów i nauczycieli, Impuls, Kraków 2007.

Muchacka B., Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, Wyd. Akademia Pedagogiczna, Kraków 2000.

Niebrzydowski L., Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne, PWN, Warszawa 1989.

Parczewska T., Znaczenie środowisk wychowawczych w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka w wieku przedszkolnym [w:] Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, red. T. Parczewska, UMCS, Lublin 2010.

Pawłowska R., Z zagadnień sprawności językowej w nauczaniu religii, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Wyd. KUL, Lublin 1988.

Przetacznik-Gierowska M., Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, PWN, Warszawa 2000.

Silva P., Health And Development In The Early Years, [w:] From Child To Adult. The Dunedin Multidisciplinary Health And Development Study, red. P. Silva, W. Stanton, Wyd. Oxford, New York 1998.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, PWN, Warszawa 1978.

Strelau J., Temperament i inteligencja,. PWN, Warszawa 1992.

Tarkowski Z, Test sprawności językowej. Podręcznik, Orator, Lublin 2001.

Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1977.

Tyszkowa M., Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, PWN, Warszawa 2000.

Włodarski Z., Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego, WSiP, Warszawa 1975.

Zaczyński W., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Żak, Warszawa 1997.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dz. Urz., L394/10-12; Załącznik. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - Europejskie ramy odniesienia, Dz. Urz., L394/13-18, [online]: http://eurlex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF (dostęp: 12.04.2015).

Opublikowane
2016-06-14
Jak cytować
Brydniak, P. (2016). Sprawność językowa dzieci 5-letnich a ich aktywność i doświadczenia - raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(36/2), 69-92. https://doi.org/10.14632/eetp_36.5