W poszukiwaniu efektywnej metody nauki języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym – idea integracji zajęć językowych z edukacją artystyczną

Aleksandra Sieczych-Kukawska

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie korzyści, jakie płyną z połączenia zajęć językowych z zajęciami artystycznymi na wczesnym etapie edukacji językowej uczniów. Tekst stanowi analizę literatury przedmiotu, które pozwalają dostrzec potencjalnie wysoką wartość połączenia procesu glottodydaktycznego z edukacją artystyczną. Odwołując się do teorii neurobiologicznych, psychologicznych, konstruktywistycznych, a także teorii twórców edukacji artystycznej ukazane zostaje pełne spektrum argumentów, które podkreślają korzyści takiego połączenia. Przytaczane argumenty (dotyczące sfery emocjonalnej, wolicjonalnej, poznawczej) dostarczają głębokiego przekonania o zasadności oraz korzyściach płynących dla dziecka z włączania zajęć artystycznych w proces kształcenia językowego.


Słowa kluczowe


nauka języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym; integracja zajęć językowych z zajęciami artystycznymi; korzyści płynące z łączenia edukacji językowej z artystyczną; motywacja do uczenia się języka obcego; rola emocji w uczeniu języka obcego

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Dobrołowicz B. (1995). Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa: WSPS.

Dunn R., Dunn K. (1992). Teaching elementary student through their individual learning styles, Boston: Allyn and Bacon.

Erenc-Grygoruk G. (2013). Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków: Impuls.

Fisher R. (1999). Uczymy jak myśleć, Warszawa: WSiP.

Gałązka A. (2008). Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce, Kraków: Impuls.

Goleman D. (1996). Inteligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina.

Gardner H. (2009). Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa: Laurum.

Harmer J. (1991). The Practice of English Language Teaching, London: Longman Group UK Limited.

Jąder M. (2010). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków: Impuls.

Komorowska H. (2001). Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kielar-Turska M. (1998). Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Komisja Europejska, Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej, EUR-Lex http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:PL:HTML, [data dostępu: 12.08.2011].

Krzemińska W. (19930. Wyzwanie wielojęzyczności, czyli co nas czeka we wspólnej Europie, [w:] H. Maleńczyk (red.), Polska w Zjednoczonej Europie. Nauczanie języków obcych, Lublin: Wyd. UMCS.

Macintyre P.D., Gardner R.C. (1991). Language Anxiety: Its Relationship to Other Anxieties and to Processing in Native and Second Languages, „Language Learning”, nr 4 (41).

Maley A., Duff A. (1978). Drama techniques in language learning, Cambridge: Cambridge Uni-versity Press.

Mazur A. (2014). Edukacja artystyczna – zadanie do wykonania czy radość tworzenia, [w:] A. Mazur, R. Tarasiuk (red.), Interpretacje i inspiracje do edukacji artystycznej, Lublin: Wyd. UMCS.

Michalak R. (2011). Konstruktywizm i neurobiologia w edukacji dziecka. Od teorii do praktyki. [w:] red. J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać, zrozumieć, doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, Kraków: Impuls.

Michalak R. (2013). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Po-znań: WN UAM.

Nęcka E. (2005). Trening twórczości, Kraków: Impuls.

Oatley K., Jenkins J. (2003). Zrozumieć emocje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rura G. (2011). Kształcenie zintegrowane – rzeczywistość czy fikcja?, [w:] H. ­Siwek, M. Bereźnicka (red.), System integralny w edukacji dziecka, Warszawa: Wyd. WSP TWP.

Sufa B. (2011). Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] I. Adamek, Z. Zbróg (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wyd. Libron.

Suświłło M. (2004). Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu, Olsztyn: Wyd. UWM.

Szuman S. (1951). Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży, Kraków: Wiedza-Zawód-Kultura.

Więckowski R. (1998). Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa: WSiP.

Wilczyńska W. (2008). Motywy wyboru języka obcego w szkole a unijny postulat rozwijania wieloję-zyczności, [w:] A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik (red.), Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Filologicznej.
DOI: https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1451.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787