Rola nauczyciela w pomocy dzieciom w rodzinach migracyjnych

  • Łukasz Burliga Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie
Słowa kluczowe: nauczyciel, eurosieroctwo, rodzina, dziecko, szkoła

Abstrakt

Powyższy artykuł jest próbą ukazania, w jakiej sytuacji znajdują się dzieci w rodzinach migracyjnych oraz jakiej pomocy potrzebują ze strony społeczeństwa i państwa, a szczególnie ze strony szkoły i nauczycieli. Ponadto znajduje się w nim kilka wskazówek do pracy z dzieckiem, które każdy nauczyciele może stosować na terenie szkoły. Przegląd piśmiennictwa na ten temat oraz własne refleksje wynikające z pracy zawodowej pedagoga szkolnego i kuratora sądowego ukazują problematykę eurosieroctwa jako zjawisko, które najbardziej dotyka dzieci w różnych sferach rozwojowych ich życia. Zostały też poruszone kwestie prawne związane z zakresem odpowiedzialności w sprawowaniu opieki i wychowaniu oraz prawidłowym wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez prawnych opiekunów, a także konsekwencje prawne, jakie mogą ponieść rodzice dziecka za zaniedbania swoich obowiązków rodzicielskich w zakresie: opieki, rozwoju dziecka oraz narażenia go na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Ważna jest rola pomocy udzielanej przez służby: państwowe, samorządowe (policję, ośrodki pomocy społecznej, kuratorską służbę sądową, pielęgniarki środowiskowe oraz inne). Szczególna rola spoczywa na szkołach i nauczycielach, którzy mogą rozpoznać problemy dziecka i udzielić mu niezbędnej pomocy. Ważne jest, aby rodziny i dzieci, borykające się z trudnościami, nie zostały bez adekwatnej pomocy. Artykuł nie wyczerpuje problematyki eurosieroctwa, ale dotyka istotnych kwestii dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie migracyjnej i odpowiedzialności, która spoczywa na nauczycielu w zakresie pomocy temu dziecku.

Bibliografia

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa 1996.

Encyklopedia Pedagogiczna, red. T. Pilch, „Żak”, Warszawa 2006.

Jakubowicz-Bryx A., Źródła kompetencji zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji, „Wychowanie na co Dzień”, 226-227(2012) 7-8, s. 23.

Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Difin, Warszawa 2010.

Kwak A., Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, [w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Napora E., Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowości dziecka – zagrożenie czy nadzieja, [w:] Czego obawiają się ludzie, red. M. Libiszowska-Żółtowska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Okrasa M., Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, [w:] Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. D. Wosik-Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, „Impuls”, Kraków 2011.

Plenkiewicz M., Nauczyciel wczesnej edukacji w okresie przemian społeczno-ustrojowych, „Wychowanie na co Dzień”, 84(2000)9.

Przybycień K., Przybycień M., Emigracja – lekarstwo czy trucizna. Sytuacja rodzinna dzieci emigrantów w świetle badań własnych, [w:] Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, red. B. Więckiewicz, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2011.

Romaniuk A., Prawne aspekty rodzicielstwa – władza rodzicielska, [w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Sordyl B., Rodzina migracyjna jako nowa przestrzeń pracy socjalnej – doświadczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, [w:] Praca socjalna. Kształcenie, działanie, konteksty, red. A. Kanios, M. Czechowska- Bieluga, „Impuls”, Kraków 2010.

Szczygielska I., Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Szymczyk M., Arteterapia, „Wychowawca”, (2007)4.

Szyszka M., Pomoc dziecku i rodzinie migracyjnej. Formy i zakres pomocy w opinii społecznej, [w:] Rodzina. Kondycja i przemiany, red. M. Świątkiewicz- Mośny, Wyd. Uniersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Trusz S., Kwiecień M., Społeczne piętno eurosieroctwa, Difin, Warszawa 2012. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami.

Więckiewicz B., Eurosieroty – cena emigracji, [w:] Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, red. B. Więckiewicz, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2011, s. 17-18.

Zwoliński A., Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Wyd. WAM, Kraków 2012

Opublikowane
2016-06-14
Jak cytować
Burliga, Łukasz. (2016). Rola nauczyciela w pomocy dzieciom w rodzinach migracyjnych. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 9(31/1), 81-96. https://doi.org/10.14632/eetp_31.6