Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań

Anna Pękala

Abstrakt


Teoretycy pedagogiki są zgodni w swoich poglądach na rolę dobrego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu. By skutecznie mogli kształtować osobowość powierzonych im wychowanków, potrzebne są kompetencje i właściwe cechy osobowościowe. Dotyczy to nauczycieli wszystkich przedmiotów, a więc i uczących muzyki na różnych szczeblach kształcenia. Kształcenie muzyczne wychowanków wymaga od nauczycieli specyficznej wiedzy i umiejętności, ponieważ jest to łączenie poznania sztuki muzycznej z ekspresją własnych doświadczeń. Autorka, przygotowując nauczycieli do prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej, musi mieć świadomość, w jakim stopniu jej praca spełnia te oczekiwania. W tym właśnie celu przeprowadzono badania grupy 120 nauczycieli aktywnych zawodowo. Kwestionariusz ankiety
zawierał pytania, które dają następujący obraz:

  • nauczyciele doceniają dydaktyczną i wychowawczą funkcję przedmiotu;
  • dobrze oceniają merytoryczne i metodyczne przygotowanie, które dająim studia, oraz doświadczenie zawodowe zdobywane w praktyce. Wiedzazdobyta w trakcie studiów jest podstawą dalszego rozwoju zawodowego;
  • powodzeniem cieszą się różne formy doskonalenia zawodowego;
  • prowadzenie zajęć utrudnia słaba umiejętność gry na instrumentach,a także znajomość literatury muzycznej;
  • muzyka wykorzystywana jest nie tylko na zajęciach muzycznych, ale także w ramach edukacji polonistycznej, plastycznej i ruchowej. Jest elementem gier, zabaw, przerw śródlekcyjnych wykorzystywanym dla relaksu;
  • minusem studiów jest za krótkie przygotowanie praktyczne do prowadzenia zajęć muzycznych.

Przeprowadzone badania odzwierciedlają pewien odcinek rzeczywistości. Wnioski wypływające z uzyskanego materiału zostaną wykorzystane do doskonalenia własnego warsztatu pracy Autorki, a także starań o większą uwagę osób odpowiedzialnych za jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego na tym szczeblu edukacji.


Słowa kluczowe


nauczyciel; edukacja wczesnoszkolna; edukacja muzyczna; kompetencje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chyła-Szypułowa I., Kompendium edukacji muzycznej, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.

Konarczak-Stachowiak A., Umiejętności muzyczne nauczycieli, „Życie Szkoły” (2008)8.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.

Pękala A., Współczesna sylwetka nauczyciela muzyki, [w:] Wczesnoszkolna edukacja dziecka w okresie przemian i inne szkice pedagogiczne, red. W. Szlufik, M. Królica,WSP, Częstochowa 1998.

Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, „Impuls”, Kraków 1997.

Sroga-Mierzwa B., Nauczyciel muzyki – inspiratorem aktywności twórczej dziecka, [w:] Wychowawca estetyczny, Kompetencje i kształcenie na poziomie wyższym, red. H. Daniel-Bobrzyk, K. Olbracht, Uniwersytet Śląski, Katowice 1990.

Wołoszyn S., Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993. Żegnałek K., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” (2006)3.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_31.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787