Edukacja STEM na przykładzie warsztatów programu “Fizyka dla Smyka” realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym Hippo Art w Wieliczce. Raport z badań

Słowa kluczowe: Program „Fizyka dla Smyka”, innowacyjność programowa, indywidualizacja oddziaływań edukacyjnych, twórczość edukacyjna, inteligencja wieloraka

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu rozpoznanie i opisanie przejawów stymulowania twórczej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Są one adresatami programu „Fizyka dla Smyka”, realizowanego przez Fundację Naukową „Twórcze Myślenie”. W szczególności chodzi tu o zweryfikowanie kształtowania twórczego myślenia i działania oraz przejawów indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego techniką obserwacji skategoryzowanej oraz ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że podczas realizacji badanego programu kształtowane są wśród dzieci twórcze operacje umysłowe oraz działania oparte na wykonywaniu doświadczeń. Jednakże dostosowywanie, indywidualizowanie treści i form pracy z dziećmi przez prowadzących badany Program „Fizyka dla Smyka” nie zawsze było w pełni realizowane.

Biogram autora

Michał Adam Kranc, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Autor artykułu jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki oraz dyrektorem przedszkola niepublicznego. Pracuje na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie prowadząc zajęcia w zakresie tematyki pedagogiki specjalnej.

Bibliografia

Adamek I., Bałachowicz J. (eds.). (2014). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Dąbek A. (1988). Psychologiczne podstawy twórczej aktywności dziecka, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Gardner H. (2002). Inteligencje wielorakie, trans. A. Jankowski, Poznań: Media Rodzina.

Giza T. (2016). Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych, [in:] J. Aksman, K. Grzesiak (eds.), Państwo i społeczeństwo. Edukacja alternatywna a współczesna szkoła, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 13-25.

Hurlock E. (1985). Rozwój dziecka, vol. 1, trans. B. Hornowski, K. Lewandowska, B. Rosemann, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kozuh A. (2016). Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej, [in:] J. Aksman, K. Grzesiak (eds.), Państwo i społeczeństwo. Edukacja alternatywna a współczesna szkoła, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 39-54.

Kurowska B., Łapot-Dzierwa K. (2018). Rozwijanie aktywności twórczej – tradycyjne i alternatywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, [in:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (eds.), Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls,” pp. 131-142.

Jąder M. (2008). Krok… w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Lewowicki T. (1977). Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łobocki M. (2019). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Płóciennik E. (2010). Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Reid J.A., Forrestal P., Cook J. (1996). Uczenie się w małych grupach w klasie, trans. E. Troczyńska, J. Troczyński, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wolny H. (1979). Zasada indywidualizacji w nauczaniu języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zborowski J. (1986). Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).

https://www.mentorpolska.pl/steam (access: 05.08.2019).

http://planetaziemia.com/fizyka-dla-smyka (access: 02.08.2019).

Opublikowane
2020-01-29
Jak cytować
Kranc, M. A. (2020). Edukacja STEM na przykładzie warsztatów programu “Fizyka dla Smyka” realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym Hippo Art w Wieliczce. Raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 95-107. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.07