W poszukiwaniu uwarunkowań trwałego wprowadzenia STEM/STEAM w polskich szkołach

Słowa kluczowe: STEM, edukacja progresywistyczna, model 5E, model 8-punktowy

Abstrakt

W artykule autorzy skoncentrowali się nie tyle na metodzie STEM/STEAM, ale na trudnościach jakie należy pokonać, by móc tę koncepcję skutecznie wprowadzić do polskiej szkoły. Wśród przeszkód jakie trzeba przezwyciężyć wymieniają niedostosowanie polskiej szkoły do wymagań edukacji progresywistycznej. Błędy podstawy programowej wymuszającej nauczanie wszystkich uczniów na jednym poziomie. Autorzy przestrzegają, przypominając, że na skutek złego prowadzenia wczesnoszkolnej edukacji matematycznej połowa uczniów o niższym kapitale rodzinnym – społecznym ma poważne trudności w zdobyciu zaradności matematycznej. Zatem przed STEM/STEAM w Polsce istnieją zasadniczo inne zadania niż gdzie indziej. Artykuł jest kontynuacją publikacji autorów związanych z kreowaniem uzdolnień heurystycznych oraz nauczania wiedzy poprzez doświadczenia prowadzone za pomocą metody naukowej. Stąd w następnym artykule, kontynuacji niniejszej publikacji, skoncentrują się na przykładach problemów rozwiązywanych przez dzieci za pomocą metod naukowych. Według autorów jest to propozycja przezwyciężania obecnych trudności i możliwość wprowadzenia nowych systemów nauczania, a w szczególności STEM/STEAM.

Bibliografia

Alexander R. (2018). Developing Dialogic Teaching: Genesis, Process, Trial, “Research Papers in Education,” vol. 33(5), pp. 561-598. DOI: 10.1080/02671522.2018.1481140.

Benjamin H. (1998). Edukacja jaskiniowców, trans. M. Lawergne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Żak”.

Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D. (2006). Jak oceniać, aby uczyć?, trans. J. Dutkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo “Civitas”.

Blackwell L., Trześniewski K., Dweck C. (2008). Implicit Theories of Intelligence Predict Achievement Across an Adolescent Transition: A Longitudinal Study and an Intervention, “Child Development,” vol. 78(1), pp. 246-263. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x.

Bruton R. (2017). STEM Education Policy Statement 2017-2026. Dublin: Department of Education and Skills.

Chavannes I. (2004). Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku, trans. M. Jarosiewicz, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (access: 12.10.2019).

Davies K. (2019). Exam updates 2020, Cambridge: Cambridge University Press, https://keyandpreliminary.cambridgeenglish.org/.

Dweck C. (2013). Nowa psychologia sukcesu, trans. A. Czajkowska, Warszawa: Wydawnictwo Muza S.A.

Gutek G. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, trans. A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jakubowska M. (2018). Diagnoza rozumowania heurystycznego w procesie rozwiązywania i tworzenia zadań z treścią, “Studia z Teorii Wychowania,” vol. 9, no. 4(25), pp. 279-300, https://files.clickweb.home.pl/af/9c/af9c01e4-5c66-4301-88af-ab70e9c1b91f.pdf (access: 12.10.2019).

Jakubowska M., Pokropek A. (2008). Ewaluacja oceniania kształtującego, Warszawa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Jenkins E., Nelson N. (2005). Important but not for me: Students’ attitudes owards Secondary school science in England, “Research in Science and Technological Education,” vol. 23(1), pp. 41-57. DOI: 10.1080/02635140500068435.

Kasprzak P. (2014). Cud nad Wisłą 2012. Raport Fundacji OFF o polskich wynikach w badaniach PISA dla Paktu dla Szkoły, Warszawa: Fundacja OFF.

Komisja Europejska. (2015). Science Education for Responsible Citizenship, Brussels: Directorate-General for Research and Innovation. DOI: 10.2777/12626.

LaForce M., Noble E., Blackwell C. (2017). Problem-Based Learning (PBL) and Student Interest in STEM Careers: The Roles of Motivation and Ability Beliefs, “Education Sciences MDPI,” vol. 7(4), pp. 1-22. DOI: 10.3390/educsci7040092.

Lockhart P. (2012). Measurement. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Markides C. (2013). Do schools kill creativity? “Business Strategy Review,” vol. 24(4), pp. 6-7. DOI: 10.1111/j.1467-8616.2013.00983.x.

Microsoft. (2011). STEM: A Foundation for the Future, Improving Student Skills in Science, Technology, Engineering, and Math, Redmond, WA: Microsoft Corporation, https://www.slideshare.net/simchabe/microsoft-and-stem-science-technology-engineering-math (access: 12.10.2019).

Milerski B., Karwowski M. (2016). Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017. (2017). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. 2017, no. 356, p. 37.

Murawska B. (2007). Segregacje na progu szkoły podstawowej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Osborne J., Simon S., Collins S. (2003). Attitudes Towards Science: A Review of the Literature and its Implications, “International Journal of Science Education,” vol. 25(9), pp. 1049-1079. DOI: 10.1080/0950069032000032199.

Piotrowska K. (2016). English Language Abstracts for Online Pedagogical Discourse During CLIL at Special Subject Lessons in Polish Schools. Warszawa: WPSW.

Piotrowski M. (2016). Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawienia. Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest w nas samych, “Studia z Teorii Wychowania,” no. 3(16), pp. 95-122, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e28367d9-f74f-4683-9943-cbb8fd9895f7/c/SzTW_2016_3_95_Marek_Piotrowski.pdf (access: 12.10.2019).

Piotrowski M. (2018). Matematyczny Trójkąt Bermudzki – trudności w kształceniu zaradności matematycznej, “Studia z Teorii Wychowania,” no. 3(24), pp. 289-310. DOI: 10.24131/3724.190103.

Piotrowski M., Jakubowski R. (2019). The New Face of Science Education in Poland, “Edukacja,” no. 1(148), pp. 40-48. DOI: 10.24131/3724.190103.

Suchańska M. (2001). Ścieżki edukacyjne – teoria i praktyka. Materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Turska D. (2012). Teorie inteligencji Carol Dweck i ich edukacyjne implikacje, “Psychologia Wychowawcza,” no. 1-2, pp. 44–54.

VanCleave J. (2007). Engineering for Every Kid: Easy Activities That Make Learning Science Fun, Hoboken: John Wiley & Sons Inc.

Wraga W. (2014). Condescension and Critical Sympathy: Historians of Education on Progressive Education in the United States and England, “Paedagogica Historica,” vol. 50(1-2), pp. 59-75.

Opublikowane
2020-01-29
Jak cytować
Jakubowski, R., & Piotrowski, M. (2020). W poszukiwaniu uwarunkowań trwałego wprowadzenia STEM/STEAM w polskich szkołach. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 25-37. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.02