Edukacja żywieniowa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju

Słowa kluczowe: edukacja, żywienie, zrównoważony rozwój, edukacja wczesnoszkolna, badania pedagogiczne

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szerszego zakresu edukacji żywieniowej, w której ujęta zostaje wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ujęcie takiej perspektywy pozwala na tworzenie modelu edukacji, kształtując świadomych konsumentów. W pierwszej części prezentuję teoretyczne założenia idei zrównoważonego rozwoju, prezentuję jej wpływ na ekonomię, ekologię i społeczeństwo. Następnie omawiam edukację żywieniową, ujęcie teoretyczne oraz wykorzystanie w edukacji wczesnoszkolnej. Druga część niniejszego wywodu to omówienie metodologii badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, która opiera się na triangulacji technik ankiety i wywiadu, gdzie wykorzystana zostaje metoda sondażu diagnostycznego. Kolejno omawiam wyniki przeprowadzonej ankiety oraz przedstawiam wypowiedzi dzieci. Podsumowaniem wyników badań są rekomendacje uczniów biorących udział w badaniu. Zakończeniem wywodu jest ewaluacja założeń teoretycznych i wyników badań oraz ich konfrontacja z wynikami eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w 2015 roku.

Bibliografia

Bauman, T. (2010). Poznawczy status danych jakościowych, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice: Oblicza akademickiej praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Berdo, J. (2006). Zrównoważony rozwój w stronę życia w harmonii z przyrodą, Sopot: Earth Conservation.

Ciążela, H. (2005). Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego i zrównoważonego, "Prakseologia", 145.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych (P. Tomanek, Tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gerwin, M. (2008). Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe. Sopot: Earth Conservation.

Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju", nr 2.

Paśko, I. (2007). Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym, [w:] D. Czajkowska-Zbiorowska, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych, Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Pérez-Rodrigo, C., Aranceta, J. (2003). Nutrition education in schools: Experiences and challenges, "European Journal of Clinical Nutrition", 57(S1), 82–85. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601824

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prandecki, K. (2011). Człowiek i społeczeństwo w koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy: Monografia naukowa, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. (2001). Ministerstwo Środowiska.

Rauch, F., Steiner, R. (2006). School development through Education for Sustainable Development in Austria, "Environmental Education Research", 12(1), 115–127.

Report of the World Comission on Environment and Development, Pobrano 7 lipiec 2020, z https://www.un.org/en/sections/general/documents/

Sprawiedliwy handel. (2020). http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/czym-jest-sprawiedliwy-handel//asset_publisher/tT3C/content/ powstanie-i-rozwoj-sprawiedliwego-handlu

Szadzińska, E. (2017). Projekt zmian procesu kształcenia akademickiego ukierunkowanego na wartości społeczne. "Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", nr 14.

Szczepaniec-Cięciak, E. (2004). Relacja między pedagogiką a ekologią na przykładzie nauczania i wychowania dla zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Palka (red.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Więckowski, R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Żeber-Dzikowska, I. (2013). Edukacja ekologiczna i zrównoważony rozwój w klasach I-III szkoły podstawowej, [w:] E. Szadzińska (red.), Dydaktyczne „Tropy” zróżnoważonego rozwoju w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane
2020-11-21
Jak cytować
Konieczny, J. (2020). Edukacja żywieniowa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(4(58), 53-63. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1558.04
Dział
Thematic Articles