Wzory męskie i kobiece w kulturze współczesnej a wartości osobiste preferowane przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Słowa kluczowe: schematy ról płciowych, kobiecość, kryzys męskości, socjalizacja rodzajowa

Abstrakt

Występowanie kulturze współczesnej egalitarnych schematów ról płciowych nie oznacza całkowitego wyparcia tradycyjnych wzorów kobiecości i męskości. Wielość występujących równolegle schematów ról płciowych może sprawić, że uczniowie klas III znajdujący się u schyłku okresu rozwojowego określanego mianem późnego dzieciństwa i stojący u progu adolescencji – okresu ważnego dla kształtowania stabilnej tożsamości, mogą być zdezorientowani, które ze znanych im wzorców męskości i kobiecości powinni urzeczywistniać w życiu. Celem zaprezentowanych badań było poznanie wartości osobistych preferowanych przez uczennice i uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Problem główny zawarty został w pytaniu: Czy wśród uczniów i uczennic klas III szkoły podstawowej istnieją różnice międzypłciowe w zakresie preferowanych przez nich wartości osobowych? Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, narzędziem była  Lista Wartości Osobistych opracowana przez Z. Juczyńskiego. W badaniach wzięło udział 311 uczniów klas III z Małopolski. Wyniki badań częściowo potwierdziły postawioną hipotezę: Wśród uczniów i uczennic klas III szkoły podstawowej istnieją różnice międzypłciowe w zakresie preferowania tych wartości osobistych, które tradycyjnie uznawane są za typowe dla przedstawicieli ich płci.

Bibliografia

Bakiera L., Harwas-Napierała B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fanslau A., Brycz H. (2006). Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości wśród młodych kobiet i mężczyzn, [w:] A. Chybicka, M. Kaźmierczak (red.), Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 315 330.

Gimbut M. (2007). Przetłumaczyć i zrozumieć Wzór kobiecości – perspektywa antropologiczna, [w:] B. Płonka-Syroka. J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Oczekiwania kobiet i wobec kobiet Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo: DiG, s. 359 368.

Juczyński Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kluczyńska U. (2009). Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Linton R. (2000). Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowak W. (2015). Dobro i wzory osobowe, STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA, vol. X, fasc. 4, s. 65 76.

Olbrycht K. (2014). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Smółka L. (2006). Edukacja wobec stereotypów ról płciowych, [w:] J. Szempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 457–466.

Wzór osobowy hasło [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN (1995 1996), red. B. Pertozolin-Skowrońska , t. 1–6, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 942.

Zbróg Z. (2011). Płeć jako kategoria różnicująca opinie uczniów o szkole, [w:] I. Adamek, Z. Zbróg (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wyd. LIBRON.

Zimbardo P., Coulombe N. (2015). Gdzie ci mężczyźni? tłum. M. Guzowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowane
2021-09-07
Jak cytować
Bocharova, O., & Smółka, L. (2021). Wzory męskie i kobiece w kulturze współczesnej a wartości osobiste preferowane przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 41-55. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.03