Teologia stworzenia i etyka ekologiczna. Wprowadzanie wątków ekologicznych do programu kształcenia katechetów

Słowa kluczowe: stworzenie, ekologia, katecheza, Laudato si', Chances

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza treści i metod akademickiego kursu przygotowanego dla studentów kierunków katechetycznych, zatytułowanego „Teologia stworzenia i etyka ekologiczna”. Teoretyczną inspiracją kursu jest przede wszystkim encyklika Laudato si’ Papieża Franciszka, która daje głębszą  podstawę dla etyki ekologicznej niż etyka świecka, również pokrótce przypomniana w artykule. Wywód prowadzi do wniosku, że nowe inicjatywy katechezy ekologicznej są potrzebne dla kształtowania chrześcijańskiego, a zarazem zgodnego ze stanem współczesnej wiedzy naukowej, stosunku do środowiska naturalnego, zaś przedstawiony kurs może pomóc w przygotowaniu przyszłych katechetów do realizacji tego zadania.

Bibliografia

Babiński J. (2012). „Kwestia ekologiczna” w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Gdańskie” t. 30, s. 249-264.
Benedict XVI. (2012). The Environment. Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor.
Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., Sadowski R. F. (2016). Ekofilozoficzne przesłanie encykliki Laudato si’, „Studia Ecologiae et Bioethicae” t. 14 nr 4, s. 109-128.
Borda M., Ceglarek R. (red.), (2016) Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki Laudato si’, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
Borda M. (2016). Inspiracje katechetyczne w Laudato si’ (wybrane aspekty), [w:] M. Borda, R. Ceglarek (red.) Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki Laudato si’, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, s. 167-180.
Deval, B., Session G. (1994) Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy, tłum. E. Margielewicz, Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.
Franciszek. (2015). Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
Gałkowski J. (1992). Człowiek – przyroda – wartości, „Humanizm ekologiczny”, t. 1, s. 41-50.
Gałkowski S. (2006). Człowiek w przyrodzie. Wartości ekologiczne i przedsiębiorczość [w:] K. Jaremczuk, (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Tarnobrzeg: PWSZ w Tarnobrzegu, s. 801-810.
Kehl M. (2008). I widział Bóg, że to jest dobre. Teologia stworzenia, Poznań: W drodze.
Kostorz J. (2015). Katechetyczne znaczenie encykliki Laudato si’, „Studia Oecumenica”, nr 15, s. 69-79.
Interdicasterial Working Group of the Holy See on Integral Ecology (2020). Journeying Towards Care for Our Common Home. Five Years after Laudato si’, Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
Miller P. (1982). Value as Richness: Toward a Value Theory for an Expanded Naturalism in Environmental Ethics, „Environmental Ethics”, nr 4, s. 101-114.
Poznański J., Jaromi S. (red.), (2016). Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
Rolston III H. (1982). Are Values In Nature Subjective or Objective, “Environmental Ethics”, nr 4, s. 125-151.
Rolston III H. (1981). Values in Nature, “Environmental Ethics”, nr 3, s. 113-128.
UIC, Másteres y Postgrados en Educación, 2021, https://www.uic.es/sites/default/files/esp/master-postgrado-educacionpdf.pdf
UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives, Paris: UNESCO. https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2017_Education_for_SDG.pdf
Opublikowane
2021-11-05
Jak cytować
Kaźmierczak, P., & Gałkowski , S. (2021). Teologia stworzenia i etyka ekologiczna. Wprowadzanie wątków ekologicznych do programu kształcenia katechetów . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 25-35. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.02